آخرین لبخند

[ad_1]

khengoolestan_axs

♥♥.♥♥♥.♥♥♥

همين امشب قول بدهيد

دليلِ آخرين لبخندِ قبلِ خوابِتان را

فردا بيشتر از پيش
دوست داشته باشيد
(:

♥♥.♥♥♥.♥♥♥

37 ◄ اشمولی پشمولی

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع