آدم ها

[ad_1]

khengoolestan_axs

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

هیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید

آدم های خوب برایتان شادی می آورند
آدم های بد، تجربه
بدترین ها، درس عبرت میشوند

بهترین ها، خاطره

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

اشتراک دهنده: سحر

37 ◄ اشمولی پشمولی

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع