بچه مثبت | قسمت پانزدهم

[ad_1]

سلام بلندی کرد و و با پسرا دست داد و کورش اونو پسر عمه مائده معرفی کرد

روی اولین صندلی خالی نزدیک بهروز نشست

وای ملیسا باورم نمیشه متین انقدر خوشکل و خوشتیپ بوده باشه

خفه شو شقایق ….یوقت میشنوه فکر میکنه خبریه

خدایی نگاش کن اصلا انگار از هالیود پاشده اومده

خفه بمیر

کورش و مائده هم نشستند

مائده کنار من نشست و دستمو گرفت

وای مائده چقدر یخ کردی

 

فقط به خاطر اصرار خاله قبول کردم ……ولی عجب غلطی کردم

 

کاملا مشخص بود که معذبه

دستشو آروم فشار دادمو گفتم

یکی دوساعت دیگه تمومه

کورش یه آهنگی بذار صفا کنیم

 

کورش زیر چشمی نگاهی به مائده کرد و گفت

 

سیا تو دو دقیقه نمیتونی آروم بشینی

 

حوصلمون سر رفت …….یهو بر میداشتید تفکیک جنسیتی هم  میکردید

سیاوش

کورش تقریبا داد زد و باعث شد یه لحظه همهمه سالن قطع بشه و همه به طرف میز ما برگردند

مائده سریع گفت

 

کورش خان خواهش میکنم

کورش آروم شد و نگاش کرد

ببینید دختر خاله کورش خان مهمونیای ما اصلا این مدلی نیس مخصوصا عمو جان منظورم پدر کورشه مهمونیای توپی میگیره اما حالا …….

مائده سریع رو به کورش گفت

 

آقا کورش نمیخواد مراعات مارا بکنید هر جوری قبلا مهمونی میگرفتید الانم عمل کنید

ایول همینه ….محمود بپر سیستمو روشن کن تا من برم فلشمو از تو ماشین بیارم ….حالا که دیجی می جی یوخ …حداقل با همینا یه حالی ببریم

 

چه جلافتا سیاوش عنتر …..نه بابا مائده هم راه افتاده ……….اگر چه میدونم اگه به احترام خالش نبود همین حالا مجلسو ول میکرد و میرفت …متینم همچین اخم کرده که انگار

 

هنوز دو دقیقه نگذشته بود که صدای آهنگ بلند شد و به 20 ثانیه نکشید که دستی جلوم دراز شد

 

جان

سیاوش با نیش باز گفت

پرنسس به این بنده حقیر افتخار یه دور رقصو میدند

 

آخ جون رقص ………..وای متین

 

نه خستم

یه لحظه همه با تعجب نگام کردند

 

خاک بر سرم از بس تو مهمونیا یه لحظه هم سر جام بند نبودم و مثل کش تمبون تا ولم میکردم وسط پیست بودم حالا که میخوام یکم خانم باشم همه تعجب کردند

پاشو سر حال میای

سرمو اوردم بالا تا جوابشو بدم که بین راه نگاه متین روی خودم دیدم

سریع از نگاش رد شدمو به سیاوش اخم کردم

شرمنده واقعا حوصله ندارم

سیاوش بی خیال شد .. .. .. و رفت اما من هنوز سنگینی نگاهی را حس میکردم که هنوز معنیش برام بزرگترین مجهول زندگیم بود
پریوش با اون لباس یقه بازش روی میز به طرف متین خم شد و تموم زار و زندگیشو سخاوتمندانه در معرض دید علاقه مندان قرار داد

آقا متین افتخار یه دور رقصو بهم میدید

ایش ایکبیری ……. متین فقط در کسری از ثانیه ناگش کرد و بعد سریع نگاشو دزدید و معذب چند بار دست توی موهای خوشحالتش کشید

متاسفم بلد نیستم برقصم

زهر مار پسره پرو حالا اگرم بلد بودی باید میرفتی میرقصیدی

لا الله الا الله ….هر چی هیچی نمیگم این دختره چشم سفیدم بیشتر خودشو ولو میکنه رو این میز …..یوارکی بیا بخواب رو میزو خودتو راحت کن

 

پاشید خودم یادتون میدم …….کاری نداره .. دختره کثافت مرض …..با اون قیافه دوزاری و موهای احمقش

دختر باید خانم و نجیب باشه مثل ملیسا جون …عمرم …جیگرم .

ممنون اینطوری راحتترم

پریوش پشت چشمی نازک کرد و شقایق و یلدا هم بلند شدند یه قری بدند

پریوش بلند شد و به سمت بهروز رفت و با هم جیم فنگ شدند

هی خوش باشند با هم …منم که اصلا قرم نمیاد و خیلیم متین و خانمم

 

حالا فقط من و متین و مائده و کورش سر میز بودیم کورش میوه و شیرینی را تعارفمون کرد و من فقط یه شیرینی برداشتم تموم حواسم پیش متین و رفتاراش بود تموم مدت رقص بچه ها سرش را با میوه خوردن و نگاه کردن به میز مقابلش گرم کرد

ملیسا جون چه خبرا؟

فعلا که خبرا دست شماست مائده خانم

یکی از دخترای ایکبیری فامیل ملکی اومد و دستش و رو شونه کورش گذاشت و گفت

کورش جون پا نمیشی بیای یه قری بدی ؟

نه

همچین محکم گفت نه که من جای دختره کوپ کردم

ایش هر جور راحتی آروم تو گوش مائده گفتم

چقدر پسر عمت تغییر کرده

با ذوق گفت :به خاطر من این کارو کرد من ازش خواستم

ای بمیری حالا نمیشد واسه دل خوش کنک من بگی واسه تو این کارو کرد

به جهنم اصلا چرا باید واسم مهم باشه ….. محض کنجکاوی پرسیدم

چرا اینو ازش خواستی

ابروهاشو به طرز بامزه ای بالا پایین انداخت و گفت

دیگه دیگه

هی خوشکله پاشو ناز نکن ………… ای بمیرید همتون خوبه همین حالا گفتم من حال رقصیدن ندارم …..هنوز جواب پسر بهادری را نداده بودم که متین با شتاب از جاش بلند شد و از سالن بیرون رفت و مائده هم با نگرانی دنبالش رفت

رو به کورش گفتم :چی شد یهو کورش شونه هاشو بالا انداخت و رو به پسره گفت

مگه نشنیدی گفت حوصله ندارم برقصم

پسره نکبت

دیگه دلم طاقت نیاورد و بلند شدمو رفتم دنبال مائده و متین

جلوی ساختمان که نبودند با عجله پشت ساختمان رفتم …….. مائده داشت باهاش حرف میزد .

خودخواه نباش متین من همه اینا را از قبل بهت گفته بودم تو خودت قبول کردی

مائده نمیتونم ..نمیتونم مثل سیب زمینی بشینم و هیچی نگم

بابا داشتم خفه میشدم …تو منو درک کن

خیلی خوب حق با توه

اما یه کوچولو دیگه تحمل کن تموم میشه منم اصلا از این اوضاع راضی نیستم ….اما خوب به خاطر خالم ……. وای خدا آخه کدوم احمقی الان به گوشیم زنگ زد مائده و متین هر دوتاشون من و دیدند خوب ……خاک تو سر این شانس …….. از بس هول کرده بودم روبه اون دوتا گفتم

سلام و این باعث شد که اخمای متین بیشتر تو هم بره و مائده هم غش غش بخنده

حفظ ظاهر 123 نفس عمیق …اوهوم اینه

مائده جون خالت کارت داشت

باشه عزیزم ممنون …….. من هنوز مثل چغندر وایساده بودم که مائده رفت داخل و حالا من و متین تنها شدیم

اینبار متین پوفی کشید و سرشو انداخت پایین

نزدیکش رفتم و گفتم

آقا متین مشکلی پیش اومده

 

نگاهش بالا اومد و تو چشام استپ کرد … خدایا من چرا معنای این نگاهو نمیفهمم …….ای خاک بر سر نفهمم…….. چشاش از همیشه غمگینتر بود ………. الهی بمیرم چی شده بود

من بابت قضییه آهنگ و این حرفا ازتون عذر میخوام

 

اوا خاک بر سرم به من چه یهو جو گیر شدم و عذر خواستم آخه من نه سر پیازم نه ته پیاز

متین پوزخندی زد و گفت

من با اونا مشکلی نداشتم

پس چی ؟

 

وای خدا حالاست که بهم بگه پیچ پیچی آخه به تو چه دختره فضول

تویی

چشام اندازه دوتا نعلبکی شد

من

باز نگاش سر خورد تو چشام

آره توی لعنتی هستی

خدایا یعنی چی الان بهم توهین کرد ……….. خودشو رو زمین ول کرد و سرشو بین دستاش گرفت

 

چرا فحشش نمیدادم چرا زودتر از اینجا نمیرفتم

چرا با دیدن حال خرابش حال خودمم بد شد …من چم شده ؟

ببین ملیسا ، خانم احمدی …. من احمق از همون روز اول که پامو گذاشتم تو اون دانشگاه خراب شده و تو جلوی همه بچه های کلاس با حرفات تحقیرم کردی عاشقت شدم …….میدونم به نظرت مسخرس …..اما موضوع اینه که من هر کاری برای فراموش کردنت کردم سودی نداشت ….آره میدونم الان پیش خودت میگی پسره دیوونس که با این همه فرقی که بین دنیامونه عاشقم شده و الانم داره بهم اعتراف میکنه …….اما به خدا دیگه نمیتونم…….باید تکلیف خودمو با تو دلم روشن کنم …دیگه به اینجام رسیده (با دستش اشاره به گلوش کرد) ……خواستم فراموشت کنم اما ندیدنت دیونم میکرد ….خدا هم خودش میدونه نگاهای دزدکیم به تو دست خودم نبود کار دلم بود

 

از جاش بلند شد و مقابل من مبهوت ایستاد مستقیم به چشمام خیره شد و گفت

 

نمیتونم بشینم رو صندلیو ببینم پسرا میاند و بهت پیشنهاد رقص میدند

که کسی به جز من به چشمات خیره بشه ….که یکی به جز من دوست داشته باشه ……….که تو ……..مال کس دیگه ای بشی …….البته اونا مقصر نیستند تقصیر تویی که مال من و دنیای من نیستی که اگه بودی یه لحظه هم نمیذاشتم کسی به جز خودم با این قیافه ببیندت

 

و بعد از جلوی چشام غیب شد …….خدایا …نکنه خواب میدیدم ….چی شد …چی گفت …کجا رفت

هنوز مبهوت بودم خودمو به سالن رسوندم و از مامان اینا خواستم زودتر بریم خونه

زشته آخه هنوز شامم نخوردیم

مامان حالم فوق العاده بده

 

مامان که رنگ و روی پریدمو دید قبول کرد فقط از مائده و کتی خداحافظی کردم و مامان بابا رفتند تا از بقیه خداحافظی کنند که مائده آروم گفت

ملیس طوری شده ؟

 

نه ….. فقط یکم حالم بده

مطمئنی ربطی به متین نداره ؟

نه …چطور مگه

آخه اونم با یه خداحافظی سرسری رفت

حرفی نزدم گیج و منگ همراه مامان بابا خودمو به خونه رسوندم و یه راست رفتم تو اتاقم
برای اولین بار تو زندگیم تا صبح خوابم نبرد و حرفهای متین مثل پتک تو سرم فرود میومد

یه چیزیو مطمئن بودم اونم این بود که احساسی که به متین داشتمو تا حالا در مورد دیگری تجربه نکرده بودم

اون بهم گفته بود از روز اول تو دانشگاه اونم دقیقا زمانی که من جلوی همه بچه ها سر به زیر بودن متینو مسخره کرده بودم عاشق شده

بدتر از همه حال خرابش بود که برام غیر قابل تحمل بود

بدون هیچ فکری گوشیمو در اوردم و براش نوشتم حالتون بهتره؟

همین که دکمه سند و زدم تازه نگام به ساعت افتاد 3:45 …….وای خدا باز بدون فکر یه غلطی کردم

با شنیدن زنگ پیام گوشیم از جا پریدم

جواب داده بود پس اونم نخوابیده بود

سریع پیامشو باز کردم

دل خراب من از این خرابتر نمیشود

که خنجر غمت از این خرابتر نمیزند

 

جواب دادم

من نمیخواستم هیچ وقت اینطوری ببینمتون

 

سریع جواب داد : احساس سوختن به تماشا نمیشود ……….آتش بگیر تا که بفهمی چه می کشم

 

حالا این وسط برام شعر و شاعریش گل کرده …شیطونه میگه منم جوابشو با میم بدما

من و تو هر دو به یک شهر و زهم بی خبریم

هر دو دنبال دل گمشده ی در به دریم

ما که محتاج همیم آه چرا از کنار تن تب کرده ی هم میگذریم

ما دو کبکیم هوا خواه هم اما افسوس هر دو پر بسته ی چنگال قضا و قدریم

آسمان یا که قفس آه چه فرقی دارد پر پرواز نداریم و بی بال و پریم

 

وقتی پیامو سند کردم انگار خیالم راحت شد تموم اونچه باید بهش میگفتم تو این شعر بود باید منتظر جوابش میموندم اما نزدیک ساعت 6 بود که خوابم برد

 

امروز برام دانشگاه رفتن یه معنی دیگه داشت

 

سریع لباساما پشیدم و موهامم تا آخرین تار دادم تو مقنعمو از اتاقم پریدم بیرون که تازه پیام متینو خوندم

 

تا حالا انقدر برا دانشگاه رفتن بیتاب نبودم ….با اینکه از همون روز اول عاشقت شدم و مشتاق دیدنت ولی امروز یه روز دیگست

با خواندن متن پیامش نیشم تا بنا گوش باز شد

خانم صبح بخیر صبونه آمادست

سلام ……..نمیخورم

مامان با اون موهای بیگودی کرده از آشپزخنه خارج شد و گفت

برو بخور تا دوباره فشارت نیافتاده مثل دیشب حالت بد بشه

 

چشم قربان

بعدم پریدمو لپش بوسیدمو گفتم

سلام پرنسس زیبا صبحتون بخیر

مامان در حالی که از تعجب ابروهاش بالا پرید گفت

من سر از کارات در بیارم شاه کار کردم

اوه مامانم …من سرم تو کار خودمه ……..کار خاصی هم نکردم

مامان شونشو بالا انداخت و سریع رفت تو آشپزخونه

 

خوبیش این بود که ساعت 10 کلاس داشتمو با اینکه 3 ساعت بیشتر نخوابیده بودم خیلی سر حال بودم چندتا لقمه خوردم به مامان که موشکافانه نگام میکرد هم اصلا توجه نکردم

 

خوب ممنون من برم دیگه 10 کلاس دارم

مامان حرفی نزد و فقط سرشو تکون داد

 

***
پامو که توی کلاس گذاشتم بی توجه به بقیه با نگاه دنبال متین گشتم دیدمش بهم خیره شده بود و لبخند زیبا و آرامش بخشی رو لباش بود

خدایا من چم شده چرا قلبم داره تو حلقم میزنه اما در عین حال احساس آرامش میکنم؟

آیا اسم این احساس عشق نیست ؟

بودن یا نبودن مساله این است ……..وای خدا همون یه ذره عقلم که داشتم این پسره به باد داد رفت

 

نگاهمو به سختی ازش گرفتم و به سمت اولین صندلی رفتم روش ولوو شدم از بس زود اومده بودم هنوز هیچکدوم از دوستام نیومده بودند فقط دو سه تا بچه خرخون های کلاس بودند که اونا هم مشغول خر زدن بودند

 

اکبری که یکی از دختر خرخونا بود گفت :تو هم از دیدنش تعجب کردی؟

چی؟

-محمدی میگم …..دیدی عجب چیزی شده

ای خاک تو سر من کنند با این عاشق شدنم ببین کار به کجا رسیده که این بچه درس خونی که اصلا تو نخ این چیزا نبوده با دیدن متین دهنش آب افتاده

 

با حرص گفتم

شما خرتونو بزنید

ایشی گفت و جزوشو بالا اورد

 

درد بگیری متین که با یه سه تیغ کردن اعصاب برام نذاشتی

 

صدای اس ام اس گوشیم بلند شد

اوه متینه

-میشه یکی دو ردیف عقبتر بشینی ….امروز با سهرابی کلاس داریم ………..لطفا

 

ای جونم …..غیرتی شده ……چشم شما جون بخواه

عق انقدر بدم میاد از زن حرف گوش کن ……..زن باید…..بیخیال

 

ولی خدایی تو حلق استاد نشسته بودم از جا بلند شدمو رفتم ردیف آخر و در بین راه نگاه سنگین متینو روی خودم حس کردم

 

از عقب راحت میتنستم دید بزنمش با اون قیافه جدیدی که برای خودش درست کرده بود هر کی از در کلاستو میومد چند دقیقه مبهوتش میشد وای خدا شیطونه میگه برم جلوش وایسما بچمو با نگاشون قورط دادند …لا الله الا الله انگار خودشون ناموس ندارند

خوبیش به این بودد که اون سر به زیر فقط جواب سلاماشونو میداد ……..آهان اینه …من همون بچه مثبتمو بیشتر میپسندیدم

 

با اومدن بچه ها هر هر و کر کرمون هوا رفت که یه متین برگشت و بهم خیره شد از نگاش فهمیدم دلخور شده ….وا من که کاری نکردم ……فقط خندیدم …..آهان همینه یه دختر متین و مودب صدای خندش بلند نمیشه …….گفتم الانه که اس بزنه میشه نیشتو ببندی …لطفا

 

اما متین هیچ اس ام اسی نداد ولی در عوض با نگاش ذوق خنده ای منم کور کرد

با ورود سهرابی به کلاس صدای ویز ویز یلدا تو گوشم خفه شد و من از این بابت از سهرابی ممنون بدم

سهرابی بدون اینکه سرشو بالا بیاره روی کاغذ مقابلش زوم کرد و حضور غیاب کرد از اونجایی که شانس خوشکل بنده بسیار است اسم اول لیست من بودم آخه به ترتیب حروف الفبا بود

بله

نگام نکرد اما چشماشو یه لحظه بست و نفس عمیقی کشید و نفر بعدی را خوند

بی خیالش شدمو خودکار به دست شروع به کشیدن تصویر متین کردم

خدایی وقتی جو گیر میشدم پیکاسو هم جلوم کم میاورد …..یلدا و نازنین که دو طرفم نشسته بودند زوم کرده بودند رو نقاشیم برا همین با حرص زیر لب گفتم

نازی به شقایق بگو جاشو با من عوض کنه میخوام کنار دیوار بشینم ….. حتی وقتی جامو با شقایق هم عوض کردم سهرابی نگام نکرد

خدا را شکر انگار آدم شده بود

 

تموم طول کلاس روی عکس متین کار کردن و دقیقا وقتی سهرابی گفت

خسته نباشید اثر هنری منم تموم شد

سریع گذاشتمش تو کیفم تا دوستای فضولم نبیننش

بهروز امد جلوی ما …. این اولین باری بود که بعد از دیدن نامزد نازنین تو دانشگاه بهروز مواقعی که نازنین پیش ما بود کنارمن میومد برای همینم هممون متعجب شدیم

بدون نگاه به نازنین رو به یلدا گفت

 یلدا جان بریم

 

اکی صبر کن ببینم بچه ها هم میاند و رو به ما گفت

بچه ها بهروز میخواد بره نمایشگاه کتاب منم باهاش میرم شما میاید

شقایق با ذوق گفت وای یلدایی دوتا کتاب رمان جدیدم واسم بخر

رمانام ته کشیده …..من نمیام آخه با دختر داییم میخوایم بریم خرید

من و نازنینم که تو بادی خرید کتاب و اینا نبودیم

بهروز  ،کورش میاد؟

نه بابا اونکه عاشقه  انگار ،  همچین که بهش گفتم گفت

اصلا امروز وقت نداره و دختر خالشو ناهار دعوت کرده

اه …اه چه غلطا

پس ما رفتیم بای ……. حمید هم طبق معمول اومده بود دنبال نازنین فقط من و شقایق موندیم

متین هم انگار نه انگار که من تو کلاسم وسایلشو جمع کرد و رفت
یعنی هر چی فحش بلد بودمو به متین تو دلم دادم که گوشیم تو جیبم لرزید

خود ناکسش بود

میتونم ببینمتون

شیطونه میگفت بنویسم واسش تو کلاس یه دقیقه صبر میکردی میدیدیم اما دستام خود به خود نوشتند کجا؟

پارک

تا نیم ساعت دیگه اونجام

شقایق سه پیچ شده بود با هام بیاد با اینکه نمیدونست کجا میخوام برم اما به دلایل نامعلوم بهم شک کرده بود و میخواست بیاد طرفو ببینه

 

بگو جون ملی جایی نمیری و یه راست میری خونه

جون شقایق یه راست میرم خونه

زهر مار پررو …..جون منو دروغکی قسم نخور

شقایق جون عمت یه امروز و بیخیال شو بذار منم به کار و زندگیم برسم

خوب عشقم منم کاری به کار تو زندگیت ندارم فقط میخوام ببینم طرف کیه که ملی خانم بخاطرش داره منم دک میکنه

 

خوب فکر نکنم اولین بارم باشه که دارم تو را دک میکنم

خیلی نامردی

 

اوه تو الان فهمیدی ……پرستاره وقتی به دنیا اومدم به بابامم گفت بچتون یه دختره و مرد نمیشه

 

خیلی خوب برو اما یادت باشه منو پیچوندی

 

باشه گلم بوس …بای

توی ماشین تا پارک فقط تو فکر این بودم که الان نقش من برا متین چیه ؟
دوست دخترش ….نه بابا متینو دوس دختر ……این که منتفیه

 

زنشم…….آخه احمق جون هنوز که عقد مقد نکردیم

خواهرشم…..ای بایا ملی چرا چرت و پرت میگی

پس چیکارشم ……پوفی کشیدمو ماشینو پارک کردم و رفتم سراغ همکلاسی عزیزم

 

روی نیمکتی نشسته بود و تا منو دید از جاش بلند شد و یکی دو قدم به سمتم اومد

 

سلام

سلام چطوری؟

ممنون شما خوبید

در جوابش فقط لبخند زدم

اونم لبخند زد

 

وای خدا با خنده چقدر ناز میشه شیطونه میگه بپرم دو تا ماچم روی صورت شش تیغش کنم

قدم بزنیم یا بشینیم ؟

میخواستم باز چشاشو دید بزنم برا همین گفتم بشینیم

نشستم و اونم با فاصله ازم نشست

خوب

به چشماش خیره شدم تا حرف بزنه

نگاشو از چشام گرفت و گفت

واسم سخته که راحت حرفامو بهت بزنم

حرفی نزدم …خوب بچم پاستریزه بود و اولین بارش بود که میخواست به یه دختر درخواست …..درخواست ….درخواست چی خودمم نمیدونم

قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم

می خوام بدونم منظورت از این آشنایی چیه؟

خوب ….خوب من

یه نفس عمیق کشید و سریع گفت

ببین خانم احمدی

ملیسا هستم

میسا خانم

ملیسای خالی

خندید و گفت

دختر اگه گذاشتی حرفمو بزنم

بفرمایید

-ملیسا من دیشبم بهت گفتم ….من بهت علاقه دارم و نیتمم فقط ازدواجه

خوب میدونم ما با هم خیلی متفاوتیم اما هر کاری کردم دلمو قانع کنم که ازت بگذره نتونستم …..واسه همین ابصار عقلمم دادم دست دلم تا هر کاری خواست بکنه

 

اومدم بگم تازه حالا عاقل شدی اما به جاش یه لبخند ناناز بهش زدمو گفتم

خودم میدونم که ما از نظر عقیدتی و خانوادگی خیلی با هم فرق داریم اما

 

ساکت شدم …..مثلا چی باید میگفتم ….اینکه من کلا عقل تو کلم نیست و تموم تصمیمامم از روی احساسمه ….بدتر از همه اینکه خودمم جلوی احساسم به متین کم اورده بودم و یه جورایی داشتم تسلیمش میشدم

متین که دید حرفی نمیزنم گفت

موضوع اینه که برای من بعضی از اعتقاداتم خیلی با ارزشه و نمیتونم خیلی راحت ازشون بگذرم

برا اینکه منم کم نیارم گفتم

خوب منم همینطور

مهمترین و با ارزشترین چیزی که در حال حاضر تو این دنیا دارم مادرمه ….اون برای من تموم جوونی و زندگیشو گذاشت …..نمیتونم و نمیخوام که بعد از ازدواجم تنهاش بذارم …..نمیگم میخوام همسرمو مجبور کنم با مادرم زندگی کنه اما حداقل میخوام خونم نزدیکش باشه و همسرمم جای دختر نداشتشو پر کنه …..اگرچه مائده را مث دختر واقعیش دوس داره و حتی گاهی مائده اونو مادر صدا میکنه اما من از همسرم انتظار دارم که منو مجبور نکنه بین اونو مامانم یکی رو انتخاب کنم ……..متوجهی که؟

خوب اگه هر کسی دیگه ای به جای بهجت جون مادر متین بود همین الان پا میشدمو میرفتم اما با شناختی که تو این مدت کم از مادرش پیدا کرده بودم یجورایی عاشقش بودم

برا همین فقط گفتم

متوجهم

تو که ….تو که با این موضوع مشکلی نداری ؟

اصلا

لبخند مهربونی زد و گفت

تو همون چند روزی که پیش ما بودی مامان عاشقت شده

دل به دل راه داره

خوب نوبت توه

خاک بر سرم که یه چیز با ارزشم تو ذهنم نیست که بهش بگم

لبخند زورکی زدم و گفتم

 

خوب راستش من یکم زودتر باید برم خونه …..باشه برا یه وقت دیگه

 

لبخند مهربون دیگه ای زد و گفت

ممنونم که وقتتو در اختیارم گذاشتی

در جوابش لبخند زدمو گفتم

پس خداحافظ

از جا که بلند شدم اونم بلند شد و تا نزدیک ماشین همراهم اومد …اونقدر متین و باوقار راه میرفت و رفتار میکرد که منم خواه ناخواه در مقابلش خانومانه تر رفتار میکردم

سوار ماشین شدم و به سمت خونه روندم و تموم مدت خودمو فحش دادم که اصلا اولویتی توی اعتقادات و علایقم ندارم
خوب اینکه داشتم چه غلطی میکردمو خودمم نمیدونم

نیتش ازدواج بود خوب ….. خدایا چه بسرم اومده من که تا دیروز اسم ازدواج که میومد سریع جبهه میگرفتم اما حالا

پوف …………….هر چی که هست احساس میکنم داره خلم میکنه

 

خوب موضوع اینه که مامانم اگه فهمید چه برخوردی میکنه

اگرچه من مثل همیشه حرف خودمو میزنم اما باید برای راه افتادن جنگ اعصاب آماده باشم

دلم میخواست با یکی حرف بزنم اما دقیقا اون زمان بود که فهمیدم هیچکسو ندارم

مامان بابا که ترجیح میدم اخرین نفراتی باشند که خبردار بشند …کورش و نازنین و بهروزمو آتوسا که تو دنیاهای خودشون غرقند مائده که حکم خبر چینو داره واسم و یلدا و شقایقم که اصلا باور نخواهند کرد اگرچه خودمم هنوز باورم نشده

پس درد و دلو بی خیال ….. هی روزگار …… هنوز پامو تو خونه نذاشته بودم که یه پیامک واسم رسید

شماره مال ایران نبود

سلام خوشکلم دلم واست تنگ شده

آرشام برو بمیر پسره پررو …. جوابشو ندادمو گوشیمو انداختم تو کیفم

 

 

***

 

 

پامو که تو کلاس گذاشتم صورت مهربونشو دیدم نگاش واقعا دیونه کننده بود

بهم لبخند زد و سرشو تکون داد …… منم لبخند زدمو رفتمو تو ردیفی که اون نشسته بود با سه تا صندلی فاصله نشستم

تا اومدم برگردم سمتش یلدا و شقایق وارد کلاس شدند و در حالی که صدای خندشون بلند بود نگاشون به من افتاد

اوه ملی مشکوک میزنیا دو روزه زود میای سر کلاس

شقایقم با لودگی ادامه داد

نکنه اونروز سهرابی دعوات کرده

زهر مار یکم خیار شور بخور با نمک شی .. دوتاشون دو طرفم نشستن و در همون حال به متین سلام کردند و اونم مثل همیشه با سر پایین جوابشونو داد

شقایق تو گوشم زمزمه کرد

این چشه با اخم جوابمو داد

از بس بیمزه ای

وا به این چه؟

با صدای نکره تو احتمالا خود سهرابیم تو دفترش فهمید چه برسه به این

اوه …چه دفاعیم میکنه …..حالا که فعلا شرط و باختیو باید بری جلوی همه بچه های کلاس بهش بگی

آه عشق من …..مرا بنگر نه آن کفشهای سیاهت را که همرنگ چشمانت رنگ شب است و …….. صدای خنده هر سه تامون بلند شد

و همون وقت یکی از پسرای لاشی ترم بالایی که احتمالا ترم 10 بود وارد شد و رو به ما گفت

جون چه ناناز میخندید …… هر سه تامون ساکت شدیمو شقایق گفت

اه ….خیلی ازش خوشم میاد !!

چی جیگر صداتو نشنیدم

شقایق ولش کن نمیبینی چقدر

چقدر چی خوشکله

گورتو… هنوز حرفم تموم نشده بود که متین گفت

مشکلی پیش اومده آقای شمائی زاده

وبعد همچین با اخم به من نگاه کرد که یه لحظه خودمو خیس کردم

د …بیا …از حالا چه اخم و تخمیم میکنه .

نه جناب

بعدم زیر لب به دوستش گفت

بدو منکراتی اومد ….و نشست پشت سر ما ……. همین که استاد وارد شد واسه منم پیامک اومد

متین نوشته بود : بعد کلاس تو همون پارک دیروزی منتظرتم

 

نگاش کردم اخماش تو هم بود

ببینم چی میشه نمیدونم چرا اینجوری جوابشو دادم اما وقتی دیدم اخماش بیشتر تو هم رفت به گ.ه خوردن افتادم

 

انقدر نگاش کردم که شقایق به شوخی گفت

میخوای جامونو با هم عوض کنیم اینطوری آرتروز گردن میگیری

 

اینبار بدون اینکه کسی بهم گیر بده سریع خودمو به پارک رسوندم

متین هنوز نرسیده بود برا همین تو ماشین منتظرش موندم

وقتی از ماشینش پیاده شد منم پیاده شدم

هنوز اخم کوچیکی بین ابروهاش بود

لامصب با اخم خوشکلتر میشد

چیزی میل نداری ؟

کافی شاپ یکم بالاتره

 

نه فعلا

روی نیمکت قبلی نشستیم و اون سریع سکوتو شکست

ببین ملیسا خانم من میدونم و بهتم گفتم که بین اعتقادات من و شما شاید تفاوتا خیلی زیاده اما موضوع اینه که باید برا رسیدن بهم دیگه و تشکیل یه زندگی آروم و بی دغدغه باید یکسری چیزایی که انجامش باعث ناراحتی طرف مقابله رو رعایت کنیم

اینو قبول داری یا نه؟

 

یه آن به چشماش که نگاه کردم اصلا سوال هم یادم رفت چه برسه به جواب برا همین سریع نگاهمو ازش دزدیدمو و با 10 .20 ثانیه تاخیر که علتش فشار به مخ مبارک و تمرکز حواس برای یادآوری سوال پر از ابهام پسر چشم سیاه مقابلم بود گفتم

آره

پیش خودم فکر کردم حالا متین میگه جون بکن خوب یه نه و آره که انقدر زور زدن نداره

خوبه …..پس یه خواهشی ازت دارم

 

وای خدا الان نخواد بگه بیا بریم خونه خالیو ………..لا الله الا الله به این ذهن منحرف …آخه این پاستریزه رو چه به این خواهشا وقتی نگاه پرسشیمو دید ادامه داد

دوس ندارم صدای خنده بلندت باعث بشه که نظر پسرا رو به خودت جلب کنی

اهکی عشق مارا باش با این خواسته هاش

وا مگه خندیدنم دست خود آدمه ……اگه یه چیز خنده داری

بی ادب وسط حرفم پرید و گفت

میدونم …میدونم …اما قرار شد کارایی که باعث آزار منه را انجام ندی همونطوری که منم متقابلا باید

یعنی چی …فکر کردی عصر دغیانوثه که من نخندم تا صدامو کسی نشنوه …..میخوای بعد ازدواجمونم پامو از تو خونه بیرون نذارم یوقت نظر پسرا با دیدنم بهم جلب میشه …..یا اینکه

ملیسا جان چرا عصبی میشی من فقط ازت یه خواهش کردم

اوهوم

ولی من از اول زندگیم اینطوری بودم ….ترک عادتم موجب مرضه

پس من چی ؟دل من چی …….میدونی وقتی شمائی زاده اونطوری بهت گفت جون میخواستم پاشمو چشماشو از کاسه در بیارم ……یا وقتی بهت گفت خوشکله……ملیسا تربیت خانوادگی تو اینجوری بوده درست….. اینکه این چیزا توی خانوادتون مهم نیست ..خوب درست ..اما خود تو وقتی خندت باعث شد شمائی زاده به خودش جرات بده و بیاد جلوتون بهتون تیکه بندازه ناراحت نشدی ؟

 

اگه جوابت آرس که یعنی خودتم قبول داری کارت اشتباه بوده و اگه نه هست که من پا روی تموم احساسم میذارمو باهات همینجا تموم میکنم

تهدید میکنی؟

نه عزیزم …فقط خواهش میکنم راستشو بهم بگو تا مطمئن بشم اون شناختی که ازت بدست اوردم اشتباه نبوده و تموم حسام به تو درست درسته

 

ای خدا ….این دیگه کیه میدونستم حرفاش روم موثره مثل چند باری که خواب و از چشام گرفت و در نهایت تسلیمم کرد یه جورایی با پنبه سر میبره

فقط سرمو تکون دادم و گفتم

 فعلا مغزم درست کار نمیکنه گرسنم

با لبخند گفت

بریم کافی شاپ

بریم

تموم اون شب ذهنم درگیر حرفای متین بود

و نگاش حتی یه لحظه از جلوی چشمم دور نمیشد

این شد که تصمیم گرفتم یکم باهاش راه بیام فقط یکم اونم نه انقدری که به غرورم لطمه بزنه …حالا اگه بلند بلند نمیخندیدم که نمیمردم

 

***

نازنین کارت جشن عقدش رو بین ما توزیع کرد وتموم اونروزو هر پنج دقیقه یکبار تاکید کرد حتما زود بیاید

جالبترین قسمتش وقتی بود که بهروز با دیدن کارت با لبخند گفت

مبارک باشه نازنین خانم

امیدوارم با آقا حمید خوشبخت بشید و به آرزوهاتون برسید

 

بعد هم با لبخند به یلدا نگاه کرد و گفت

من و یلدا حتما میایم

 

با لبخندی که یلدا هم به روش پاشید مطمئن شدم تموم اون مدتی که من درگیر خودمو متین بودم یه اتفاقای مهمی افتاده که ازش کاملا بی خبرم

 

اونروز همین که شمائی زاده و الافای دورش وارد کلاس شدند یه راست به سمت ما اومدند و شمائی زاده رو به ما گفت

سلام عرض شد

 

من که نگامو ازش گرفتم و به سمت دیگری بر گردوندم که از قضا توی نگاه متین قفل شد

 

انگار زمان و مکان از دستم در رفت و من حس کردم جایی که هستم فقط من و متین و نگاه مهربونش حضور داریم

 

تازه داشتم معنای واقعی جمله ای که تو رمانهای رمانتیک مینوشتن(در نگاه طرف غرق شدم) پی میبردم که شقایق با اون کله پوکش تکیه داد به صندلی و با بستن زاویه دید من و متین مثل یه سد بزرگ منو از خطر غرق شدگی نجاتم داد

 

هی وای من

 

بی اختیار یه پس گردنی محکم زدم به شقایق که با حرص گفت

ای بشکنه دستای سنگینت چه مرگته ؟

هان ….هیچی

 

بمیری ملی …واسه خاطر هیچی زدی پس کلم

با نیش باز نگاش کردمو گفتم

نه جون تو کتک خوریت ملسه

درد بگیری

بعد با هیجان گفت

دیدی چطور حال شمائی زاده را گرفتم ؟

 

تازه نگام به جلوم افتاد و دیدم خبری از اون جوجه خروس و دوستاش نیست

نگامو برگردوندم تو چشای متعجب شقایق و گفتم

آهان

 

ملیسا حالت خوبه

یهو جو گیر شدمو گفتم

درد عشقی کشیده ام که مپرس

زهر هجری چشیده ام که مپرس

گشته ام در جهان و آ خر کار

دلبری برگزیده ام که مپرس

 

شقایق این بار چشاش اندازه دوتا توپ هفت سنگ شد و گفت:چی؟

لئوناردو داوینچی….ذهنتو درگیر نکن عزیزم واسه خالی نبودن عریضه گفتم

 

حالا چشاش باریک شد و با لحنی که انگار دهساله بازپرسه …گفت:مطمئنی؟

 

شک نکن عزیزم

 

صبر کن ببینم ملی تو این چند روزه چه غلطی میکردی ؟

 

هیچی گلم ….از هجرانت چون شمع میسوختم

دیگه آمپر چسبوند و اینبار من یه پس گردنی نوش جان کردم

 

هوی….بشکنه دستت…بگو انشاالله

من امروز تکلیفمو

 

با ورود استاد خفه شد و من خوشحال

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄

بچه مثبت | قسمت دهم ◄

بچه مثبت قسمت یازدهم ◄

بچه مثبت  | قسمت دوازدهم ◄

بچه مثبت | قسمت سیزدهم ◄

بچه مثبت | قسمت چهاردهم ◄

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت یازدهم به شکل پی دی اف | حجم هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دوازدهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سیزدهم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهاردهم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پانزدهم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

21 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت چهاردهم

[ad_1]

تو مطمئنی تصمیمت درسته؟

تا حالا انقدر مطمئن نبودم از وقتی دیدمش یه لحظه هم فراموشش نکردم

 

ببین کورش حرفاتو قبول دارم اما اول باید خونوادتو راضی کنی بعد مائده رو

 

به مامان گفتم عاشق شدم اتفاقا خیلی خوشحال شد

بهش گفتی طرف کیه ؟

نه …اون با تو

آخه به من چه من نه سر پیازم نه ته پیاز

 

ملیسا تو با این زبونت میتونی مارم از سوراخ بیرون بکشی

هندونه زیر بغلم نذار

ملیسا تو را جون اونی که دوسش داری این کارو برام بکن تا آخر عمر نوکرتم

اوم……..خوبه ،دوست دارم نوکرم بشی

زد تو سرمو گفت

بچه پررو

خوب جدا از شوخی دقیقا من باید چی کار کنم

از مائده و نجابتش تعریف کن اونقدر که مامانو مشتاق دیدارش کنی تو که مامانمو میشناسی

باشه خوبه …نوکرم

زهر مار

من میرم دیگه

کجا

پیش مامانت

ببینم چه میکنی

ایش

 

مامانش جلوی تی وی تو سالن مشغول دیدن فشن شو بود

سلام

سلام عزیز دلم اشرف (خدمتکارشون )گفت اومدی

آره یه ساعتی هست

خوبین شما؟

مرسی الینا چطوره ؟

سلام داره خدمتتون ….اومده بودم کورشو ببینم چندروزی بود ندیده بودمش

 

لبخند معنی داری زد و گفت : خودشو تو اتاقش محبوس کرده بود …….. انگار تو دلش داشتند کیلو کیلو قند آب میکردند

آره برام گفت داشته فکر میکرده

پس بالاخره بهت گفت

با تعجب گفتم

آره خوب گفت که

هنوز حرفم تموم نشده بود که بغلم کرد و بوسیدم

 

از اولش میدونستم آخر گلوی کورش پیشت گیر میکنه

تازه دوزاریم افتاد که چی به چیه نتونستم جلوی خودمو بگیرمو غش غش خندیدم

بیچاره مامان کورش پیش خودش فکر کرد من یکی دو تخته ام کمه

 

ببینید مثل اینکه سوءتفاهم شده کورش عاشق دوست من شده نه من

چی؟

مائده دوست صمیمیمو میگم

اما من فکر کردم……. وسط حرفش پریدمو گفتم

منو کورش مثل خواهر برادریم شما که باید بهتر بدونید

آره راست میگی خودمم تعجب کردم

ای خالی بند از رو هم که نمیره

بله داشتم میگفتم

یه روزی که کورش با من قرار داشت تصادفا مائده را دید از اون به بعد

چه جور دختریه؟

ماهه……….اونقدر خوبه که هر چی از خوبیاش بگم کم گفتم …نمیخوام فکر کنید که چون مائده دوستمه یا کورش ازم خواسته ازش تعریف کنم اینطوری دارم میگم

کافیه خودتون فقط یه بار ببینیدش عاشقش میشید

خونوادش چی؟

خوب به دنیا که اومده مامانشو از دست داده باباش هم آدم فوق العاده محترمو با شخصیتیه

میخوام ببینمش

حتما ولی یه چیزی خود مائده از قضیه عاشق شدن کورش خبری نداره

چشماشو ریز کرد و گفت :باور کنم که نمیدونه

میل خودتونه ……به هر حال هر وقت خواستید ببینیدش بهم زنگ بزنید

حتما

ببخشید که زحمتتون دادم خداحافظ

 

***
شب مائده زنگ زد و گفت که با متین صحبت کرده و دو سه تا فحشم بهم داد که چرا دل داداششو شیکوندمو از این حرفا
یه لحظه خواستم در رابطه با کورش بهش بگم اما احساس کردم الان خیلی زوده و باید یه جورایی از جانب کورش و خونوادش مطمئن بشم بعد
یه روز دیگه وقت داشتم جواب آرشامو بدم اگرچه تصمیمو گرفتم که جواب منفی باشه اما جلوی بقیه مخصوصا مامان نشون میدادم که مرددم و هنوز دارم فکر میکنم
این جنگ اعصاب یه روزم دیرتر شروع بشه خودش خیلیه
تو این مدت یه هفته اصلا آرشامو ندیدم و آتوسا هم دیگه زنگ نزد
باید یه جوری از شر آرشام خلاص میشدم
تو شماره های دو روز پیش شماره آتوسا را پیدا کردمو بهش زنگ زدم
الو
عق همچین با ناز گفت الو که احساس کردم نامزدشم

سلام آتوسا

تو که گفتی دوسش داری واسه چی دیگه زنگ زدی؟

جواب سلام واجبه مامانت بهت یاد نداده ؟

پوفی کشید و من ادامه دادم

زنگ نزدم که نازتو بکشم …زنگ زدم چون فکر کردم واقعا آرشامو دوست داری بیشتر از من

خوب حالا چرا عصبانی میشی اگه دوسش نداشتم که انقدر جلوی هر کسی خودمو خار و خفیف نمیکردم

ببین آتوسا خانم من از آرشام متنفرم خودشم میدونه اما من نمیدونم چرا دست از سرم بر نمیداره

واقعا

پس چی فکر کردی زنگ زدم دور هم دو تا جوک بگیمو بخندیم

خوب …اگه اینطوریه پیشنهاد ازدواجشو رد کن

فقط منتظر بودم تو بگی …معلومه رد میکنم اما میخوام کلا شرش از سرم کم بشه ؟

چرا ؟

چرا چی؟

چرا آرشامو نمیخوای اونکه

پای یکی دیگه درمیون

با خنده گفت :واقعا

نه همینطوری

از لحن جدیم نیششو بست و گفت :حالا چی کار کنیم

خوب باید یه کاری کنم از چشم مامانم بیوفته

چطوری؟

 

دوست آتوسا که اسمش ناناز بود و کارش تور کردن پسرا و چاپیدنشون بودو در جریان امور گذاشیمشو شوتش کردیم وسط نقشمون

اونقدر خودشو ناناز درست کرده بود که من که یه دختر بودم داشتم با نگام قورتش میدادم چه برسه به آرشام بیچاره

سریع رفتم خونه و به مامان گفتم حاضر بشه تا بریم دیدن آرشام مامان گفت

فردا میاد اینجا

نه مامان باهاش هماهنگ کردم امشب یه جشن کوچولوی خانوادگی بگیریم

محض احتیاط گوشیشو از تو کیفش کش رفتم

 

با تک زنگ ناناز رو گوشیم سریع مامانو سوار ماشین کردم و گازو گوله کردم

معلوم هست چه مرگیته

مامانم من جواب مثبتو امروز به آشام دادم اونم گفت

امشب یه جشن کوچولو بگیریمو فردا رسمی بیاد خاستگاری

میدونستم سر عقل میای

ناناز درو طبق نقشمون باز گذاشته بود و منم بدون تولید صدا درو باز کردمو ماشینو بردم تو

صدای موسیقی بلند بود و مطمئنا صدای ماشینم از داخل شنیده نمیشد

مامان گفت : دست خالی نباید میومدیم

اوه مامان حالا حالا ها وقت داری

 

مامانو فرستادم تو و خودمم پشت سرش وارد شدم

آرشام کو

تو سالنه

 

گفت مهمون مهمی داره به سمت سالن که صدای موسیقی از اونجا میومد رفتیمو

اوه اوه …قیافه مامان دیدن داشت

انگار فیلم مثبت هیژده  میدیدم…..آرشام با بالاتنه ی لخت روی کاناپه دراز کشیده بود و نانازهم با اون تاپ کلته قرمز جیغش و اون دامن کوتاش روش خوابیده بود

لامصب چه لبیم میگرفت

مامان به خوش اومد و همچین داد زد اینجا چه خبره که من تو شلوارم از ترس ج.ش کردم

آرشام بیچاره نانازو هل داد اونطرفو با تعجب به ما نگاه کرد

حالا نوبت من بود

پس مهمون مخصوصت ایشون بودند

خیلی پستی آرشام…. من … من احمق که تازه داشتم عاشقت میشدم …تو با احساسات من بازی کردی هیچ وقت نمیبخشمت

آرشام با بهت نگام میکرد یه چشمک و یه بوس نامحسوس براش فرستادمو در حالی که سعی میکردم نیشمو ببندم رو به مامان گفتم

من تو ماشینم

و الکی دستمو گذاشتم رو صورتمو ادای گریه کردن دراوردم و به سمت در خروجی دویدم سریع پریدم تو ماشینو پیازی که تو داشبورت بود و قاچ کردمو گرفتم جلوی چشمم و بعدم از پنجره پرت کردم بیرون

ناناز که با یه بای بای سریع جیم زد و مامانم با خشم اومد تو ماشین و در بیچارشو همچین محکم بست که راست راستی اشکم برای ماشینم دراومد

پسره لاشی آشغال حالیت میکنم با کی طرفی

تو هم اینطوری به خاطر اون آشغال گریه نکن خوبه قبل از عقد شناختمش

پدر اون مهلقا را در میارم….. اخ جون

مامان …من …من دوسش دارم

تو غلط کردی

اما…….

اما و اگه نداره تو خامی نمیفهمی این آدم ………. گوشیم زنگ خورد

آتوسا بود

بله

تموم شد ؟

آره

مامانت کنارته

آره

باشه مرسی

بای

مامان تا صبح نخوابید و هم به مهلقا و هم به مامان آرشام زنگ زد و اونا را با فحشاش مستفیض کرد

منم تا خود صبح فقط حال کردم
گوشیو براشتم ….میخواستم ببینم اون آرشام پررو بعد از اون افتضاح باهام چیکار داره

الو

بالاخره کار خودتو کردی؟

من فقط امتحانت کردم که چقدرم سربلند بیرون اومدی

من یه عمر از این خراب شده دور بودم و با اداب غرب بزرگ شدم

دقیقا بر عکس من ….فکر کردی برای چی خودمو به آب و آتیش زدم تا به همه بفهمونم ما به درد هم نمیخوریم……ولی خدایی هیچ وقت فکر نمیکردم دستت انقدر راحت واسه مامانم رو بشه

من امروز میرم آمریکا

خوب چی کار کنم نکنه توقع داری بیام فرودگاه بدرقه ات

اصلا..فقط خواستم یاداوری کنم بهت که من تا حالا هر چی میخواستم بدست اوردم

آ..آ…نشد دیگه هیچ وقت …تاکید میکنم هیچوقت منو به دست نمیاری اکی؟

نمیذارم دست هیچ کس بهت برسه

برو بابا دلت خوشه ….بای عزیزم انشاالله بری دیگه بر نگردی

گوشی و قطع کردمو و با خیال راحت جلوی تی وی دراز کشیدم
آخی زندگی چه زیباست
دوباره گوشیم زنگ خورد
ای بمیرید اگه گذاشتید دو دقیقه بکپم
بله
سلام ملیسا جون کتیم مادر کورش

اوه سلام کتی خانوم حال شما

خوبم ..امروز وقت داری یه قراری بذاریم این مائده خانومتونو را ببینم

اوم……خوب نمیدونم چطوری به مائده بگم ….ولی باشه فقط قبلش باید باهاتون صحبت کنم

امروز عصر میام دنبالت

 

نه …من میام پارک سر کوچتون

نمیخواستم مامان بویی ببره

من داشتم براش نقش یه دختری که شکست عشقی خورده بودو بازی میکردم
باید قبل از دیدن مائده کتی خانم را روشن میکردم
از مائده و اخلاقیاتش و خانوادش برای کتی گفتم و اون فقط گفت
نمیتونم باور کنم کورش عاشق چنین دختری شده

خوب منم هنوز باور نکردم یه جوراییم میترسم

از چی؟

نمیدونم اما …..بیخیال بهتره ببینینش اما یادتون باشه که چی گفتم فعلا مائده نباید بفهمه کورش عاشقش شده تا ما از جانب کورش مطمئن بشیم

کتی سرشو به نشونه موافقت تکون داد
به مائده زنگ زدم و ابراز دلتنگی کردم و خواستم یه قرار بذاره ببینمش گفت الان کتاب فروشیه روبرو دانشگا تهرانه و بیام اونجا
کتایون با دیدن مائده جا خورد اونو یکی از آشناهامون معرفی کردم که تصادفا الان دیدمش

رفتیم طبق معمول کافی شاپ وکتی خانومو حسابی انداختیمش تو خرج
کتی از درس و دانشگاه مائده پرسید و مائده با متانت همیشگیش جوابشو داد
موقع خداحافیم خواستم مائده را برسونم که گفت با ماشینش اومده و منم از خداخواسته روشو بوسیدمو با کتی خانم سوار ماشین شدیم

خوب

خوب خیلی خانومه یه جورایی از سر کورش زیاده

 

***

 

نمیدونم چرا برای شروع ترم جدید انقدر خوشحال بودم و یه جوراییم استرس داشتم …… با رفتن آرشامو اون کشیدن اون نقشه رابطه من و آتوسا زمین تا آسمون فرق کرد علتشم فقط این بود که آتوسا واقعا عوض شده بود و دیگه اون دختر افاده ای فیس فیسو نبود

 

حتی یه بار مامان پرسید که چی شده منی که سایه آتوسا را از دو کیلومتری با تیر میزدم حالا باهاش قرار رستوران و گردش میذارم

برنامه کوه جمعه هم یه جورایی با نیومدن مائده و نازنین و متعاقبا کورش و بهروز کنسل شد

شروع ترم با اتفاقات جدیدی همراه بود

مهمترین اونا نامزدی نازنین با پسر عمه اش و افسردگی شدید بهروز بود

اتفاق بعدی استاد سهرابی بود که شورشو دراورده بود با هیزبازیاش و خیره شدناش سر کلاس به من گاهی وقتا تصور میکردم

فقط درسو داره به من میده

کورشم اونقدر تو خودش بود که نمیشد دو کلمه باهاش حرف زد

تنها چیزی که این وسط تغییر نکرده بود رفتار متین با من بود که مثل همیشه نگاش به کفشاش بود و یه سلام کوتاه

روز اول با تموم دردسراش گذشت داشتیم با بچه های گروه خودمون میرفتیم دم در که بریم کافی شاپ که یه پسر سبزه روی با نمک اومد جلو و گفت

نازنین …….. نازنین به سمتش رفت و گفت

حمیدجان سلام

سلام عزیزم اومدم دنبالت

اوه صبر کن ……. به سمت ما برگشت و گفت

بچه ها نامزدم حمید

این جمله کافی بود تا کیف بهروز از دستش روی زمین ول بشه و همه بدون اینکه حمید و تحویل بگیریم با نگرانی به بهروز نگاه کنیم… از جو به وجود اومده متنفر بودم سریع خودمو جمع و جور کردمو گفتم

سلام حمید خان از آشنایتون خوشحالم ..تبریک میگم

همه بهش تبریک گفتند حتی بهروز

صدای بغض دارش وقتی به حمید گفت

تبریک میگم امیدوارم بتونی خوشبختش کنی ،اشکو تو چشام جمع کرد

نازی با بچه ها و آقا حمید برید کافی شاپ مهمون من

منم با بهروز برم سراغ سهرابی و یه گوشمالی حسابی بهش بدم

بچه ها که زود گرفتند میخوام با بهروز صحبت کنم از پیشنهادم استقبال کردند و همگی به سمت کافی شاپ رفتند

بهروز

برو باهاشوون ملیسا میخوام تنها باشم

اما

خواهش می کنم

خواهش می کنم خواهش نکن

بهروز لبخند تلخی زد و گفت

دیدی بعد سه سال مثل یه کاغذ باطله انداختم دور

بهروز

چیه ؟…دروغ میگم ؟….هان …تو بگو ملی تو بگو ..باید دیگه چیکار میکردم تا بفهمه دوسش دارم…..من احمق دوسش دارم ….من

 

بغض نذاشت ادامه حرفشو بزنه و من ساکت شدمو ….یعنی در واقع چیزی نداشتم بگم ….چی میتونستم بگم …بگم حق با اونه یا نازنین …واقعا حق با کدومشون بود؟

 

 

***

نازی تو واقعا حمیدو دوست داری؟

معلومه …اگه دوسش نداشتم که باهاش نامزد نمی کردم

پس….با بهروز چه کنیم ؟

 

داره داغون میشه

من باهاش حرف زدم گفتم به درد هم نمیخوریم گفتم تو این سه سال هیچوقت نتونستم به چشم شوهر آینده ام بهش نگاه کنم یا حداقل کسی که بشه بهش تکیه کرد ….ملیسا بهروز خیلی بچست درسته فقط دو سال از حمید کوچکتره اما حمید خیلی پخته اس

 

پس چرا زودتر روشنش نکردی ؟

چرا بهش نگفتی نمیخوای باهاش ازدواج کنی؟

 

چون برام خیلی عزیزه …هیچ وقت دوست نداشتم دلش بشکنه …..می دونم که اشتباه کردم اما خوب …… نازنین ساکت شد و آهی کشید

یکی دو دقیقه هر دو ساکت بودیم تا اینکه نازنین گفت

اوایل فکر میکردم می تونم اونجوری که خودم دوس دارم بارش بیارم… منظورم اینه که اخلاقیاتشو مطابق با سلیقه ام عوض کنم….اتفاقا تا حدودیم تونستم ….اما بعد یه مدتی فهمیدم کارم اشتباس و هیچ وقت چنین مردیو واسه زندگیم ..واسه اینکه پدر بچه هام باشه ، دوست ندارم

واقعا نمیدونم چی بگم  …. اما به نظر من تو این رابطه فقط تو مقصر بودی چون وقتی فهمیدی تو و بهروز به درد هم نمیخورید همه چیزو بهم نزدی و گذاشتی بهروز بازی بخوره

راس میگی …اما مشکل اینجا بود که هر چقدر سعی میکردم بین خودمو بهروز فاصله بندازم …بهروز سریع فاصله را پر میکرد

وقتی از نازی جدا شدم تموم فکرم پیش این بود که چطور بهروز میتونه راحت نازی و فراموش کنه تا کمتر عذاب بکشه
بهروز از گروه کلا پس کشیده بود دیرتر از همه سر کلاسا میومد و زودتر از همه هم میرفت
کورش هم کم مونده بود از عشق مائده سر به کوه و بیابون بذاره
کتی جونم یه جوری انگار میپیچوندش و به بهونه تحقیق کردن هی لفتش می داد

دیگه اصلا تو کارشون دخالت نمیکردم و وقتی کورش اصرار میکرد با مامانش حرف بزنم با حرص میگفتم به من چه ؟

مگه من مدد کار اجتماعم والا
نازنین سرش به حمید جونش و تدارک مراسم عقدش گرم بود و کلاسا را یک درمیون دودر میکرد
فقط من و یلدا و شقایق مثل قبل واسه خودمون می تابیدیم و به این و اون گیر میدادیم
با مائده سر و سنگین بودم چون احساس میکردم سرکارم گذاشته
یه جورایی از رفتارای متین فهمیدم که همه حرفای مائده درباره عشق و عاشقیش کشک بوده
مثل قبل یه سلام کوچیک و نگاهش به هر جایی غیر از نگاه من و بعدم جیم شدن سریعش به طوری که احساس کردم ازم متنفره و فراری
وقتی از این موضوع مطمئن شدم که آخرای کلاس سهرابی بهم گفت بعد کلاس بمونم کارم داره متین شنید اما مثل چغندر از کلاس بیرون رفت بدون اینکه حتی یه عکس العمل کوچیک نشون بده
اونقدر از این رفتار متین شکار بودم که فقط منتظر شدم سهرابی یه آتو دستم بده تا منفجر بشمو قهوه ایش کنم
کلاس خالی شد فقط سهرابی بود که روی صندلیش نشسته بود و من که مثل طلبکارا دست به سینه جلوش ایستاده بودم

خوب خانم احمدی دیگه تو این چندترم وقت شناخت منو داشتید و منم از شما
وسط حرفش پریدمو گفتم

چی از جونم میخواید ؟هان …..میدونید اگه بابام بو ببره که یکی تو دانشگا چپ بهم نگاه کرده خونشو حلال میکنه؟

اونم کی ؟تو……تویی که میخوای لقمه بزرگتر از دهنت برداری و مامان جونت بهت یاد نداده لقنه بزرگ ممکنه باعث خفگیت بشه

…………….
خودمم نمیدونستم احترام استادیش و نگه دارم و بهش شما بگم یا با گفتن تو نشونش بدم براش ارزشی قائل نیستم برا همین قاطی پاتی میکردم
سهرابی از بهت بیرون اومد گفت

یعنی حتی نمیذاری پیشنهاد ازدواجمو مطرح کنم و بعد تحقیرم کنی؟
میدونستم سهرابی از اون دسته آدمایه که اگه روش می دادی سوارت میشه برا همین با کمال خونسردی گفتم

آقای دکتر سهرابی اوندفعه که جلوی بچه ها تحقیرم کردی و از کلاس بیرونم کردی یکی از بچه ها به بابام خبر داده بود و بابامم منو تحت فشار گذاشت تا بگم اون کی بوده که خم به ابروم اورده بود

من نم پس ندادم چون اونوقت باید شما قید استادی رو میزدید …فراموش نکردید که احمدی بزرگ چقدر خرش این جور جاها میره …اگه دوباره کلاغا خبر بدند بهش که استاد گرام دخترش پاشو از گلیمش درازتر کرده من هیچ مسولیتی در قبال شکستن پاهاتون قبول نمیکنم

ضمنا من از شما متنفرم

تو مغرورترین و گستاخترین دختری هستی که تو عمرم دیدم ولی مطمئن باش یکیم پیدا میشه و غرورتو… دلتو میشکنه

اکی …شما نگران من نباش ضمنا امیدوارم دور منو کلا خط کشیده باشید ….خداحافظ

 

***
خوب دروغ چرا از اینکه با سهرابی تند صحبت کرده بودم یه جورایی عذاب وجدان داشتم
اگه متین عوضی حداقل یه عکس العملی نشون میداد که احساس میکردم دوسم داره شاید رفتارم معقولتر بود
به خودم توپیدم چرا باید ری اکشن اون پسره خودخواه برام مهم بشه …همشون برند گم بشند اول از همه هم متین
اما به خودم که نمیتونستم دروغ بگم ….از بی محلی متین خونم قل قل میجوشید
اما از طرفی طی شناختی که تو این چند ترم از سهرابی بدست اورده بودم نباید جلوش وا میدادم
گوشیم زنگ خورد ….مائده بود از دستش عصبانی بودم

رد تماسو زدم گوشیمو خاموش کردم امروز از اون روزایی بود که حوصله خودمم نداشتم
با دیدن مهلقا توی سالن با تعجب به مامان نگاهی انداختم اصولا مامان آدمی نبود که خیلی راحت کسی را ببخشه اما این مهلقای کثافت انگار مهره مار داشت
سلام ملیسا جون
جوابشو ندادم و با اخم به مامان خیره شدم
مامان که از قیافم فهمید اگه آتو دستم بده سگ میشم با خونسردی گفت ملیسا جون آتوسا زنگ زد و گفت چرا گوشیتو جواب نمیدی و قرار شد بیاد خونمون

چرا؟

نمیدونم گفت کارت داره
اوپس …همینو کم داشتم امروز از زمین و آسمون واسم میباره
نیم ساعتی تو اتاقم نشسته بودم که یکی در زد

بله

آتوسام

بیا تو

آتوسا اومد و محکم بغلم کرد ….چطوری تو؟ چقدر اخمات تو همه

امروز روز بدشانسی منه

چطور ؟

اول از همه اینکه یه خاستگار داشتم که قهوه ایش کردمو حالا عذاب وجدان دارم دوم اینکه مگه مهلقا را تو سالن پایین ندیدی؟

اوهم دیدمش عجب رویی داره پاشده اومده اینجا ….مورد اولم قضیه خاستگاره چی بود؟

بی خیال الان اصلا رو مود تعریف نیستم

باشه ….هر جور راحتی …راستی نازیلا بهت سلام رسوند

نازیلا کیه دیگه

ناناز دوستم …همون قضیه آرشام و

اکی بابا ..فهمیدم ….سلامت باشه ……مامان گفت کارم داشتی؟

آره راستش کارت داشتم اما الان با دیدن بی حوصلگیت منصرف شدم

لوس نشو بگو ببینم کارت چیه ؟

خوب راستش یه خاستگار خوب برام اومده

اکی تا تهش رفتم میخوای یه جوری بپرونیش

نه اصلا ….خودمم ازش خوشم اومده

نه بابا تو که تا دیروز آرشام آرشامت بود

خوب اون تله ای که واسه آرشام گذاشتیم خیلی چیزا رو برام روشن کرد …..آرشام مردی نیست که بتونم برای یه عمر زندگی بهش اعتماد کنم

چه جلافتا …….واقعا این خودتی

حرفاش منو یاد نازنین انداخت …….اونم در مورد بهروز همینا را گفت …نکته مشترک هر دوشون اینه که با من دوستند ….اوه نکنه این از تاثیرات من روشونه……والا

خوب آتوسا جون به نظرم تصمیمت عاقلانه است

ممنون
آتوسا بعد از نیم ساعت چرت و پرت گفتن رفت و من آخرش نفهمیم چی کارم داشت یعنی فقط اومده بود از تصمیم جدیدش مطلعم کنه

***

 

مائده دختر خالمه

چی می گی ؟

خالم به خاطر ازدواج با یه آدم معمولی از خونواده ترد میشه حتی پدر بزرگم از ارث محرومش میکنه و مامانم با دیدن مائده اونم از راه دور تازه یادش میاد این همون شوهر خواهرشه

 

 

خوب…خوب نظرشون چی بود

 

هیچی وقتی فهمید خواهرش فوت کرده اونقدر گریه کرد و خودشو زد که از حال رفت

 

 

الان تکلیف تو و مائده چیه

 

الان مامان به تنها چیزی که فکر نمیکنه قضیه ازدواجمه…….قراره امروز بره خونشون

واسه چی ؟

میخواد همه چیزو به مائده بگه

 

یعنی یه جورایی مشکلی نیس

 

نمیدونم

 

وای خدا تازه حالا که فکرشو میکنم میبینم مائده ته چهرش مثل کتی خانمه

 

گوشیم زنگ خورد

کورش مامانته

 

کورش بدون حرف نگام کرد

 

سلام کتی خانم

ملیسا جون سلام چطوری؟

خوبم

ملیسا امروز وقت داری او باید یه سری مسائل بهت بگم بعدم بریم پیش مائده

چشم

برا ناهار بیا الان به کورش هم زنگ میزنم

کورش الان پیشمه باهم میایم ممنون

بعد از قطع کردن تماس به سمت خونه کورش اینا رفتیم چون تا ناهار زمان زیادی نمونده بود

 

بعد از خوردن ناهار کتی رو به من گفت

کورش بهت در رابطه با مائده حرف زد

 

بله بهتون تبریک میگم دختر خواهرتونو پیدا کردید

 

نمیتونم باور کنم مریم فوت کرده

 

چشماش پر اشک شد و گفت

پیش خودم فکر کردم حداقل اون کنار مردی که عاشقانه میپرستیدش و بچه هاشون خوشبخته اما حالا فقط خودمو مقصر میدونم که چرا تو وضعیتی که جگرگوشه ی اون تنها و بی مادر بوده من به عنوان فامیل درجه یکش کنارش نبودم

 

کتی جون

-وسط حرفم پرید و گفت

اقا جون خیلی غد بود دقیقا مریمم این اخلاقش کپ آقا جون بود

 

مریم رو حرفش حرف زد ……گفت نمیخواد با پسر تیمسار ملکی ازدواج کنه گفت عاشق شده اونم کی عاشق یکی از مجروحای بیمارستانشون …….کارد میزدی خون بابا در نمیومد

 

مریمو تو اتاقش حبس کرد اجازه نداد ببینمش …..اما مریم کوتاه نیومد اونقدر غذا نخورد و ضعف کرد که بابا تسلیم شد اما تیر اخرم زد گفت از ارث محرومش میکنه ..گفت دیگه حق دیدن خونوادش نداره …مریم با اشک آه از این خونه رفت فقط یک بار شوهرش را دیدم و اونم دو ماهی بعد از ازدواجشون بود ما میخواستیم بریم آمریکا ..دل من و مامانم طاقت نیاورد که بدون دیدن مریم بریم رفتم تو بیمارستانی که کار میکرد

 

میخواست با شوهرش واسه ناهار بره خونه خواهر شوهرش …….اونجا بود که عشقو تو نگاه هر دوشون دیدم و فهمیدم مریم واقعا خوشبخته و من و مامان با خیال راحت رفتیم غافل از اینکه وقتی برگردیم دیگه مریمی وجود نداره همین که رفتیم آمریکا من جای مریم با پسر ملکی ازدواج کردمو بچه دار شدم

 

بمیرم برا خواهرم که نتونست بچشم ببینه …..گریه کتی شدت گرفت

آقا جون پشیمون بود ولی اونقدر مغرور بود که تو روی خودش نیاره اقا جونو مامان خیلی زود رفتند آقا جون با یه سکته توی خواب و مامان هم فشارش بالا زد و سکته مغزی کرد حالا که خوب فکر میکنم میبینم به احتمال زیاد اونا از مرگ مریم خبر داشتند که به این روز افتادند

 

وصیت نامه آقاجون هم ارث نصف نصف بود و واسه من و مریم به یک اندازه

 

بعد برگشتنم از آمریکا دنبالش گشتم اما نه تو بیمارستانا اثری ازش پیدا کردم ونه فامیل شوهرشو می دونستم……..نگو مریم بیچاره من اصلا تو این دنیا نبود
اونقدر گریه کرد که چشماش سرخ سرخ بود

 

الان میخوام برم سراغ مائده …میخوام براش تموم مدتی که نبودم و جبران کنم ……..من

گریه مانع ادامه حرفش شد

خیلی خوب چی چی شد من که واقعا قاطی کردم

با مائده تماس گرفتمو گفتم میخوام به دیدنش برم اظهار خوشحالی کرد و گفت امروز تا شب تنهاست
خوب نمیدونسستم چطور در مورد اومدن کتی بهش بگم
کتی یه گل خوشکل و یه جعبه شیرینی بزرگ خرید و همراه هم به خونه مائده رفتیم

قبل از پیاده شدن گفتم :کتی جون پس قضیه کورش و خاستگاریش چی میشه ؟

الان مهم برام مائده است
بیچاره کورش بادیدن گل و شیرینی چه ذوقی کرد وی وقتی کتی بهش گفت

ایندفعه تنها میره دیدن مائده مثل بادکنک خالی شد
مائده داشت تو بغل خاله تازه پیدا شدش اشک میریخت و من به بازی عجیب روزگار فکر میکردم
هیچوقت فکرشو نمیکردم که کورش عاشق دختری مثل مائده شه و از همه اینا گذشته مائده دختر خالش از آب در بیاد من که کاملا گیج شدم

 

با اومدن پدر مائده گریه هاشون تموم شد

 

کتی کم مونده بود تو بغل پدر مائده هم یه دل سیر گریه کنه که من برای جلوگیری از این کار شونه هاشو سفت گرفتم و به بهونه دلداری دادن کنترلش کردم

 

کتی خانم تموم ماجرا به استثنای عشق و عاشقی کورشو گفت و بیچاره کورش که فکرمیکرد همه چیز درست شده چون دقیقا وقتی با کتی خانم از خونه مائده خارج شدیمو سوار ماشین من شد تا برسونمش ازش پرسیدم

خوب کتی خانم انشاالله عروسی کورش و مائده جون

و اون با لحن سردی گفت

عمرا مائده خیلی خوبه حیفه ….واسه کورش خیلی زیاده ..نمیخوام مثل خودم بدبخت بشه چون کورشم یکی لنگه باباشه

 

جونم چی شد مگه آقای ملکی چش بود یه پولدار خانواده دوست اولین چیزی بود که با اوردن اسمش تو ذهن آدم نقش میبست

وقتی تعجب منو دید گفت

 

مریم خوب شناختش ….برا همینم گفت یه موی گندیده اون مجروح جنگی به قول بابا پاپتیو با صد تا آدم پولدار مثل ملکی عوض نمیکنه

کتی خانم چرا دوباره گریه میکنید

-مریم فهمید و من نفهمیدم …اون پی به ذات کثیف ملکی برد یه پسر خود خواه و مغرور و دختر باز
اوه اوه موضوع ناموسی شد خوب
حرفی نزدم اما اون انگار تازه در درد و دلش باز شد

 

اون عوضی …فقط یه هفته ذات کثیفشو قایم کرد و بعد خودشو کم کم نشون داد دیر اومدنهای شبونش به کنار

بوی آغوشش که بوی زن دیگه ای را میداد هم به کنار

من احمق دوسش داشتم

ولی یه بار که حال مامان بد شد و شب رفتم پیشش موندم دلم شور افتاد

حال مامان که یکمی بهتر شد رفتم خونه که دیدمشون اینبار با چشمای خودم دیدمشون

با دیدنم هول کردو خودشو از آغوش معشوقش  بیرون کشید

 

اما من دیگه نموندم و……من احمق که تمام مدت خودمو به نفهمی میزدم شکستم برگشتم خونه مامانم اما مامان همون شب مرد و من پیش آقا جون موندم فهمید با ملکی مشکل دارم و به روش نیاورد اونقدر تو خودش فرو رفت که سکته کرد و درجا تموم کرد
و من موندم و بچه ی توی شکمم که تازه فهمیده بودم وجود داره و یه دنیا بی کسی

به اجبار برگشتم پیش به اصطلاح همسرم و کنار هم زندگی کردیم فقط برای کورش اما کورش هم هر چی بزرگتر شد بیشتر و بیشتر شبیه باباش شد

فکر کردی از گنده کاریاش خبر ندارم مخصوصا این آخریه ……..کی بود فرناز خانم
با تعجب نگاش کردم
دو روز قبل از سقط بچه بهم زنگ زد و همه چیزو واسم گفت حتی از پیشنهاد تو
آب دهنمو به زور قورت دادم
منم تشویقش کردم بچه را بندازه و بهش گفتم بهتره برا زندگی رو کورش حساب نکنه

اونوقت چطور توقع داری دختری مثل مائده را فدای زندگی پسرم کنم…اونم دختر عزیزترین کسی که توی زندگی داشتم
حرفی نزدم در واقع لال شدم

حق با کتی بود من هنوز هم به کورش اعتماد نداشتم
کتی سنگ تموم گذاشته بود و تموم دوست و آشنا را به جشنی که به مناسبت پیدا کردن مائده میخواست بگیره دعوت کرده بود از جمله من و خانوادمو

البته کورش بقیه بچه های گروهو از طرف خودش دعوت کرد
با علم به اینکه متین هم تو این جشن هست تو خرید لباس مردد بودم
از دامن متنفر بودم و لباسای ماکسی موجود هم یا از قد کوتاه بود و یا از قسمت سینه ها و گردن
یلدا و شقایق سریع لباساشون رو خریدند و من هنوز با خودم درگیر بودم که سبک لباسم چطور باشه

 

با خودم غر میزدم آخه احمق متین که به تو نگاهم نمیکنه چرا میخوای پیش چشمش با بقیه متفاوت باشی و خوب به نظر بیای

اصلا همه اینا به کنار چرا باید نظر این پسره خودخواه خشک مذهب واست مهم باشه و با عجز پیش خودم اعتراف می کردم

نمیدونم ..دلیلشو نمیدونم
به غر غرهای شقایق مبنی بر تهدید من که اگه از این پاساژ لباس نخری دیگه میکشمت و اصلا من غلط میکنم از این به بعد باهات بیام خرید

بمیری ملیسا پام شکست ……توجهی نکردمو وارد پاساژ شدم
یلدا هم مشغول اس ام اس بازی بود و بی خیال دنبال ما میومد
یلدا تو یه چیزی بهش بگو
یلدا در گوشیشو بست و گفت
هان
شقایق چشاشو ریز کرد و گفت

معلومه با کی اس ام اس بازی میکنی که انگار نه انگار دو ساعته دنبال این خانم مثل جوجه اردک راه افتادیم
یلدا لبخند زد و گفت

با نازنین و بهروز
خوب
نازنین گفت واسه مهمونی نمیتونه بیاد …….بهروز گفت میاد
چه خوب …خوبه فردا شب تو مهمونی یه کیس مناسب ببندیم بیخ ریش بهروز و تموم
با دیدن لباسی به سبک دخترای انگلیسی قدیم استپ کردم
اوه بچه ها اینو
وای آستیناش پفه چه با حال دامنشو یادم به پرنسسا افتاد
آستینای بلند لبای یقه ایستاده کوچک و حلزون شکلش بلندی دامنش باعث میشد که هیچ جای بدنم بیرون نباشه

همینو میخوام پرو کنم

رنگ صورتی کثیفش را پوشیدم و به خودم تو آینه نگاه کردم با یه نیم تاج رو موهام واقعا پرنسس میشدم
وای موهامو چیکار کنم………..برای موهام دیگه نمیتونستم کاری کنم
اگه میخواستم موهامم بپوشونم او اینکه مامان خفم میکرد و بعدم شک برانگیز بود
شقایق و یلدا با دیدن لباس جیغ جیغ کردند و گفتند خیلی عالیه
شقایق با دیدن قیمت لباس وا رفت و گفت
ای بابا قیمتشو
خودمم با دیدن قیمتش جا خوردم با اینکه پول به اندازه کافی همرام بود اما لباس واقعا نمی ارزید
فروشنده هم با دیدن هیجان بچه ها دم پرو یه ریال هم تخفیف نداد و من لباس را روی پیشخوان گذاشتمو گفتم
-انگار قسمت نیست بخریم بریم
هنوز دو قدم بر نداشته بودم که فروشنده گفت
خیلی خوب چون لباسو پسندیده بودید باهاتون راه میام
خلاصه با یه تخفیف تپل لباسو خریدمو رفتم سراغ خرید نیم تاج

 

مامان با دیدن من تو اون لباس و با نیم تاج نقره ای رنگ و با گلهای کریستال همرنگ لباسم و آرایش ملیح دخترونه لبخندی به صورتم پاشید و گفت
خوش سلیقه شدی
بازم صدقه سر آقا متین مامان در عمرش یه تعریفی از من کرد
جواب لبخندشو دادم و با بابا به سمت خونه ملکی راه افتادیم
مائده با کت و دامن نیلی رنگ و پوشیده و روسری زیبای ست لباسش مثل همیشه مثل یه فرشته بود و کورش هم یه ثانیه ازش دور نمیشد و اونو با مهمونا آشنا میکرد جالبی کار اونجا بود که تا آقاییون دستشونو به سمت مائده دراز میکردند کورش سریع دستش را تو دست اونا میذاشت و خودش تشکر میکرد
نگاه هایی که توش پر از تحسین بود به من نشون میداد که واقعا از انتخاب لباس ضرر نکردم
مائده با دیدنم بغلم کرد
وای ملیسا چقدر ناز شدی

-کجاش ناز شده مثل جادوگر شهر اوز

چشم غره ای به کورش رفتم و به مائده گفتم

ممنون عزیزم ولی به پای تو نمی رسم

اون که صد البته

ایشی به کورش گفتم و بعدم تو گوشش زمزمه کردم کاری نکن حرفایی بزنم که به گ..خوردن بیوفتیا
کورش با حرص نگام کرد و جلوم تعظیم کوتاهی کرد و گفت

شما سرورید …..پرنسس

خیلی خوب میبخشمت نوکر

بچه پرو

یلدا و شقایق و بهروز اومدند

نه هنوز

میخواستم بپرسم متین اومده که بی خیال شدم
به جمع دخترا پسرا پیوستم و در همین حین کل خونه را با نگام شخم زدم تا اثری از متین پیدا کنم
پسرای خاندان ملکی به حدی هیز بودند که یه لحظه احساس کردم لخت جلوشون نشستم
کتی خانم اونقدر قربون صدقه مائده میرفت که دختر عمه کورش گفت
کاش من بچه خواهر زن دایی بودم
حالا چرا اون روسری را از سرش بر نمی داره
تیپ و قیافش شبیه خدمتکاراس

دیگه کم کم داشتم به نقطه انفجار میرسیدم

با حرص گفتم اما از دید من شبیه فرشته هاس

و بعد با نگاه خصمانه بهشون خیره شد م که با دیدنم لال شدند و با خوردن یه پس گردنی محکم برگشتمو دیدم بله شقایق و یلدا و بهروزند
-وای بمیری ملی چقدر ناز شدی
بهروز جلوم به حالت نمایشی خم شد و دستمو بوسید
اوه علیا حضرتا ….این جان نثار را به غلامی خود بپذیرید
دستمو از دستش بیرون کشیدمو گفتم

زهر مار

بلاخره بعد چند دقیقه چرت و پرت گفتن جو آروم شد
که صدای یکی از دخترای فامیل کورش اینا راشنیدم که گفت

وای پریوش پسررو عجب تیکه ای بی اختیار ب نگاه اونا را دنبال کردم و بهش رسیدم

اوه

چیه
شقایق هم با دیدنش جیغ خفه ای کشید

 

متین تو اون کت و شلوار مشکی رنگ و پیراهن ساده سفید با صورت شیش تیغه متفاوتر و جذابتر از همیشه همراه پدر مائده وارد سالن شده بودند

 

خودمو جمع و جور کردم و یکی پس کله شقایق و یکی هم به یلدا زدم تا به خودشون بیاند

 

اما وقتی نگاه بقیه دخترا میخکوبش دیدم حرصی شدم و زیر لب غریدم

بیا اینم بچه مثبت کلاسمون ……..آب ندیده بود وگرنه شناگر قابلی بود

یلدا با تعجب نگام کرد و گفت

چی میگی ملیسا اون با این تیپم میتونه سر اعتقاداتش وایسه منافاتی بینش نمیبینم

چی می گی منافات از این بیشتر

یلدا که انگار وکیل وصی متین بود دباره گفت

هیچ جای قران ننوشته اگه ریش نداشته باشید دیگه مسلمون نیستید

درد من این چیزا نبود …احساس کسیو داشتم که همه از نقشه گنجی که فقط مال اون بوده با خبر شده باشند و بخوانند برا رسیدن به گنج پسم بزنند

میدونم احساس خیلی بی خودی بود …اما دست خودم نبود….. از همه اینا گذشته مططمئنم متین برای هر کاری که میکنه دلیل داره

 

ملیسا تو رو خدا اخماتو باز کن آخه اون چیکار به تو داره

پسرای خاندان ملکی که از وضع موجود راضی نبودند با حرص گفتند

یعنی تا وقت شام باید همینطوری آروم بشینیم

یه آهنگی ….دنسی

بیا خود کورش اومد

کورش همراه متین و مائده به سمت میز بزرگ جوونا میومدند

با دیدن متین طپش قلبم بالا رفت اما متین مثل همیشه سر به زیر و با وقار حرکت میکرد

انگار با دیدن سر پائینش خیالم از بابت اینکه این پسر همون متین محمدیه راحت شد

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄

بچه مثبت | قسمت دهم ◄

بچه مثبت قسمت یازدهم ◄

بچه مثبت  | قسمت دوازدهم ◄

بچه مثبت | قسمت سیزدهم ◄
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت یازدهم به شکل پی دی اف | حجم هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دوازدهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سیزدهم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهاردهم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

19 ◄ دینگله دینگو

[ad_2]

لینک منبع

سخت ترین کار

[ad_1]

کارگران مشغول کار اند

کارگران مشغول کار اند

کارگران مشغول کار اند

کارگران مشغول کار اند

کارگران مشغول کار اند

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت سیزدهم

[ad_1]

وای خدا مائده عجب گیری بودا حالا چطوری دو درش کنم و برم براش کادو بخرم؟

به مهمونایی که حالا نصف شده بودند و اکثرشون رفته بودند سر کارو زندگیشون نگاهی کردم

پیش مادر متین رفتم و خیلی آهسته براش گفتم میخوام یه جوری منو بفرسته بیرون که مائده شک نکنه

مادر متینم با لبخند گفت

عزیز دلم مشکلی نیست ….فقط یه نیم ساعت صبر کن تا کار تقسیم سمنوها تموم بشه بعد با متین برو که میخواد سمنوها را ببره دم در خونه ها هم ثواب میکنی هم کارتو انجام میدی

اوه چه شود …من و متین اگه با هم بریم که سحر سکته را زده

وقتی مامان متین جلوی همه بهم گفت :پاشو عزیزم ملیسا جون کمک متین برو تا سمنو ها رو پخش کنید

از نگاه بقیه بی اختیار خجالت کشیدم

متین زودتر از من خودشو جمع و جور کرد و گفت

مامان مزاحم خانم احمدی نشید من خودم تنها

قبل از اینکه جملش تموم بشه سهراب گفت

منم میرم کمکش

ایش بمیرید همتون ….حالا همه زرنگ شدند

مادر متین خیلی ریلکس گفت

میخوام چندتا از سمنو ها را هم ملیسا بده به اقوامش ….بدو عزیزم دیر شد

در مقابل چشمای شکه مائده و سحر و سهراب و متین خان چادرمو مرتب کردم و سرم پایین انداختم و با ناز گفتم

چشم

اوا موش بخوردم . . . . چه با حیام من

سهراب کنه هم آخر نیومد و یه جوری بغ کرد که احساس کردم من زن عقدیشمو کار خلافی کردم

ای بابا چه گیری افتادیمو

خدا مادر مائده را بیامرزه با این وقت زاییدنش و تولد دخترش …آخه الان وقتش بود دقیقا توی مدت زمان قهر منو مامان بابام و سمنو پزون متین اینا…آخه چرا یه ذره آینده نگر نبوده

 

خود درگیری دارم من

متین سمنو های دستش و کنار بقیه سمنوها گذاشت و رفت توی ماشین نشست

وا من جلو بشینم یا عقب

اگه عقب بشینم که *کمر* مبارکم روی سمنوهای چیده شده روی صندلی عقب میسوزه و اگه جلو بشینم متین پیش خودش فکر میکنه خبریه

متین به من که مستاصل نگاش میکردم نگاهی انداخت و یکم خم شد و در جلو را برام باز کرد

این جنتلمن بازیاش منو کشته ……اصلا از جاش تکون نخورد حالا میمرد میومد پایین درو برام باز میکرد و میگفت

بفرمایید

هی هی ما از اولم شانس نداشتیم

نشستم درو یکم محکم بستم

متین بی هیچ حرفی راه افتادو بعدم دکمه پخشو زد

دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد خدا داند

شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند

منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشانم

به جز این اشک سوزان دل نا امیدم گواهی ندارد خدا داند

 

.

.

.

 

هی الهی بمیرم برا دلت چه سوزناک بود

 

نکنه متین خان هم آره

 

کار پخش سمنوها رو متین بدون اینکه اجازه بده من حتی از ماشین پیاده بشم انجام دادپ

سوار ماشین که شد گفت

خوب اینم ازآخریش

حالا شما آدرسو بدید تا این چهارتا را هم برسونیم

اول در خونه یلدا رفتم که بیچاره با دیدن من همراه با متین سنگکوب کرد اونم با دیدن چادری که روی سرم بود

شقایقم اصلا نذاشتم متینو ببینه و خودم رفتم دم در آپارتمانشون سمنو را دادم

 

کورشم که خودش امد سر کوچشون با قیافه داغون سمنو را گرفت و رفت

در یه تصمیم آنی به متین آدرس خونه را دادم مطمئنا تو این ساعت روز نه بابا بود و نه مامان

متین دم در خونه نگه داشت و من تعارفش کردم اما اون بدون اینکه نگام کنه محترمانه گفت منتظرم میمونه و من سمنو را برداشتم و سریع رفتم تو خونه

سوسن با دیدنم تقریبا بال دراورد به سمتم اومد و محکم بغلم کرد…بهش گفتم نمیخوام کسی بدونه من سمنو اوردم و سوسن هم فقط قربون صدقم رفت که چقدر چادر بهم میاد

 

سریع رفتم تو اتاقمو از تو چمدون سوغاتیهای مامان پارچه لیمویی رنگ خوشکلی که از کیش برام اورده بود را بیرون کشیدمو و سریع کادوش کردم واسه تولد مائده چون واقعا حوصله خرید نداشتم

 

یکی دو دست لباس با حجابم انداختم تو یکی از کوله هامو سریع جیم زدم

خوشبختانه هنوز مامان اینا نیومده بودند که از سوسن خداحافظی کردمو اومدم بیرون

 

متین ماشینو اونطرفتر پارک کرده بود هنوز دو قدم دیگه تا ماشین داشتم که صدای ملیسا گفتن آرشام متوقفم کرد

 

وای خدا اینو کجای دلم بذارم با نفرت برگشتمو نگاش کردم سریع خودشو به من رسوند

یه دور دورم تابید و اروم دست زد و گفت

براوو چه دختر با حجابی …انوقت چرا ؟

به خودم مربوطه

 البته خوشکله ……….مسافرت شمال خوش گذشت ؟

جوابشو ندادم و تو چشاش با نفرت خیره شدم

کی انشاالله از شمال بر میگردید ؟

هر وقت میلم کشید

به میلت بگو زودتر بکشه ……برات برنامه دارم

من باهات کاری ندارم

اوه چه خشن …..از شمال که رسیدی خونه خودتو واسه مراسم ازدواجمون آماده کن

من صد سال سیاه همچین گوهی نمیخورم

فاصله اش را با هام کمتر کرد و گفت

میخوری عزیزم به موقش بدتر از گوهم میخوری

دستشو رو شونه هام گذاشت و خودشو بهم نزدیک کرد

محکم عقب هولش دادم و گفتم

برو گمشو آشغال

اوم…..دلم واسه فحش دادنت تنگ شده بود ………بیا تو بغل عمو تا رفع دلتنگیم بشه و دستاشو دوباره برا بغل کردنم باز کرد

چیزی شده

من با خجالت و آرشام با تعجب به متین نگاه کرد

اوه پس بگو این چادر به خاطر چی بود

جدی به سمتم برگشت و گفت

ولی یه چیزیو فراموش کردی اونم اینه که من تا حالا تو زندگیم هر چیزی رو خواستم به دست آوردم ………تو رو هم میخوام و

خفه شو

یه قدم سریع به سمتم اومد که متین سریع فاصله بین من و آرشامو پر کرد و رو به من گفت

شما برید تو ماشین

با ترس حالا به آرشام که با لبخند مرموزی متین را نگاه میکرد، نگاه کردمو یک آن ترسیدم که آرشام از قضیه شرط بندی چیزی بگه و متین

آستین متینو گرفتم و کشیدمو و گفتم

متین تو رو خدا بیا بر یم ولش کن

آرشام بیتوجه به من به متین گفت

جوجه تو این وسط چی میگی ؟

من

تو حرف متین پریدمو گفتم

متین جون مامانت جون مائده …اصلا جون اون کسی که دوسش داری بیا بریم …جلوی همسایه ها بده

متین آرشامو به عقب هل داد و گفت

برو سوار شو

 

سریع سوارشدم و متین هم نشست قبل از حرکت آرشام آروم به شیشه سمت من زد

متین ماشینو روشن کرد

و من نگامو از چشمای پر از شیطنت آرشام گرفتم و فقط شنیدم گفت

دارم برات

و این حرف بی اختیار لرزه ای به تنم انداخت

متین حتی پخش ماشین را خاموش کرد و در سکوت با سرعت زیادی رانندگی کرد

فقط پوف کشیدنهای عصبیش بود که سکوتو میشکست

 

بی اختیار گفتم

اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه

شاید بیشتر برای دادن اعتماد به نفس به خودم گفتم

چرا با پدر مادرتون درست صحبت نمیکنید ؟

چند بار باهاشون حرف بزنم …زبونم مو دراورد از بس گفتم و کسی نشنید

مامانم که فکر می کنه من عقلم نمیرسه و هنوز صلاح زندگی خودمو نمیفهمم بابامم که رو حرف اون حرف نمیزنه

پس علت اومدن خونه مائده این بود که شما راحت صحنه رو ترک کردید

میخواستی چیکار کنم

میموندید و محکم میگفتید نه

خوب به خاطر این ،این حرفا رو میزنید که مامانمو نمیشناسی

نه ….نمیشناسم …….اما شما را خوب میشناختم …دختری که تو تصورات من بود خیلی محکم تر از این حرفا بود ……همیشه حرفشو میزد حتی اگه به ضررش تموم میشد ….مثل اینکه اشتباه شناختمتون

 

در جواب حرفاش فقط یه آه کشیدمو گفتم

هیچ وقت درکم نمیکنی؟

نه اما ازتون میخوام برگردید خونه و مثل همیشه باشید جسور و شیطون

 

با تعجب نگاش کرم که مثل همیشه نگاشو ازم دزدید ….چی شد؟

در خونشون پیاده شدم و یه تشکر سریع کردم و الفرار

مائده ی گور به گوری را راضی کردم سریع بریم خونشون و اونم با هزار تا ناز قبول کرد

 

از مامان متین یه عالمه تشکر کردمو همراه مائده راهی شدم
روز تولد مائده تکلیف خودمو نمیدونستم
باید الان بهش کادو بدمو تبریک بگم یا جشنی چیزی تو راهه

برای همین وقتی مائده رفت

wc

سریع از تو حافظه تلفنشون شماره خونه عمش که به اسم عمه جون سیو بود گرفتم

الو

سام متین خان

سلام خانم احمدی

ملیسا هستم

بله شناختمتون

.
من فکر کردم نشناختین آخه کل فامیل پدریم احمدی هستند گفتم با یکی دیگه اشتباه گرفتیدم

امری داشتین

شیطونه میگه بزنم تو پرش حیف که ممکنه مائده از دستشویی بیرون بیاد وگرنه من میدونستمو این بچه پرو

واسه تولد مائده که امروزه و انشاالله یادتون نرفته برنامه ای دارین

بله شب اونجاییم ……..لطفا به روش نیارید

منتظر بودم شما فقط بگید ….فعلا بای

امروز باید حال این بشرو بگیرم
گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره آرشام سریع گوشیو خاموش کردم
بره بمیره عوضی
تولدت مبارک ………..تولدت مبارک
به خونواده کوچک مائده که توی حال کوچکشون جمع شده بودند نگاهی کردمو به این فکر کردم چرا هیچ کدوم از اقوام مادری مائده را ندیدم
متین مثل بچه ها بالا پایین میپرید و کادوی کوچیکشو به مائده نمیداد و مائده هم دست آخر با دو تا تو سری ازش گرفت و این دو تا توسری همانا و آرزوی من برای اینکه کاش الان جای مائده بودم که محکمتر میزدم همانا
از اون وقتی که اومده بودند اصلا به متین توجه نکردم پررو حالمو پشت تلفن گرفت
حالا نه اینکه توجه کردن یا نکردن من تاثیری رو این پسر داره
مائده کادوی متین و که باز کرد با تعجب گفت

وای متین مرسی
و تسبیح زیبا زرد رنگی را در اورد و گفت این که شاه مقصوده …وای خیلی گرونه

قربون آبجی گلم قابلتو نداشت

هر چهارتا کادو رو باز کرد
کادوی باباش سوییچ یه پراید بود که اشک به چشمون مائده نشوند و اون خودشو همچین تو بغل پدرش پرت کرد که یک آن حسودیم شد
عمه اش هم سرخ کن گرفته بود که همزمان با مائده گفتند

اینم مال جهیزیت و بعد خندیدند
از منم بابت پارچه یه عالمه تشکر کرد
رفت توی آشپزخونه که چایی بیاره تا همراه کیک بخوریم منم مثل کنه بهش چسبیدمو همراهش رفتم

مائده جونم

جونم

اوه اگه میدونستم با دادن یه کادو انقدر با ادب میشی زودتر میدادم

زهر مار

آهان حالا شد….. اونطوری باهات حال نمیکردم

وای ملیسا میگی چی میخوای

هیچی به خدا…….میخواستم بدونم چرا از اقوام مادریت کسی نیومد

خوب ….من اونا را ندیدم …..داستانش مفصله شب برات میگم

اکی

بعد از رفتن متینو مادرش به اتاق مائده رفتیمو اون برام گفت که مامانش از دنیای ادمایی مثل من بوده مرفه و بیدرد که توی بیمارستان پزشک بوده و پدر مائده هم به عنوان مجروح جنگی میره اونجا و عاشق هم میشند مادرش با پدر مائده ازدواج میکنه اما از خونوادش ترد میشه و مائده اصلا نمیدونه اونا کی هستند و چه شکلی هستند
تمام شب به این فکر میکردم اگه به فرض محال …دور از جونم …از هفت پشتم بدور …من و متین عاشق هم میشدیم عکس العمل خونوادم چی بود ……احتمالا مامان تیر بارونم میکرد

 

تصمیمو برای برگشتن به خونه گرفتم

حق با متین بود اینطوری هیچ مشکلی حل نمیشد

نفس عمیقی کشیدمو به مائده گفتم میخوام برگردم خونه

مائده با لبخند گفت :با اینکه بدجور بهت عادت کردم اما درسترین تصمیم همینه

با یه عالمه تشکر از خودشو پدرش راهی خونه شدم

میدونستم که برای یه جنگ حسابی باید آماده باشم
از قصد بلند گفتم

یوهو …من اومدم

مامان از اتاق بیرون اومد و سوسن هم از آشپزخونه

سلام خانم به خونه خوش اومدید

جاتون خیلی خالی بود

بغلش کرمو زیر گوشش گفتم

یادم باشه کلاس بازیگری ثبت نامت کنم

این سوسن عجب ناکسی بودا ….خوبه دو روز پیش براش سمنو اوردم و تاکید کردم که به کسی نگه
الان همچین از دیدنم هیجان زده شد که خودم باور شد شمال بودم……….. به سمت مامان که دست به سینه مثل طلبکارا نگام میکرد رفتم و گونشو بوسیدم

سلام مامان جونم

مرسی انقدر از دیدنم ذوق نکن

وای مامانی مردم از بس تحویلم گرفتی

مامان به همون حالت دست به سینه گفت

 

معلوم هست داری چیکار میکنی ؟

این چند روزو با کی و کجا بودی ؟

کولمو رو شونم جا به جا کردمو رو به سوسن گفتم

من خستم واسه ناهار صدام نکن

مگه با تو نیستم

از داد مامان جا خورم………. سعی کردم خودمو کنترل کنم

بفرمایید خانم خانما

پرسیدم با کی رفتی شمال که هیچ کدوم از دوست جون جونیاتو نبردی؟

خوب با یه دوست جدید رفتم

صحیح…………. اونوقت تو این

 

وای مامان بسه بذار برسم بعد شروع کن

یادت که نرفته به خاطر حرفا و کارای شما ول کردمو رفتم

چیکار کردم مگه ………بده صلاحتو میخوام ……….تو

آره میدونم مامان من بچم حالیم نیست نفهمم ..نمیفهمم تو این دنیا فقط با آرشام خوشبخت میشم ……ثروتش ده برابر باباس ….بازم بگم

با اخم نگام کرد و گفت

قرار خاستگاریو میذارم واسه فردا شب

از الانم تا بعد از مراسم خاستگاری حق نداری از خونه بری بیرون

اونوقت چرا حق ندارم؟

چون من میگم

مامان کوتا بیا نکنه میخوای مثل دخترای عهد دغیانوس بزنی تو سرمو بشونیم پای سفره عقد

لازم باشه اون کارم میکنم

دلخور گفتم

مامان

بی توجه به من رفت تو اتاقش و در و بست ………. کاش برنگشته بودم

 
باید دیر یا زود با آرشام مواجه میشدم پس تصمیم گرفتم هیچی به مامان نگم و بذارم هر کاری که دوس داره انجام بده
به یه چشم بهم زدن اماده شدمو خواستم برم پیش مهمونا که گوشیم زنگ خورد
با دیدن اسم مائده با خوشحالی گوشیو برداشتم

سلام مائده جونم

سلام ملیسا خوبی عزیزم تو این یه روز دلم قدر یه دنیا واست تنگ شده

منم همینطور ممنون

اوه چه با ادب …گفتم حالا حرف کلفت بارم میکنی

حوصله ندارم

واسه چی؟

خاستگارام اومدند …پایینند

صداش غمگین شد و گفت :واقعا

آره …………دیگه دارم کم میارم

با عجله پرسید :یعنی چی ؟

خوب …نمیدونم…….راستش ……دیگه حوصله این همه کش مکش را ندارم

سوسن در زد و گفت

خانم …مادرتون چند بار صداتون کردند

دارم میام

بعد به مائده گفتم :فعلا عزیزم
صبر کن

طوری شده ؟

خوب ……..خوب

چیه مائده؟

نمیدونم چطوری بگم راستش من ……اه نمیتونم

با من رودربایستی داری ؟

نه
یه نفس عمیق کشید و گفت

باید حضوری باهات حرف بزنم خیلی مهمه ……فقط تو را خدا تصمیم عجولانه نگیر ….خداحافظ

الو مائده

مائده سریع گوشیو قطع کرد و منو تو خماری حرفی که میخواست بهم بزنه گذاشت
با ذهنی درگیر رفتم پیش مهمونا
با ورودم به سالن پوزخند معنی دار آرشامو دیدم
حتما پیش خودش فکر میکنه من راضی شدم

سلام
زیر توفمالیای مهلقا و خواهرش نزدیک بود بالا بیارم
با پدر آرشام فقط دست دادم و میخواستم همین کارو با آرشام بکنم که سریع دستمو بوسید و گفت

عزیزم دلم واست تنگ شده بود …….خوش گذشت

اخمی کردم و محکم دستمو از بین دستاش بیرون کشیدمو گفتم

جای شما خالی

اونقدر درگیر حرفای مائده بودم که اصلا نفهمیدم بحث کی کشیده شد سر مهریه و این حرفا
تا متوجه بحث شدم سریع پا شدم
همه از عکس العمل ناگهانیم تعجب کردند جز آرشام که انگار منتظر همین حرکت بود
راستش فکر کنم الان واسه این حرفا زود باشه
بیتوجه به چشم غره مامان و پشت چشم نازک کردن مهلقا گفتم
منو آرشام خان هنوز به نتیجه نرسیدیم
آرشام با تفریح نگام کرد و پاهاشو رو هم انداخت و گفت

 

عزیزم دقیقا چقدر فرصت میخوای تا نتیجه نهایی را بهم بگی
کثافت منو تو منگنه قرار داد

یه ماه

زیاده من میخوام هفته دیگه برم آمریکا چندتا کار عقب افتاده دارم که انجام بدم

خوب وقتی برگشتی

نه نشد میخوام کارای اقامتتو درست کنم

بعد بلند شد و نزدیک من اومد

یه هفته ……..فقط یه هفته وقت داری

لعنت به تو ……لعنت به همتون
فقط سرمو تکون دادم و نشستم
سر شام هم اصلا حرفی نزدم اما آرشام به قدری خوشحال بود که شک کردم نکنه جواب مثبت بهش دادم
با رفتن مهمونا سریع به اتاقم رفتم تا قبل از گیر دادنای مامان خودمو به خواب بزنم

 

 

***

وای میسا تصور کن مثل 98% از رمانایی که خوندم دختره به زور با پسره ازدواج میکنه ….بعد یه مدتی عاشق هم می شند ولی توی روی هم نمیارند چون از اون یکی مطمئن نیستن….آخرم یه اتفاقی میفته که دختره بر میگرده خونه باباش و پسره میاد دنبالشو و

با اخم به شقایق که داشت چرت و پرت میگفت نگاه کردم و گفتم

خوب اینا به من چه ربطی داره؟

نگرفتی خوب….تو هم به زور شورت میدند به آرشام و بعد یه مدتی

استپ…………معلوم هست چی میگی از بس رمان خوندی مخت عیب کرده ……خاک بر سر من که اومدم پیش شماها دردو دل

نازنین با بیحوصلگی گفت

چرا آرشامو قبول نمیکنی؟

دوسش ندارم

بببین ملیسا عشق نون و آب نمیاره ….به نظر من

صبر کن ببینم نازنین باز چی شده که تو از موضعه عشق و علاقه قبل ازدواج عقب نشینی کردی؟

اشکی که تو چشاش جمع شد باعث تعجب هممون شد

نمیتونم با بهروز ازدواج کنم

احساس میکنم خیلی بچس

یلدا با صدای نسبتا بلندی گفت

وای نازنین نگو بعد سه سال آشنایی و تصمیم به ازدواج حالا تازه فهمیدی؟

نه …….الان نفهمیدم …….شاید یه هفته هم نگذشته بود که فهمیدم اما تا الان خودمو به نفهمی زدم

بهروز هنوز تو دنیای بچگیشه اگه باهاش ازدواج کنم تازه باید بچه داری کنم

بعد چشاشو بهم دوخت و گفت

به خاطر اینه که میگم دنبال عشق نگرد ……نیست اگه هم باشه اونقدر مسخرس که اسمش عشق نیست

با ناراحتی گفتم

نازی

پسر عمم اومده خاستگاریم میخوام قبول کنم

فقط میمونه بهروز که شماها باید قانعش کنید

پس احساستون بهم

وای شقایق تو را خدا بذار عاقلانه تصمیم بگیرم

آخه اینطوری بهروزو نابود میکنی

فکر کردی واسه چی دارم به شماها میگم کمکم کنید

از جاش بلند شد و از قدم زنون از ما دور شد

سکوت بدی بین ما سه تا حاکم شد

به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود که نازنین و بهروز بعد اون همه لاو ترکوندن بهم نرسند

 

به محل قرارم با مائده رسیدم ماشینو که پارک کردم پیاده شدمو رفتم تو کافی شاپ

سلام مائده جونم

مائده در آغوشم کشید و گفت :سلام ملیسا جون چه خبر؟

هیچی سلامتی

دیشب چیکار کردی ؟

هیچی یه هفته وقت دارم بهش جواب بدم

جوابت چیه؟

می دونی مائده با اتفاقایی که داره پشت سر هم میفته واقعا بین دو راهیم

یعنی ممکنه قبول کنی؟

بیخیال …دیشب چی میخواستی بگی؟

 

سرشو انداخت پایین و گفت :ملیسا …تو مثل خواهرمی……به خدا اندازه خواهر نداشتم دوست دارم

میدونم عزیزم منم همینطور

از طرفی متین هم مثل داداشمه بهترین دوستم از بچگیم تا همین الان.. نمیتونم ناراحتیشو ببینم

نمیخوام ببینم داره نابود میشه و به روی خودشم نمیاره

بی اختیار دلم لرزید

مائده واسه متین اتفاقی افتاده؟

 

چشمای اشکیشو بهم دوخت و گفت

اگه فهمید بهت گفتم …هیچوقت نمیبخشدم اما مجبورم …به خدا مجبورم

چیو بهم بگی……..جون به لبم کردی

ملیسا متین خیلی وقته عاشقت شده ……خودش میگفت نفهمیده دقیقا از کی …..اما از همون اول که دیده تو با همه فرق داری جذبت شده

خندیدم و گفتم

مائده حالت خوبه؟معلوم هست چی میگی …….جذب من شده اون حتی یه بار دقیق به چهرم نگاه نکرده

گفت بهم……..خودش گفت ….وقتی دیدم خیلی داغونه قسمش دادم بهم بگه چشه …گفت عاشق شده …عاشق همکلاسیشه… گفت یه دختر شیطونو بازیگوش که از هر فرصتی واسه تحقیرش استفاده میکنه

گفت نمیخواد گناه کنه ……گفت میدونه دنیای خودشو دختر رویاهاش متفاوته

گفت و گریه کرد ….خون گریه کرد متین عزیزترین کسم بود نمیتونستم غمشو ببینم خواستم بهم نشونت بده قبول نکرد

همون روز تو اون کافی شاپ باهاش اومدم تا راضیش کنم بهم نشونت بده قبول نکرد اما تو خودت اومدی

از هول کردناش فهمیدم طرف تویی……..همون جا بود که تازه معنای حرفای متینو فهمیدم تو اصلا تو یه دنیای دیگه بودی راه تو با امثال ماها خیلی فرق داشت

نمیدونم چطور شد پیشنهاد مشهد اومدنو قبول کردی اما اونجا منم شیفتت شدم

فهمیدم دنیات اگرچه با ماها متفاوته اما پاکی که تو وجودت بود تو هیچ کدوم از من و امثال من نبود

تو بیخیالتر از این حرفا بودی که عاشق بشی

تو ترمینال وقتی کورش بغلت کرد متین خرد شد

بهم گفت میدونه که هیچی بینتون نیست اما نمیخواد تو را تو بغل کس دیگه ای ببینه اونشب منو رسوند خونشونو و تا صبح تو کوچه قدم زد

وقتی اومد خونه گفت هیچ رقمه نمیتونه ازت بگذره

ملیسا تو را خدا با عجله تصمیم نگیر …متینم نابود میشه

اون مغروره….اون…………. گریه اش شدت گرفت و من ناباورانه به او نگاه میکردم و حرفاش تو سرم چرخ میخورد

از جا با شدت بلند شدم ………. مائده دستمو گرفت و گفت

 

ملیسا تو رو خدا درباره حرفای من چیزی به متین نگو

من بهش قول داده بودم به هیچکس نگم اما ……….. دستمو از زیر دستش بیرون کشیدمو و با عجله از کافی شاپ خارج شدم

اونقدر شوکه بودم که نفهمیدم چطور به خونه رسیدمو خودمو تو اتاقم حبس کردم

 

انگار همه فهمیده بودن کاری به کارم نداشته باشند

فقط سوسن میومد و غذامو میاورد و بعدم ظرفا را میبرد بیرون

قبول اینکه متین دوستم داشته باشه برام سخت بود.

اونقدر ذهنمو درگیر کرده بود که در این بین اصلا یادم رفت به آرشام فکر کنم

متین آدمی بود که هر دختری را میتونست خوشبخت کنه و اینکه مطمئن بودم نسبت به اون بی میل هم نیستم

یه جورایی ازش خوشم میومد اون متفاوت ترین پسری بود که تا حالا دیده بودم

حتی عاشقیشم متفاوت بود یه روزم یه نگاه بد بهم ننداخت همش نگاشو ازم می دزدید…یه بارم کاری نکرد که متوجه بشم دوستم داره

 

برعکس من همیشه معقوانه ترین عکس العملها را نشون میداد… تصمیم گرفتم اونو وادار به اعتراف کنم

به خونشون زنگ زدم اونقدر آنی تصمیم گرفتم و عمل کردم که باصدای الو گفتن مادرش یهو جا خوردم

سلام

سلام شما؟

 

ای خاک عالم باز من یه کاری با عجله کردمو مثل ..تو گل موندم

ملیسا هستم حالتون خوبه؟

وای عزیز دلم خوبی خانمی ….خانواده خوبند؟

ممنون . اونا هم سلام میرسونند….غرض از مزاحمت زنگ زدم بابت دو روزی که مزاحمتون بودم تشکر کنم

 

قربونت برم گلم ….مزاحم چیه ….شما مراحمید خانم خیلی خوشحالم که مائده دوست خوبی مثل تو داره

ممنون نظر لطفتونه ….بهرحال ممنون …..سلام برسونید …خداحافظ

ملیسا خانم؟

جانم

شما نمیدونید چند روزه مائده و متین چشونه؟

مکثی کردمو گفتم :چطور مگه ؟

بچم متین که عین مرغ سر کنده یه لحظه هم تو خونه بند نمیشه ….مائده هم که تو خودشه و وقتی بهش میگم چتونه میگه عمه اگه صبر کنی بهت میگم

آهی کشیدمو گفتم

والا چی عرض کنم…….منم مثل شما بی اطلاعم امیدوارم مشکلی نباشه

انشاالله……..گلم ببخشید سر تو را هم درد اوردم …سلام برسون …..خداحافظ

سریع شماره کورشو گرفتم

سلام چطوری؟

خوب نیستم

 

کورش چته

چه میدونم
ملیسا باید ببینمت

باشه گلم

راستی شماره موبایل متینو میخواستم

اونقدر بی حوصله بود که گفت بهت اس میدم بای

حتی نپرسید واسه چی میخوای

وا دیوانه ………… به یه دقیقه نرسید شماره متینو فرستاد

سریع قبل از اینکه پشیمون بشم شمارش رو گرفتم

 

سلام

سلام اقای محمدی

ملیسا خانم شمایید

یاد اون دفعه پای تلفن افتادمو گفتم

نخیر خانم احمدیم

قشنگ مشخص بود که داره میخنده

بله …بله …..خانم احمدی خوب هستید

ممنون

سکوت کردم اونم ساکت شد و فقط صدای نفساش بود که گوشمو *نو ا زش * میکرد

باید ببینمتون

مشکلی پیش اومده

بله

کی و کجا ؟

بعدازظهر ساعت 5 پارک

بله حتما

فعلا

گوشیو قطع کردمو به این فکر کردم چطور ازش اعتراف بگیرم اصلا با چه رویی
یاد مزاحمتای گاه و بیگاهم تو دانشگاه افتادم
نمیدونم چطور بود که با وجود اینکه دوستشم مثل خودش رفتار میکرد

هیچوقت یه کلمه متلک هم به هادی ننداختم و تموم مدت به متین گیر میدادم
حالا که خوب فکر میکنم میبینم که منم یه جورایی جذبش شدم
تا ساعت 4 انقدر فکر کردم که مغزم باد کرد و سر درد گرفتم
رفتم تو آشپزخونه و از سوسن خواستم بهم مسکن بده
قرصو با یه لیوان آب انداختم بالا که مامان رسید

 
چته؟

سلام

سلام

هیچی سرم درد میکنه

فکراتو کردی

 

هنوز دو روز دیگه وقت دارم …بای

کجا ؟

میرم بیرون یه هوایی بخوره به کلم

چیزی نگفت و منم سریع جیم زدم

 

***

دیدمش نشسته بود رو یه نیمکت و دستاشو باز کرده بود و سرشو برده بود بالا و آسمونو نگاه میکرد

نمیدونم چقدر وقت وایساده بودمو نگاش میکردم که سرش به سمتم چرخید خودشو جمع و جور کرد و بلند شد به سمتش رفتم

سلام آقای محمدی

 

سلام خانم احمدی

خوب هستید ؟

ممنون

مائده جون و مامانتون چطورن ؟

همه خوبند

داییتون چطوره

 
پوفی کرد و گفت

نگید فقط منو کشوندید اینجا تا از حال بقیه خبر دار بشید

خوب نه…….راستش موضوع اینه که یه چند وقتیه مائده تو خودشه …هر چی ازش میپرسم چشه هیچی نمیگه….خوب میخواستم از شما

نگاشو به چشام دوخت و من دقیقا خفه شدم

مائده مشکلی نداره

شما مطمئنید

آره

پس چرا اینطوریه

آهی کشید و نگاشو از چشام گرفت و باز داد به آسمون
ای بمیری…نه ..نه بمیره آرشام که تو هیچ نمی پس نمیدی
اینطوری فایده نداره

خوب من امروز زنگ زدم به مادرتون تا از ایشون بپرسم که ایشونم گفتند هم شما و هم مائده جون تازگیا یه طوریتون هست

از جاش بلند شد و گفت

من میرم دوتا ذرت مکزیکی بگیرم الان میام

فهمیدم که میخواد تنها باشه برا همین چیزی نگفتمو اون ازم دور شد
موبایلم زنگ خورد

الو

 
از الو گفتن با نازشش فهمیدم آتوساست

به سلام آتوسا خانوم پارسال دوست امسال آشنا

سلام ملیسا جون خوبی مامان خوبه؟

ممنون

الان کجایی ؟

بیرونم

میشه قرار بذاریم ببینمت؟

نه اصلا وقت ندارم

کی حوصله دیدن روی نحس این یکیو داره
یه چند دقیقه ای چرت و پرت گفت و بعد گفت

 
ملیسا تو واقعا قصد داری ازدواج کنی؟

آهان الان رفتی سر اصل مطلب

خوب ….خوب …..من میدونم تو آرشام دوست نداری ولی من عاش
وسط حرفش پریدم و با بدجنسی  گفتم

کی گفته من دوسش ندارم

حداقل دو سه روزی حال آتوسا را بگیرم بد نیست
آتوسا با بغض گفت
من عاشقشم

 
خوب باشی ….من و آرشام واسه هم میمیریمو
با صدای افتادن چیزی کنارم سرمو بالا گرفتم

متین و با دو تا ذرت مکزیکی پخش زمین دیدم
نگاه اندوه گینشو تو چشام دوخت
صدای گریه آتوسا باعث شد به خودم بیامو سریع گوشیو قطع کنم
متین من
-خانم احمدی …..میخواستم بهتون بگم سرتون تو کار خودتون باشه و کاری به غمگین بودن و منو مائده نداشته باشید
دو قدم عقب رفت و ادامه داد امیدوارم خوشبخت باشید خداحافظ
اشکم بی اختیار دراومد اونقدر سریع رفت که اصلا نفهمیدنم از کدوم طرف رفت
خاک بر سرم اومدم یعنی حال آتوسا را بگیرم بدجور خورد تو پر خودم لعنت بهت آرشام که سایه نحست همش رو زندگیمه
تنها گزینه ای که برا جمع کردن گنده کاریم به ذهنم میرسید مائده بود سریع باهاش تماس گرفتمو هرچی پیش اومده بود و گفتم اونم دوتا فحش بارم کرد که چرا بچه بازیو کنار نمیذارم و از این حرفا
بعدم گفت نکنه گلوم پیش داداشش گیر کرده که منم با اعتماد به نفس گفتم

به هر حال آدم باید همه کیس ها رو ببینه و بعد تصمیم بگیره

بپا نچایی

نه لباس گرم پوشیدم

واقعا من موندم ..متین اون زبون درازتو ندیدو عاشقت شد

عزیزم تو مو میبینی پسرا پیچش مو

وای ملیسا امروز اعتماد به نفست چسبیده به سقف

چه کنم عزیزم واقع بین شدم

.
اوهو کم اوردم خوبه

اون که از اولش مشخص بود

خدایا از دست این دختر

آره دیگه قدر گل بلبل بداند

اکی بابا قطع میکنی گل خانم تا من زنگ بزنم به اون داداش بدبختمو روشنش کنم

باشه منتظر خبرتم

تصمیم گرفتم یه سری به کورش بزنم اس دادم کجایی
جواب داد خونه

 

 

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄

بچه مثبت | قسمت دهم ◄

بچه مثبت قسمت یازدهم ◄

بچه مثبت  | قسمت دوازدهم ◄
 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت یازدهم به شکل پی دی اف | حجم هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دوازدهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سیزدهم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

21 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

[ad_2]

لینک منبع

????

[ad_1]

khengoolestan_axs

*0*0*0*0*0*0*0*

دیگر مرا به داشتن تو انتظاری نیست
نه من حال عاشقی دارم
نه تو لیاقت عاشق شدن

*0*0*0*0*0*0*0*

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت دوازدهم

[ad_1]

مائده جان آخه من کجا بیام؟

یعنی چی

یعنی چی نداره من خونه عمت نمیام

اونوقت میشه دلیلشو بدونم…….. البته

خوب

خوب چی ؟

اه….ملیسا مسخره بازی در نیار دلیلت چیه؟

خوب من تا حالا تو همچین مراسمایی شرکت نکردم

خوب اشکالی نداره …این بار میشه بار اولت

مائده

جان مائده

خیلی خوب بابا

راستش اینه که دوست ندارم با این تیپ و قیافه وارد جمعتون بشم

اوه حالا همچین گفت من نمیام …………گفتم دلیلش چیه……….اتفاقا من یه چادر عربی دارم که بابا از مکه برام اورده اما چون قدش بلند بود و چادر نو هم داشتم برا همین اک گذاشتمش تو کمدم میدم بپوشی

نه ….آخه من

وای انقدر نه نه نکن ………..یه لحظه وایسا سریع به سمت اتاقش دوید بعد چند لحظه با یه چادر مشکی برگشت چادر و باز کرد و روی سرم انداخت

دستاتو بکن تو آستینش….آهان ………..وای عالیه………خدای من ملیسا عین فرشته ها شدی

به سمت اتاقش هلم داد و من خودم را با پوشش جدیدم درون آینه قدی اتاقش دیدم……….. سیاهی چادرم منو به یاد چشمان متین می انداخت

 

دختر درون آینه با قیافه معصومانه اش به من لبخند زد و من مبهوت قیافه جدیدم بودم ……… با اینکه مشهد هر وقت میخواستیم وارد حرم بشیم چادر می انداختم ولی همیشه چادرم یه چادر سفید گل گلی صورتی بود

اما حالا این چادر

الو ملی …ملیسا…دختر …تو که خودتو تو آینه خوردی…….بیا بریم دیگه الاناس که بابا غر غر کنه

از دختر درون آینه دل کندم و گفتم

بریم

خانه ی متین دارای حیاط خیلی بزرگی بود و سبک خونه با اون ایوان بزرگ قدیمی اما قشنگ بود خونشون تو شمال تهران یه جای خوش آب و هوا بود……از لحظه ی ورودم متین را ندیم ……نمیدونم چرا دلم میخواست عکس العمل متین رو وقتی منو با این چادر میدید ،ببینم

 

مائده دخترا و خانومای زیادی که اونجا بودند را بهم معرفی کرد

 

متین  چهار ريال پنجتا  تا عمو داشت که هر کدومشون یکی دو سه تا دختر داشتند ….همه چادری بودند و من خدا را شکر کردم که مائده این چادر را بهم داد

مائده منو دوست صمیمیش معرفی کرد و عمه اش یعنی همون مادر متین چنان محکم بغلم کرد که احساس تنگی نفس کردم

چندین بار بوسیدم و تو گوشم زمزمه کرد …..چقدر با این چادر خانم شدی و من با محبت نگاش کردمو گفتم

 

ممنون

 

از مائده یواشکی پرسیدم عکس رو دیوار که عکس مردی با چشمای شبیه به متین بود پدر متینه و مائده با آهی نگاش کرد و گفت

عمو مهدی پدر متینه فوت شده خیلی سال پیش تقریبا متین 8 سالش بوده

وای ……خدا بیامورزدشون

خدا رفتگان شما را هم بیامرزه

با یا الله یا الله گفتن چند تا پسر دخترا به تکاپو افتادند و دستی به مقنعه و چادر هایشان کشیدند و همگی بلند شدند

مائده کنارم ایستاد و گفت

 

اینا همه فامیلای متینند بعضیاشونم همسایهاشونن

 

با چشم دنبال متین میگشتم که هنوز موفق به دیدنش نشده بودم

دخترا سر به زیر وایساده بودند و یه سلام کوتاه به افرادی که وارد میشدند میدادند

 

مائده گفت

ملیسا من برم کمک عمه و

منم میام

ممنون ولی………… بدون اینکه منتظر ادامه حرفاش باشم زودتر از اون وارد آشپزخانه شدم

خسته نباشید

مادر متین لبخند بی دریغش را به روم پاشید و گفت

درمونده نباشی عزیزم……. چه کمکی ازم برمیاد فقط تو را خدا تعارف نکنید که احساس غریب بودن بهم دست میده

لبخند زد و به شیزینیها اشاره کرد و گفت

تو ظرفا بچینش

چشم

شیرینیها را با حوصله تو دوتا ظرف خوشکل سنتی چیدمو مائده هم چای ریخت

خوب تموم شد

مادرمتین سرشو از لای در بیرون کردو سهراب را صدا زد

بعد چند لحظه پسر قد بلند و خوش هیکلی با ریش بزی کوچولویی وارد شد و یا الله گفت

بله زن دایی

سهراب جان این چایی و شیرینیو ببر

چشم ….یه لحظه بیرون رفت و با پسر دیگه ای وارد شد

سلام زن عمو مادر متین جواب سلامش را به گرمی داد و پسر سلام کوتاهی به ما داد و سینی چایی را برد

سهراب هم به سمتم اومد و شیرینی ها را از دستم گرفت و یک آن نگاش با نگام تلاقی پیدا کرد که سریع نگامو دزدیدم

چند ثانیه مکث کرد و بعد از آشپزخانه خارج شد

چندتا خانم دیگه هم برای کمک به آشپزخانه اومدند ……… گوشیم مرتب زنگ میخورد

از دیروز دیگه جوابشو نداده بودم …….. به صفحه گوشی نگاه کردم عکس کورش که از نیمرخ زوم روی دماغش گرفته بودم روی صفحش بود

الو

خیلی بی معرفتی ………….گم شو من دیگه دوستی به نام ملیسا ندارم

اوه جه خبره

چه خبره ؟تو با کدوم دوستات رفتی شمال که نه یلدا و شقایقند نه اون دو تا مرغ عشقو نه من

شمال ……….شمالم کجا بود

پس کدوم گوری هستی ؟

خونه دوستمم

دوستت ؟

 

برا اینکه ول کنه گفتم

مائده دیگه

ای وای من ……….خوب میگفتی با هم بریم

زهر مار

پس کجایی که انقدر شلوغه

با ذوق گفتم

اومدم سمنو پزون

اوه چه با حال ………..ببینم متینم اونجاس

ندیدمش

اوکی بای

وا خدا شفات بده

 

 

موقع شام بود که صدای یا الله پیچید تو گوشم

متین بود اینو مطمئن بودم

آشپزخونه خیلی شلوغ بود و بیست سی  نفری اونجا وول میخوردند

یکی از دختر عموهای متین درحالی که لپاش گل انداخته بود وارد شد و گفت

زن عمو آقا متین کارتون دارن

ای لال شی حالا میمرد خودش میومد اینجا

عمه،  مائده جون قربونت برم برو ببین متین چیکار داره

مائده با لبخند نگام کرد و اشاره کرد به دستای کفیش و گفت

ملیسا میشه تو بری

اوه مای گاد ………….کاش از خدا یه چیزه بهتر میخواستم مثلا……….اوم…..نمیدونم

باشه گلم

چادرمو مرتب کردمو رفتم بیرون

قلبم تو حلقم میزد

زهر مار چته

به خودم تلقین کردم این یکی از پروژه های شرطبندی فراموش شدمه

دیدمش به دیوار تکیه داده بود و به سقف نگاه میکرد تو اون شلوغی تک و تنها وایساده بود و تو فکر بود

صداش زدم

آقا متین

نگاه متعجبش به سمتم برگشت و رو چادرم قفل شد

و بعد نگاش آروم آروم بالا اومد و نشست تو چشام

 

شک دارم بین اینکه چادرم سیاهتره یا چشاش

مادرتونو مائده دستشون بند بود اینه که من اومدم ببینم کاری داشتید

کاملا دستپاچه شد انگار یادش نمیومد چیکار داشته نگاشو از چشام دزدید و گفت

سلام

اوا خاک عالم من که سلام نکردم

خودمو نباختم و گفتم

سلام ببخشید فراموش کردم سلام کنم

حالا به جوراباش خیره شده بود

خوب……………….نفس عمیقی کشید و بعد یه چند لحظه مکث گفت

به مامان بگید کوبیده ها را اوردم ………..دیگ برنجم پشت دره اونجا میکشند یا بیارم تو آشپزخونه

یه لحظه

داخل آشپزخونه برگشتمو کسب تکلیف کردم

عزیزم بگو بیارند اینجا

پیش متین که برگشتم اینبار نگام نکرد و فقط گفت

چشم

سفره خوشکلی سرتا سر حال بزرگشون پهن شد و همه در چیدن اون همکاری کردند

درست برعکس مهمونیای ما که توش مهمون از جاش تکون نمیخورد و حتی خود صاحب خونه هم فقط به خدمتکارا دستور میداد

صفایی که چیدن این سفره داشت کجا و میز پر زرق و برق و اشرافی مهمونیای ماها کجا

وقتی میخواستم سینی که حاوی کاسه های بلوری کوچولوی پر از ترشی بود که دهنم از دیدنش آب افتاد و به سهراب بدم

رگ غیرت بچه مثبتمون قلمبه شد و رو به من گفت

شما بفرمایید لطفا …. و به در آشپزخونه اشاره کرد

زیر لب غر غر کردم

بچه پر رو

 خدا به داد زنش برسه حتما از اوناس که صب تا شب تو آشپزخونه میشوره میساوه

منظورم این نبود بری تو آشپزخونه به قول خودت بشوری بساوی

زیاد دوست ندارم سهراب دور و ورت باشه البته خودت مختاری

در تموم مدتی که متین جوابمو شیش تا شیش تا میداد دهنم باز مونده بود و به این فکر میکردم مگه صدام چقدر بلند بود که این بشر شنید اصلا همش به جهنم این کی دنبال من راه افتاد سینی ترشی تو دستشو چیکار کرد

 

ای خدا منو بکش که انقدر سوتی ندم

وای خدا ، من که منظورم زنش بود

مائده منو از تو شوک در اورد و متینم سریع ازم دور شد

ملیسا چی شده ؟

چرا متین عصبانیه ؟

چه میدونم ……… مادر متین و متین همه را سر سفره دعوت کردند و من خوشمزه ترین غذای عمرمو خوردم

آخرای غذا بود که موبایل متین زنگ خورد و متین گفت

سلام

آره داداش همین کوچس

دم در ریسه رنگی زدم

الان میام دم در

متین از سر سفره بلند شد

چی شده عمو ….. رو به عموش گفت

یکی از دوستامو دعوت کردم الان رسید

و بعد سریع رفت

صدای یاالله گفتن متین و بعد ورود اونو

چشام اندازه یه نعلبکی باز شد

ای تو روحت کورش

کورش به همه سلام بلند بالایی کرد و مثل بچه های مثبت سر به زیر اومد تو

مائده که کنارم نشسته بود با تعجب به سمتم برگشت و پرسشی نگام کرد

شونمو بالا انداختم و با چشای ریز شدم به کورش که حالا سر سفره کنار متین نشسته بود نگاه کردم

کورشم همزمان سرشو بالا آورد

 

به احتمال صد و یک درصد  داشت دنبال مائده میگشت که نگاش به من افتاد و با تعجب به من خیره شد

که اونم به احتمال قریب به یقین به خاطر چادرم بود و بعد نگاش روی مائده سرخورد که متین چیزی بهش گفت و بشقاب برنج و جلوش گذاشت کورش تشکری کرد و شروع به خوردن کرد

 

خدا…….. آخر از دست این پسره خل میشم

سفره دوباره با همکاری همه جمع شد

تو آشپزخونه دقیقا مثل لونه مورچه پر از زن و دخترایی با چادر مشکی بود که هر کدومشون مشغول یه کاری بودند

 

مادر متین با دیدنم تو آشپزخونه دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت عمرا بذاره کاری انجام بدم و من چقدر ممنونش شدم که آبرومو خرید چون تا حالا در عمرم یه بشقابم نشسته بودم

 

مائده هم برای اینکه احساس تنهایی نکنم از زیر کار فرار کرد و همراهم اومد بیرون

بریم تو اتاق عمه

 

کاش میشد بریم تو اتاق متین دلم میخواد ببینم اتاقش چه شکلیه

 

نه اینکه واسم مهم باش ها فقط محض ارضای حس خوشکل فوضولیم

 

اما مائده به حس زیبام توجه نکرد و با هم به اتاق مادر متین رفتیم

محو فضای روحانی اتاق با اون بوی یاس و سجاده بزرگی که وسط اتاق بود شده بودم که مائده دست به کمر جلوم وایساد

 

هان چته

این پسره اینجا چیکار میکنه؟

 

کدوم پسره نگاش بهم فهموند نمیشه خرش کرد

 

خوب اگه منظورت کورشه نمیدونم

اصلا صبر کن ببینم مگه جای تو را تنگ کرده …..چرا نسبت بهش حساسی

منو با سوالات نپیچون

 

وا …. تو اول جوابمو بده

خوب….خوب…اون …..یعنی

یه کلمه بگو ازش خوشت میاد

-ملیسا معلومه چی میگی

اخماشو تو هم کشید و از جلوم کنار رفت

مائده جونم چرا ناراحت شدی شوخی کردم

دیگه با من از این شوخیا نکن

چشم …..حالا بهم میگی چرا نسبت بهش حساسی

حس خوبی بهش ندارم

واقعا؟ولی اونکه نسبت به تو حسای خوبی داره

محکم زدم تو دهنم………….ای نفرین بر دهانی که بی موقع باز بشه

 

نگاه پر حرص مائده بهم فهموند زود تند سریع هر چی میدونم بهش بگم و من فقط به زور آب دهنمو غورت دادم

مائده جونم …خوب میدونی ……….اوم

خوب

وقتی اینجوری نگام میکنی هول میشم همه چیز یادم میره

مائده پوفی کشید و نگاشو به سقف دوخت که صدای زنگ اس ام اسم بلند شد

 

با دیدن اسم کورش روی صفحه زیر لب گفتم لامصب حلال زادس

 

نوشته بود …..ملی موش بخوردت چه با چادر ناناز شدی….تو و این غلطا …..محاله…….اگه ننت اینجوری ببیندت سکته را زده ……راستی یکم هوامو داشته باش …منظورم بغل دستیته

 

جوابشو دادم برو بمیر

مائده دست به سینه نگام میکرد

هان

من اینجا بوقم دیگه

 

چونشو گرفتم و سرشو اینور اونور کردمو و چشامو ریز کردمو و گفتم

بدم نمیگیا حالا بگو بوق

 

دستشو زد زیر دستمو گفت

وای ملی یکم جدی باش

بله …بفرمایید سرورم

قضییه این پسره چیه ؟

 

از تو خوشش اومده میخواد تورت کنه

ملیسا

هان چیه واقعیتو گفتم خوب

اون غلط کرده با تو

ا..ا….به من چه

ردش میکنی بره

من دعوتش نکردم که حالا ردش کنم برو به داداش جونت بگو

د ….بچه واسه همین میگم تو دکش کن که متین چیزی نفهمه وگرنه خونشو میریزه

آخی چه غیرتی…….آبجیش فداش شه……..خوب خونشو بریزه …بهتر ..تو چرا حرص میخوری

ملیسا تو را خدا برای یه بارم شده اینجاتو به کار بنداز

اشاره کرد به مخ نازنین صفر کیلومترم

خوب که چی

متین اگه بویی برد به دوستی منو تو هم شک میکنه

منظورت چیه

خوب …فکر میکنه تو به خاطر کورش با من دوست شدی

برو بابا همه عالم و آدم میدونند من به خاطر هیچ کس یه پشه رو هم نمیپرونم مخصوصا کورش

ولی

با صدای در اتاق هر دو ساکت شدیم

 

دختر عموی متین سرشو از لای در تو اورد و گفت :بچه ها میاید بریم پای پاتیل   ؟

 

( پاتیل : ظرف بزرگی که برای پخت سمنو استفاده میشه )

بریم

و قبل از هر عکس العملی از جانب مائده تقریبا از تو اتاق فرار کردم

برای اولین بار بود که مراسم پختن سمنو را از نزدیک میدیدم

 

خانما همه کنار دیوار ایستاده بودند و هر کدومشون یکی یکی جلو میرفتند و سمنو را هم میزدند

مائده اروم گفت  : وقتی داری سمنو را هم میزنی منو هم دعا کن

برگشتم و به صورت بی نقصش نگاه کردم

واقعا از من چی میخواست ؟

از منی که تازه یک ماهم نشده نمازامو یک درمیون میخونم

منی که تا حالا نه راجع به دینم تحقیق کردمو نه مشتاق فهمیدنش بودم و تنها چیزایی که ازش میدونم هموناییه که تو کتاب دینی مدرسه ام خوندم

منی که نه پایبند حجابمو نه چیزایی که از نظر مائده و دینم حرومه

حالا دختری به پاکی و بی گناهی مائده از من میخواست دعاش کنم

با چه رویی دعاش کنم

اصلا با چه رویی با خدام حرف بزنم

اشک تو چشم جمع شد

مائده دستشو پشت کمرم گذاشت و گفت

برو نوبت توه

یه قدم به دیگ نزدیک شدمو ایستادم

نمیدونم چرا تو جمعیت آقایون روبروم دنبال متین میگشتم

به دیوار تکیه کرده و بود و یه کتاب دعای کوچیک دستش بود و میخوند

یه قدم دیگه نزدیکتر شدم به پاتیل

نگام هنوز به اون بود

انگار سنگینی نگامو حس کرد که سرشو بالا اورد و بهم نگاه کرد

با نگاش انگار جون گرفتمو سریع خودمو به پاتیل رسوندمو شروع کردم به هم زدن

چشمام و بستمو دعا کردم

اینبار میدونستم چی میخوام

خدایا آرامش میخوام ………..فقط آرامش

 

تو طول صحبت کردن یکی دو دقیقه ایم با خدام سنگینی نگاه متینو از پشت پلکای بستم حس کردم

وحس کردم آرومتر از قبل شدم

و چقدر این حس زیبا بهم چسبید

کورش آروم یه گوشه ایستاده بود و عمیقا تو فکر فرو رفته بود

از کنارش که رد میشدم گفتم

بپا غرق نشی

نگاشو بهم داد و دستشو تو موهاش چنگ کرد

 

هر وقت عصبانی میشد میافتاد به جون موهای بدبختش

بیخیالش شدمو رفتم تو

همگی دخترا با هم به اتاق مهمون رفتیم

دختر عموی متین که تازه فهمیدم اسمش سحره بهم گفت

شما دانشجویید

بله ….من همکلاس آقای محمدیم

هیجان زده یکم جلوتر اومد و گفت

همکلاسی آقا متینی ؟

آره خوب

با این حرفم همه ساکت شدند و به سمتم برگشتند

مائده گفت

یه روز من رفتم دانشکده دنبال متین که با ملیسا آشنا شدمو باهاش دوست شدم

متین …….خوب …..متین تو دانشگاه چطوریه؟

به چشمای مشتاقش نگاه کردم

اخمی بین ابروهام افتاد

چی شد ……این دختر عموش بدجوری مشکوک میزنه

همگی ساکت منتظر جوابم بودند

خوب……مثل همه پسراست

خودمم نفهمیدم چرا انقدر مسخره جوابشو دادم…انگار خوشم نمیومد کسی راجع به بچه مثبت کلاسمون اینطوری مشتاق باشه

 

اما دختره کوتاه بیا نبود

درساش چطوره

رتبه اوله

لبخندی زد و گفت

میدونستم

خون خونمو داشت میخورد

شما نامزدشونید

یکم سرخ شد و با پررویی گفت:مگه گفته نامزد داره

نه ولی خوب

مائده وسط بحث پپرید و گفت

ملیسا میدونستی مجبوری تا صبح بیدار بمونی

واسه چی؟

واسه اینکه باید جوونا تا صبح بیدار بمونند و سمنو را هم بزنند تا ته نگیره

چه جالب

باز سحر گفت:یعنی شما شب اینجا میمونید

اومدم بگم ……مشکلیه ..جای شما را تنگ کردم

که مائده زد به بازومو رو به سحر گفت

جرات داره بره …میکشمش ….خودش بهم قول داده دو روز دیگه هم پیشم بمونه واسه تولدم

ای خاک بر سرم …….مگه تولد مائده دو روز دیگس

تو روی بزرگوارم نیاوردم و فقط لبخندی به مائده زدم

ای تو روحت حالا من تا دو روز دیگه چه غلطی بکنم
به تلفونای پشت سر هم شقایق و یلدا جواب ندادم و آخر سر هم موبایلمو خاموش کردم چون اصلا حوصله اینکه واسشون توضیح بدم کجامو واسه چی اومدم اینجا را نداشتم

 

تقریبا ساعت حول و حوش دو نصفه شب بود که به قول سحر پیر و پاتالا رفتند بخوابند

 

البته بماند که چند تا جووناهم هی خمیازه کشیدند و آخر سر هم جیم زدند

به خودمون که اومدیم نه نفر بیشتر تو حیاط کنار پاتیل نمونده بود

 

به کورش اشاره زدم نمیخواد بره خونشون که اون بی توجه به من فقط به مائده خیره شده بود با این کاراش آخر سر خودشا به باد میده

 

مائده که از بودن کورش کاملا معذب بود گفت

ملیسا ……این پسره نمیخواد بره خونشون

وا …مائده این همه آدم تو دوباره گیر دادی به این بیچاره

آخه

ببخشید

هر دوتامون به سمت کورش که سرشو پایین انداخته بود و کنارمون مظلومانه ایستاده بود نگاه کردیم

 

بفرمایید

در مورد سمنو …..مواد اولیه اش چیه

خاک بر سر با دست بهم اشاره زد برم گمشم تا با مائده همکلام شه…….

اطرافو پاییدم

 

متین که بیتوجه به اطرافش داشت سمنو هم میزد و دعا میخوند و رفته بود تو حس

سحر هم که تو یه قدمیش وایساده بود و یه کتاب دعا دستش بود و همه نگاش به متین بود

 

ای دختره چشم سفید

بقیه هم که مشغول حرف زدن بودند و یکی دوتا هم نشسته چرت میزدند و سهراب خان هم که زوم کرده بود روی من

 

مائده بیچاره هم در حالی که از خجالت سرخ شده بود درباره گندم جوونه زده سمنو میگفت و کورشم همچین تو حرفاش غرق شده بود که انگار میخواد خودش فردا شب گندم بذاره واسه سمنو پختن

 

باز نگام رفت پی سحر

 

حالا داشت با متین حرف میزد و متینم در حالی که تموم نگاش به سمنو بود جوابشو میداد

من امشب حال این دختره را نگیرم ملیسا نیستم

دختره پر رو

بیخودی کلید کردم رو اون بیچاره و با حرص بهشون نزدیک شدم

و کورشو مائده را با طرز تهییه سمنو تنها گذاشتم

بیتوجه به اینکه مائده بهم گفت

کجا و واسم چشم و ابرو اومد یعنی بتمرگ سر جات

گفتم

تو باش برم یکم سمنو هم بزنمو بیام

کنار پاتیل رسیدم

متین جان

جوری بلند گفتم که هم سحر بشنوه هم سهراب

متین بدون اینکه نگام کنه گفت

امری داشتید

ای بمیری …..این همه از جونم مایه گذاشتم میمردی بگی جانم یا حداقل بگی بله

میشه منم هم بزنم تازه یادم اومد چندتا از آرزوهامو نگفتم

متین ملاقه بزرگو دستم داد و گفت

یا علی

اومد بره که سریع گتم

ترم جدید دو تا درسامون با سهرابیه

همینطوره

جلوی سحر و سهراب که حالا چهار چشمی نگام میکردند لحنمو یکم صمیمی تر کردم

 

به نظرت من چیکار کنم؟

چیو ؟

تو که مشکله منو سهرابیو میدونی …..همش به کنار از بعد اون دعوا رفتارش یه جوری شده

 

کم کم داره منو میترسونه

متین یهو سرخ شد و گفت

از طرز نگاه کردنش بهت خوشم نمیاد

وای خدا چه جو گیر شدپ

کتاب دعا از دست سحر افتاد و اون متعجب به منو متین خیره شد

لبخندی دندون نما بهش زدم که باعث شد با حرص ازم دور شه و گوشه ی حیاط کز کنه

سهرابم دست کمی از اون نداشت

جدی به متین نگاه کردمو گفتم

ببخشید واسه فرار کردن از زیر نگاه پسر عموت مجبور شدم اینطوری حرف بزنم ولی انگار خواهرش بیشتر ناراحت شد

 

متین لبخند مهربونی زد و گفت

بابت رفتار سهراب عذر میخوام و سحرم هنوز خیلی بچس

 

وا مگه چند سالشه ؟

کاری به سن و سال ندارم کلا گفتم

ای بابا یهو بگو عقل نداره و خلاص

ولی انگار خیلی دوستت داره

 

اون با ایده ال من واسه زندگی یه دنیا فرق داره

میتونم حدس بزنم ایده التون واسه زندگی یکیه مثل مادرتون

 

حدستون اشتباس هر کس شخصیت مخصوص به خودشو داره پس هیچکس مثل مامانم پیدا نمیشه

اوم ….جالبه

چی ؟

همین همسر ایده التون ….ببخشید ولی شما دیگه باید فهمیده باشید که من خیلی رکم پس به دل نگیرید اما از دید من همسر شما یه دختر آفتاب مهتاب ندیده است که وقتی برای عقدش میره آرایشگاه زمین تا آسمون تفاوت میکنه….احتمالا زاویه نگاش تا حالا از محدوده کفش خودش و به احتمال ضعیف کفش طرف صحبتش بالاتر نیومده

 

خوب اولا به صفت رک بودنتون صفت کنجکاو بودن و اضافه کنی

 

منظورتون همون فوضوله دیگه

متین خندید

وای خدا چقدر با لبخند چشاش زیباتره اگرچه در تمام طول صحبتمون یه بارم به چشام نگاه نکرد اما من نگام فقط به چشماش بود

 

خوب دوما

دوما حدستون کاملا غلطه……با اجازه

چی شد ……کجا رفت

 

 

از بس این سمنو رو هم زدم دستم شکست ایناهم انگار نه انگار

اون از متین که معلوم نیست کجا رفت اونم از این کورش مارمولک که مائده را به حرف گرفته بقیه هم که انگار اومدن ماتم سرا یا تو چرتند یا تو فکر

همونطور که سمنو را هم زدم به بقیه آرزوهام فکر کردم

خوب خداجونم یه کاری کن مامانم یکم باهام راه بیاد

اوم…نازنین و بهزادم سر عقل بیاند و با هم ازدواج کنند

واسه شقایق و یلدا هم دو تا پسر و بزن پس کلشون تا بیاند برشون دارند ببرند

خوب …دیگه آرشام و ……اهان

آرشام و آتوسا را هم بهم برسون…………جان چه شود

سهرابیم چشاشو لوچ کن

یه نگاه به کورشو مائده کردمو تو دلم گفتم در مورد این دوتا هم نظر خاصی ندارم

و خودمم تو این شرطی که بستم با بچه ها موفق بشم

ومتینو

با ضربه ای که به پهلوم خورد سرمو بالا اوردم و با دیدن صورت خشمگین مائده یه لبخند مظلومانه تقدیمش کردم

بمیری ملی

چیه بابا پهلومو سوراخ کردی

مگه به تو اشاره نکردم وایسی

روش پخت سمنو رو برا بچم گفتی

زهر مار بچه پررو

بد اخلاق ………خاک تو سر کورش کج سلیقه

بده من این لامصبو مگه چه حاجتی داری که ته پاتیلم بس که هم زدی سوراخ کردی

وای مائده همه را دعا کردم اگه یکی دوتاشم بگیره چه شود

مائده تقریبا هولم داد اونطرفو با حرص گفت

مطمئنم اگه بگیره همه بدبخت میشند

بی ذوق

در پاتیل سمنو را طبق مراسم خاصی که گفتن ذکر و صلوات بود گذاشتند و روشو قران و شمع و گل و آینه گذاشتند

منو کورش کنار هم ایستاده بودیم و به این صحنه نگاه میکردیم

کورش آروم زمزمه کرد چقدر با اینا فرق داریم

برگشتم و نگاهش کردم

اخم کمرنگی کرد و گفت دارم به این نتیجه میرسم که تموم مدت عمرم چقدر الکی گذشت

چه حرفایی میشنیدم …اونم از کی …از پسر الکی خوش و بیخیالی که نمونشو تو زندگیم ندیده بودم

حرفی نزدم

من دیگه میرم

امیدوارم فهمیده باشی مائده دختری نیست که بشه خرش کرد

 

میدونم …….از اولم میدونستم …اما سعی میکردم انکارش کنم

کورش

هیچی نگو ملی …داغونم ….فعلا ..بای

سریع پیش متین رفت و خداحافظی بلندی با جمع کوچک دور پاتیل کرد و رفت

 

تو کار این بشر موندم …هیچ چیزش مثل آدم نیست…نه اینکه من همه چیزم آدمواره ؟

 

مائده پیشم اومد و گفت

خوب حالا دیگه میتونیم بریم بخوابیم

 

مائده

جونم

کاملا مشخص بود که از رفتن کورش خوشحاله

 

تو….تو به کورش چیزی گفتی؟

من فقط طرز سمنو پختنو مراسمشو براش گفتم …چطور؟

 

نمیدونم به هم ریخته بود

 

شونه هاشو بالا انداخت و گفت

ملیسا

مثل خودش گفتم جونم

چرا انقدر کورش واست مهمه

کورش واسم بهترین دوسته …..یه جورایی داداشمه

 

اونروزی که توی ترمینال دیدمش احساس کردن خیلی دوست داره

 

آره …ولی نه اون دوست داشتنی که فکرشو میکنی…..واقعا به من به چشم دوستش نگاه میکنه

 

صبر کن ببینم مائده خانم حالا چرا این موضوع واست مهم شد

 

مائده دستمو کشید و منو به سمت اتاقی برد

نظرت چیه امشبو بریم تو اتاق متین

عالیه ……..اما خودمو با وقار نشون دادم و گفتم

فرقی نمیکنه فقط من ملحفه تمیز میخوام

مائده خندید و گفت

بله سرورم

میدونی خیلی راحت خودتو میزنی به کوچه علی چپ؟

بیخیال ملی……همیشه نمیشه دنبال دلیل بود گاهی وقتا باید بیخیال شد

 

اتاق متین بیشتر شبیه نمایشگاه آثار هنری بود

همه جای دیوارا پر بود از سیاه قلم و خطاطی واقعا که محشر بود روی میزش هم پر بود از قابهای کوچک عکسهای خانوادگیش که از وقتی نینی بود تا الانا مرتب چیده شده بود

بیشتر عکسا متینو باباش بودند و لبخندش

حتی از توی عکسم میشد آرامش لبخند و نگاش را فهمید

کنار دیوار رفتمو اینبار با دقت بیشتری تک تک نقاشیها و خطاشو نگاه کردم

رو به روی یکی از نقاشیاش که یه دختر رو به دریا نشسته بود و باد موهاشو به عقب فرستاده بود ایستادم

دخترک پشتش به تصویر بود و زانوهاشو بغل کرده بود

با اینکه صورتش معلوم نبود اما میشد حس کرد که بغض کرده

آهی کشیدم که مائده گفت

منم خیلی این نقاشیشو دوست دارم……. به سمتش برگشتم …..روی تخت نشسته بود و نگام میکرد

 

ادامه داد

حتی یکی دو بار کش رفتم ……اما متین با پس گردنی پسش گرفت

حرفی نزدمو به سراغ بقیه نقاشی ها رفتم

 

اما همش تصویر دخترک و غمش جلوی چشمام بود

اتاق متین تلفیقی از عصر قدیم و جدید بود تمام روتختی ها و رومیزیهاش منبت کاری بود اما کامپیوتر و لپ تاپش از بهترین مدلا بود

خود آقا متین کجا میخوابه

اون بیدار میمونه

چرا دیگه

 

باباش همیشه پای پاتیل میموندو تا اونجایی که میتونست قرانو از اولش میخوند بعد از اون خدا بیامرز متین این کارو میکنه

خدا بیامرزدشون…….. اونقدر خسته بودم که بدون اینکه به مائده اجازه بدم رو تختی جدید و روی تخت بندازه تقریبا بیهوش شدم

مائده صدام زد و گفت

زودباش پاشو ملیسا همه سر سفره صبحونند

وای مائده ولم کن من که تازه دو ساعته خوابیدم

 

پاشو عزیزم سمنو و حلیم …..پاشو …دیگه

نمیخوام خوابم میاد

 

ملیسا …متین میخواد لباساشو عوض کنه

خوب عوض کنه….. به من چه………مگه من مامانش

ملیسا خانم جهت یاد آوریتون شما الان تو اتاق متین خوابیدید و کمد لباساشم اینجاس

به زور بلند شدمو گفتم

باشه بابا خفم کردی پا شدم

به سلام ملیسا خانم صبحتون بخیر

به سمت سرویس بهداشتی گوشه اتاق رفتمو گفتم

ولم کن مائده شدید خوابم میاد

اوه ………خوبه یه سلام کردم کاریت نداشتم

با زدن آب سرد به صورتم سر حال اومدم

مائده دست به سینه منتظرم نشسته بود

معلومه دو ساعته تو اون دستشویی چیکار میکنی؟

لبخند خبیثانه ای زدمو و گفتم از اول تا آخرش برات بگم

اومد یکی زد تو سرمو گفت

لازم نکرده بدو……بی ادب

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄

بچه مثبت | قسمت دهم ◄

بچه مثبت قسمت یازدهم ◄

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت یازدهم به شکل پی دی اف | حجم هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دوازدهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

22 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت یازدهم

[ad_1]

اونروز هر چی با کورش حرف زدیم فایده نداشت و پاش را کرد تو یه کفش که قاپ مائده را میدزده

از جانب مائده مطمئن بودم اما دوست نداشتم اصرار کورش وجه ی مرا جلوی مائده خراب کنه گرچه میدونستم کورش آدمیه که امروز یه تصمیمی میگیره و فرداش به روی خودشم نمیاره پس جای امید بود

مخصوصا اینکه مائده با دخترای اطراف کورش یه دنیا فرق داشت از جمله باخودمن

سوغاتی سوسن و همون موقع که رسیدم دادم و مال بقیه را هم گذاشتم تو اتاقم چون هنوز خانواده عزیزم از سفرشون برنگشته بودند

از روزی که از مشهد اومدم غیر از نمازای صبحم که یک درمیون قضا میشد بقیه را میخوندم و اونطور که فهمیدم شقایقو یلدا هم همینطور بودند

دو روز استراحت کردم تا مامان اینا هم اومدند

مامان پوستش از آفتاب برنزه شده بود و با چندتا چمدون خرید از کیش که مطمئن بودم نود و نه درصد انها لباسه برگشت

بایاد اوری اینکه حتی یه تماس خشک و خالیم باهام نگرفتند به سردی به هر دوشون سلام کردم

بابا سرمو بوسید و به اتاقش رفت

اوج محبتش واسه من همین قدر بیشتر نبود گاهی وقتا شک میکنم که بچه واقعیشون باشم

مامانم هنوز کلمه ای از دهانم خارج نشده گفت

ملیسا واقعا که عجب مسافریو از دست دادی خیلی خوش گذشت

به منم خوش گذشت

مامان پوزخندی زد و گفت با اون دگوری ها _ منظورش دوستام بودند؟

مامان نیومده شروع نکن

اخمی کرد و گفت : آتوسا اونجا خودشو واسه آرشام تیکه پاره کرد اونوقت توی احمق رفتی زیارت

پس خدا را شکر میکنم که نیومدم چون حوصله اون دوستای مسخرتو نداشتم ……مخصوصا آتوسا

مامان که انگار خودشم از این بحثای تکراری خسته شده بود رو به عباس آقا که مشغول جابه جا کردن چمدونهای مامان بود گفت

اون زرشکیرو بذار تو اتاق ملیسا مال اونه

 

ممنون مامان اما

من خستم بعدا باهات صحبت میکنم

آهی کشیدمو وارد اتاقم شدم چمدون سوغاتی های مامان اگرچه برایم جذاب نبود اما حداقل میتوانست وقتم را پرکنه شبش هم سوغاتی های هر دوشونو بهشون دادم ……. بابا که از خریدم خیلی خوشش اومد …. مامانم چیزی بروز نداد ولی میدونم اگه راضی نبود صد بار میگفت

 

 

ماشین را توی پارکینگ دانشکده پارک کردمو به سمت کلاسم رفتم تو راه با متین برخورد کردم

سلام

فقط یه ثانیه نگاهم کرد و گفت

سلام

بعد چند ثانیه مکث گفت

ببخشید من عجله دارم با اجازه

بهم برخورد پسره امل روانی

اصلا تقصیر خودمه که بهش سلام کردم …..حقا که بی لیاقته

 

نازنین و بهروز با دیدنم اونقدر تحویلم گرفتند که تصمیم گرفتم هر چند یک بار دورشون بزنم تا منو نبینند و عزیز بشم

با ورود کورش به کلاس همه سرها به سمتش برگشت

 

معلوم بود با عطر هوگویش دوش گرفته و با اون کت و شلوار مشکی و کروات دودی خیلی خواستنی شده بود مطمئنا اگه فرناز امروز غائب نبود از کرده خود پشیمون میشد که چرا راحت کنار کشید

 

اوه سلام خوشتیپه از این طرفا

به لبخند کورش که به حرف شقایق زد نگاه کردم

مطمئنا این تیپ زدنش واسه انجام کار مهمی بود وگرنه کورش برای مهمونیهای رسمیمان هم لباسهای اسپرت میپوشید

 

حتی سهرابی هم به کورش گفت

نکنه امشب عروسیته

و کورش با خنده جواب داد خدا نکنه اونروز برسه که من خر شم زن بگیرم

سهرابی با نگاه خیره اش به من جواب داد

اونش دیگه دست خودت نیست دست دلته

از این حرفش بدنم مور مور شد و اخم کردم

 

بعد کلاس دنبال کورش راه افتادم تا ته و توی قضیه را در بیارم

 

کجا به سلامتی

اگه غر غر نمیکنی و عصابمو خورد نمیکنی بگم

وای نه از همون که میترسیدم داشت به سرم میومد

کورش ….مائده

بای هانی …….همین امروز بهت ثابت میکنم تو در موردش اشتباه میکردی

توی پارکینگ رسیدیم که دهنم باز موند ماشین خدا تومنی باباش زیر پاش بود و رنگ کت و شلوارشم با اون ست کرده بود

 

چیه

نگو بابات بهت داده؟

نه بابا سوئیچو کش رفتم ……..شب احتمالا خونمو میریزه

حق داره

آدم یه دوست مثل تو داشته باشه دشمن میخواد چیکار

توی ماشین نشست و دوباره عطر زد و برام دستی تکون داد به سبد گل پشت ماشین که مطمئنا برای مخ زدن مائده بود نگاهی کردمو آهی کشیدم

انگار تصمیمش خیلی جدیه

به شقایق که پشت سرم به رفتن کورش خیره شده بود نگاه کردمو گفتم

به نظرت چیکار کنم

هیچی

خسته نباشید با این همه فکر کردن

مثلا میخوای چیکار کنی

چه میدونم …..آهان زنگ بزنم به مائده همه چیو بگم

اونوقت اگه کورش فهمید ،میدونی که چقدر کینه ای…….شاید بره به متین بگه که تو شرط

وسط حرفش پریدمو گفتم

آره راس میگی بهتره منتظر عکس العمل خود مائده باشیم

با این همه دک و پوزه کورش کوه هم جلوش کم میاره چه برسه به مائده

بقیه بچه ها هم بهمون رسیدند و همگی راهی کافی شاپ شدیمو من خواسشتم سوغات بچه ها را بهشون بدم که یکی دستش را از پشت سرم جلوی چشمام گرفت

با لمس دستای مردونش چندشم شد و سریع خودمو جلو کشیدم

 

سلام عشق من

اه اینو دیگه کجای دلم بذارم یادم باشه به بچه ها بگم پاتوقمونو عوض کنیم

سلام آرشام خان

مسافرت خوش گذشت

شنیدم به شما با وجود آتوسا جون بیشتر خوش گذشت

کم نیاورد و گفت

اون که صد البته

رو به بقیه هم سلام کرد و با گفتن با اجازه بدون اینکه منتظر حرفی باشه سریع روی صندلی کنارمون نشست

 

کورش خان کجاند

شقایق با لودگی گفت:رفته گل بچینه

همگی پقی زدیم زیر خنده

به چه کیف پولای قشنگی

بهروز با خنده گفت : ملیسا جون زحمتشو کشیده

میدونستم اگه چیزی بهش ندم مامان سر فرصت کلمو میکنه واسه همین کیف پولایی که واسه شقایق و یلدا خریده بودمو و هنوز از کیفم درشون نیاورده بودم

بیرون اوردم و یکیش دادم بهش

دست تو جیب کتش کرد و جعبه کوچیکی بیرون کشید اینم برای تو

در جعبه را باز کردمو و با دیدن دستبند زیبای طلا سفید اخمام تو هم رفت

شقایق جعبه را از دستم گرفت و دستبندو با احتیاط بیرون اورد

وای خیلی نازه…….

چه خوش سلیقه

یاد بگیر بهروز خان

به ابراز نظر بچه ها لبخندی زدمو رو به آرشام گفتم

خیلی لطف کردی ولی نمیتونم قبول کنم

چرا……. تو قبول میکنی …به عنوان کادوی یه دوست که تو مسافرتش حتی یه ثانیه هم از فکرت بیرون نیومد

ممنون

به شقایق که هنوز به دستبند مات مونده بود گفتم شقایق دستبند و بذار تو جعبش و پسشون بده

ملی من فکر کردم قبول کردی

تو اشتباه فکر کردی …….من کادویی که ……… آرشام

 

وسط حرفم پریدو گفت

استپ خانمی ………بهم کادو دادی بهت کادو دادم

آخه

نازنین با حرص گفت

اما و اگه و نداره

من کی گفتم اما و اگه، گفتم آخه

حالا هر چی

خیلی خوب ممنون آرشام خان

با هزار بدبختی آرشامو پیچوندیمو رفتیم خونه کورش تا ببینیم چی شد خدمتکار در و باز کرد و ما با سر و صدا وارد شدیم

مامان کورش خیلی تحویلمون گرفت

کورش هست

گفت:کورش تو اتاقشه

نمیدونم چشه دمغه این سبد گلم اورد انداخت اینجا

اوپس …….کورش گاف داده بدون در زدن پریدیم تو اتاق و همچین نعره کشیدیم که فکر کنم کورش تو شلوارش جیش کرد

زهر مار چه خبرتونه دراز کشیده بودما……دخترای روانی

بهروز تو از اینا هم بدتری

خیلی خوب بابا بی جنبه

بهروز با مسخرگی گفت

شیری یا روباه آق کورش

فعلا که یه بچه آهوی بی پناهم گیر یه مشت زامبی شقایق با مشت کوبید پس سرشو گفت

زهر مار حالا هی ننه من غریبم بازی در بیا

جدی به کورش گفتم

مائده رااذیت که نکردی

اذیت کجا بود

بهش گفتم تصادفی دیدمشو بیاد برسونمش گفت

صلاح نمیبینم باهاتون بیام . گفتم حداقل یه کافی شاپی قهوه ای شماره ای

گفت:دلیلی نمیبینه اصلا سرشو نیاورد بالا ببینه من انقدر تیپ زدم یا با یه گونی اومدم…….ماشینو بگو بابام میخواست خفم کنه اونوقت خانم یه نگاهم بهش ننداخت

با موتور گازی میرفتم انقدر زورم نمیومد

اونقدر بهش خندیدیم که اشک از چشامون جاری شد

من که از همون اول گفتم مائده اهل این حرفا نیست

کورش چند بار زیر لب مائده مائده گفت و بعد رو به من گفت

دختره بهم میگه به حرمت دوستیم با ملیسا باهات برخوردی نکردم که دیگه پاتو از گلیمت درازتر نکنی

اااا.پس حسابی شستت

شقایق خندیدو گفت

بدو میخوام بندازمت رو بند تا خشک شی

یلدا گفت اتوتم با من

ا مزه ها

کورش واقعا عصاب نداشت چون بدجور خورده بود تو پرش …. ما هم سریع جیم شدیم

 

***

 

رفتارای سهرابی طرز نگاه کردن و بعضی حرفاش دیگه واقعا اعصاب برام نذاشته بود …………. سهرابی همیشه اخمو حالا نیشش تا بنا گوشش باز بود و به قدری تحویلم میگرفت که تمام بچه ها هم به رفتار جدیدش مشکوک شده بودند

از همه بدتر غیرت کورش و بهروز بود که منو هلاک کرده بود…… بهشون گفتم رفتارای سهرابی مشکوکه

کورش گفت

به نظر من که این چند ترم باقی مونده را سر کارش بذار تا پاست کنه و بعدش تو رو به خیر و اونو به سلامت

بهروزم مثل بوقلمون کله اش را در تایید حرف کورش چند بار بالا و پایین برد و آخر سر هم گفت

هوای ما را هم بهش بگو داشته باشه

با حرص با دو دستم همزمان توی سر دوتاشون زدمو گفتم

یعنی خاک عالم تو سر بی غیرتتون کنند

مشغول کل کل با اونا بودم که گوشیم زنگ خورد…… با دیدن شماره مائده دوباره یه چشم غره به دوتاشون رفتمو دکمه اتصالو فشار دادم

جونم ……مائده جان

سلام ملیسا خانم خوبی؟……..پارسال دوست امسال آشنا

سلام خانمی ممنون تو خوبی؟ چه خبر؟

هیچی سلامتی؟

کجایی

دانشکده

منم بهت نزدیکم……..میخوام با متین برم کافی شاپ تو هم میای؟

اوم………خوب مطمعنی مزاحم نیستم

وای قربونت برم تو مراحمی

ممنون

پس بیا کافی شاپ تا منم خودمو برسونم

اوه راستی شقایق جان و یلدا خانمم بیارید

باشه

تلفونو قطع کردمو رو به بچه ها که تازه همگی جمع شده بودند گفتم: بچه ها من کافی شاپ دعوتم به اضافه یلدا و شقایق

کورش قبل از هر حرفی گفت

 مائده دعوتت کرده پس منم میام

اوی کجا ………متینم هست ضمنا دیگه بهت اجازه نمیدم به مائده نزدیک شی

 

کورش با لحن جدی گفت

یادم نمیاد ازت اجازه گرفته باشم

کورش چند بار بگم مائده با همه دخترای اطرافت فرق داره

میدونم و …تو هم میدونی که من از چیزای خاص خوشم میاد

هزار بار کورش و تهدید کردم که اگه بخواد بیاد کافی شاپ ال میکنم و بل میکنم

باشه ملی انقدر قُپی نیا…..اصلا نمیام خوبه

آره دیگه پس سه ساعته واسه چی دارم فک میزنم

با دیدن مائده که مقابل متین نشسته بود و آروم باهاش حرف میزد به سمتشون رفتم

سلام هر دو بلند شدند و من با مائده رو بوسی کردم

یک لحظه نگاه مائده به پشت سرم افتاد و بعد سریع رو به منو متین گفت

بچه ها من خیلی گشنمه پیشنهاد میدم به جای کافی شاپ بریم رستوران مهمون متین خان

متین فقط سرشو تکون دادو گفت موافقم

ولی من گفتم

نه من مزاحمتون نمیشم

مائده گفت:وای چقدر تعارفی هستی ….شما با ما میاید باشه؟

باشه …ولی مهمون من

متین که به گلدان روی میز خیره شده بود گفت

نه دیگه ……وقتی خانوما با یه آقا میرند بیرون دست تو جیبشون نمیکنند

آخه

سلام

 

برگشتمو به کورش که مقابم با یه لبخند مزحک وایساده بود نگاه کردم

 

همگی جوابشو دادیم و کورش گفت

چه حسن تصادفی……….. منو دوستام اومدیم اینجا یه

به طرف میزی که اشاره کرد برگشتم و با دیدن دوتا از پسرای خل و چل کلاس چشم غره ای به کورش رفتمو

کورش که انگار از نگاه عصبانی من کمی ترسید گفت

فعلا

به سمت میزش رفت

مائده از جاش ببلند شد و گفت

بلند شید بریم ناهار………… هر سه بلند شدیم و من قبل از خارج شدن برگشتمو یه چشمک به کورش که با عصبانیت نگام میکرد حواله کردم

 

قرار شد منو مائده با ماشین من و متین با چهارصد پنج خودش بیاد

همین که سوار شدیم مائده گفت

راستی شقایقو یلدا نیومدند

 

اه …پاک یادم رفت بهشون بگم از دست کورش و خراب کاریاش

راستش اونا کار داشتند عذر خواهی کردند

برای کورش پیام دادم : خوردی هستشو توف کن

و اونم پاسخ داد :خیلی بی فرهنگید حالا کجا رفتید؟

فوضولو بردند جهنم گفتند هیزمش تره

 

جوابی نداد……… در یه رستوران طبقه متوسط ایستادیم و متین ماشینشو پارک کرد و منم پشت سرش ایستادم

مائده پیاده شد و من قبل از پیاده شدن یه نگاه به سر و شکلم کردم

خدایی از اون روزی که موهامو توی مقتعم فرستاده بودم قیافم خیلی مظلومتر شده بود…. ولی شیطنتام تمومی نداشت یه بوس کوچولو برا خودم فرستادمو پیاده شدم

متین درو باز کرد و منو مائده با تشکر کوتاهی وارد شدیم

مائده هنوز ننشسته گفت : من برگ میخورم

متین لبخند مهربانی به رویش پاشید و گفت

می دونم شکمو

 

و بعد دوباره اخماشو تو هم کشید و در حالی که سرشو به سمت من بر میگردوند و نگاش اوتوماتیک پایین میرفت تا منو نبینه….گفت

و شما؟

میخواستم منویی که به سمتم گرفته بود را محکم بزنم تو سرش تا مایع بین نخاعیش از بینیش بزنه بیرونو اشهدشو بخونه

بدون گرفتن منو از دستش با حرص گفتم

منم مثل مائده ،برگ

منویی که هنوز جلوم گرفته بودو و بدون اینکه باز کنه روی میز گذاشتو پیش خدمتو صدا کرد

 

سه دست برگ با مخلفات با یکی از دوغای محلیتون

مائده گفت : میرم دستامو بشورم ومنو متینو تنها گذاشت

اونقدر از دست متین عصبانی بودم که حد نداشت تا حالا هیچ پسری انقدر بهم کم محلی نکرده بود گوشیم زنگ خورد از جیبم بیرون کشیدمو با دیدن اسم آرشام سری روی صحفه گوشیم ……با حرص زیر لب گفتم

بر خر مگس معرکه لعنت

جوابشو ندادم که دوباره زنگ زد …….. لعنتی گوشیو به اجبار برداشتم

صدای شاد آرشام تو گوشی پیچید سلام خانومی عق………….. نگاهم به سمت صورت متین کشیده شد یه لحظه نگاه موشکافش به خودمو غافل گیر کردم و اون خیلی ناشیانه به سقف خیره شد

حرصم گرفت ، ایش ایکبیری……..

سلام چطوری؟

ممنون از احوالپرسی های شما

حوصلشو نداشتم

کاری داشتی؟

آره واسه ناهار میخواستم دعوتت کنم

شرمنده الان میخوام ناهار بخورم

کجا با کی؟

من الان دوستاتو دیدم باهاشون نبودی ….خونه هم که نیستی

شما داروغه اید……..به خودم مربوطه الان کجامو با کی هستم

پررو آمارمو درمیاره

منظورمو بد برداشت نکن نگرانت شدم

نگران چی؟

من کار دارم بای

و بدون اینکه منتظر جوابش باشم قطع کردم

گوشیمو خاموش کردم همزمان با گذاشتن تلفن تو جیبم مائده هم رسید و پرسشگرانه به قیافه درهم متین خیره شد

حتی به طور نامحسوس اشاره زد چی شده و اونم تابلو سرشو بالا برد یعنی هیچی……….. مشکل روانی داره دیگه

خوب اگه هیچی پس چرا با یه کوه عسلم نمیشه خوردت

ناهار با چرت و پرت گوییهای مائده که سعی داشت متینو از حالو هوایی که توشه دربیاره صرف کردیم

اما متین خان دریغ از یه لبخند خشک و خالی همچنان روی اخمش مصمم بود

ای بعد ناهار قلیون میچسبید ولی با این دوتا بچه مثبت آرزویی محال بود

ممنون خوشمزه بود

متین که مشغول بازی با غذاش بود سرشو بالا اورد و تو. چشام خیره شد انگار میخواست عمق ذهنمو بخونه

 

صبر کن ببینم مگه ذهن من عمقم داره

خدا عالمه اینبار کم نیاوردم و به چشمای جذاب مشکیش خیره شد

واو….چه عالمی داره چشاش……. نمیدونم چقدر اونطوری موندیم که با سرفه مصلحتی مائده نگاهمونو از هم گرفتیم

بمیره نذاشت ببینم کی کم میاره متین تا بنا گوش سرخ شد و منم عین خیالم نبود یعنی اصلا توی روی خودم نیاوردم …فقط شنیدم گفت

نوش جان مائده

با نیش باز گفت

بچه ها یه پیاده روی میچسبها

تا فردا هم دست این بدی فقط میخواد برنامه ی مثبت بودنشو ادامه بده برا همین گفتم

من دیگه میرم

 

چرا آخه…………. مثلا چی بگم …بگم بدجور هوس قلیون  کردم

خوب یه سری کار دارم ممنون از ناهار خوشمزتون

از جام بلند شدمو و مائده و متینم متعاقبا بلند شدند

بعد از کشیدن یه قلیون پرتقال نعنا به سمت خونه روندم

 

همین که ماشینو وارد خونه کردم با دیدن ماشین آرشام پفی کشیدم

وای خدا کی میشه راحتم کنی

وارد سالن شدم

آرشام رو به روی مامان نشسته بود و باهاش حرف میزد با دیدنم سکوت کردند و فقط شنیدم مامان آروم گفت

بیا خودش اومد

سلام

هیچ کدوم جوابمو ندادند و مامان در حالی که با خشم نگام می کرد گفت

بیا اینجا بشین

نه ممنون خستم

-ملیسا اون روی سگ منو بالا نیار

به آرشام که با پوزخند نگام میکرد خیره شدمو و گفتم

مادر من تو که روی سگت همیشه بالاتر از همه روهاته واسه من بیچاره

درست حرف بزن دیگه پرروییم حدی داره

دقیقا مامان این حرفم به آقایی که روبروت وایساده بزن

بعدم بدون اینکه منتظر جواب مامان باشم به سمت اتاقم رفتم

 

قبل از اینکه در اتاقو ببندم یه کفش لای در گیر کرد و بعد آرشام محکم به در تنه زد و وارد شد

هوی چته وحشی

وحشی….هه…وحشی ببین کی به کی میگه

خوب من به تو میگم

ملیسا خوب گوشاتو باز کن فکر دور زدن منو از سرت بیرون کن…..اوندفعه هم بهت گفتم من دست رو هر چی بذارم مال منه

اوه اوه نگو ترسیدم…..منو تهدید میکنی

آره…..ولی نذار این تهدیدا از قالب حرف خارج بشه و عملی بشه

پوزخندی زدمو گفتم

ببین جناب مگه زوره …نمیخوامت…بابا ن..می…خوا…مت….چطوری حالیت کنم

آرشام با اون صورت خشمگینش بهم نزدیکتر شد و با دست محکم موهای پشت سرمو با مقنعه کشید به طوری احساس کردم باید با موهای نازنینم خداحافظی کنم

سرم به طرف عقب کشیده شد …..داد کشیدم…ولم کن وحشی

 

اما اون بی توجه به هر چیزی فقط گفت

بد میبینی کوچولو ……بد

با دست به صورتش که نزدیک صورتم بود کوبیدم از شدت ضربه نوک انگشتام زق زق میکرد

داد کشیدم هر گ.ه میخوای بخور لعنتی

آرشام موهامو ول کرد و دستشو روی صورتش گذاشت انگار از شدت ضربه شکه شده بود

فقط نگام کرد

برو بیرون

تکان نخورد انگار هنوز توی بهت بود

داد کشیدم از اتاق من برو بیرون

تکان سختی خورد

رنگ نگاش از تعجب به خشم تغییر کرد

تو …توی عوضی …تو یه الف بچه منو میزنی…من

آره بازم میزنم …اگه نری و از اینجا گورتو گم نکنی

با پشت دست روی لبهام کشید و با شصتش ناز کرد

سرمو عقب بردم

باشه خوشکله….من ..میرم ولی زود میام

خود درگیر

توی یه ثانیه سریع لبام و بوسید که چندشم شد

بر میگردم عشقم منتظرم باش

حتما…حالا گورتو گم کن

نگاش باعث شد بترسم…..بترسم از آرشامی که روبروم بود……آرشامی که انگار من پدرشو کشته بودم و اون باید ازم انتقام میگرفت

 

رفت……….و من نفس حبس شده امرو بیرون دادم

لعنت به همتون

 

ماشین آرشام هنوز کاملا از در خارج نشده بود که مامان بدون در زدن وارد اتاقم شد

با حرص نگام کرد و گفت

بالاخره کار خودتو کردی پسره را پر دادی

با تموم وجودم داد کشیدم

بسه…………بسه این مسخره بازیا ……….دیگه خستم کردید ………چقدر بشینم و ببینم کی میشه منم آدم حساب کنید و نظرم و بپرسید

سر من داد نکش…….. احمقی دیگه …حالیت نیست همه این کارا به خاطر خودته

به خاطر خودمه که اون پسره احمق میاد تو اتاقم هر طورمیخواد باهام رفتار میکنه…اونوقت …تو …توی به اصطلاح مادر به جای اینکه دوتا بار پسره کنی اومدی تو اتاقمو بهم میگی چرا جواب توهینهاشو دادم

پسره را همه رو هوا میزنند …اونوقت توی احمق به جای اینکه باهاش راه بیای ، لج و لجبازی می کنی .اون میتونه تو و صد نسل بعد تو راوتو پولاش غرق کنه………خوشتیپ .و جذابم که هست تحصیلکرده و خونواده داره ….لعنتی دوستتم که داره …دیگه چی میخوای

فقط به چشماش خیره شدم مشخص بود تا ده روز دیگه هم که باهاش حرف بزنی تاثیری نداره

حرف حرف خودش بود……..مثل همیشه…. بغضم ترکیدو اشکم روون شد

مامان پوفی کشید و گفت

چرا برای یه بارم شده به حرفم گوش نمیدی…….حالا چرا مثل عقده ای ها گریه میکنی؟

چون چون عقده ایم…..عقده ی یه محبت مادرانه از جانب تو …..مامان با من بد کردی بد…….یادته وقتی داشتم تو تب میسوختم و حالم خیلی بد بود………..اوه چه سوالی میپرسم تو چی در رابطه با من یادت میمونه اونروز دوره داشتید ….خونه مهلقا جونت …..گفتم مامان حالم بده کابوس میبینم می ترسم پیشم بمون…..سوسنو صدا زدی مواظبم باشه….گفتی داره مهمونیت دیر میشه……..گفتی باید بری روی بهاره را کم کنی …مامان من 12 سالم بود و بهت احتیاج داشتم ….تو هیچوقت نبودی …..نه تو خاطرات شیرینم بودی و نه مرحمی برای خاطرات تلخم………..عقده ایم که همین حالا که به قول خودت وقت شوهر کردنمه وقتی یلدا میگه مامانش باز صبح واسه خوردن صبحونه کم بهش گیر داده حسودیم میشه………مادر من ،کی برام لقمه گرفت و کی برا تغذیه ام حرص خورد جز اینکه بعضی وقتا بهم میتوپی چه خبرته کمتر بخور هیکلت بهم میریزه……………مامان من گاهی وقتا به این نتیجه میرسم برای شما هیچی نیستم…………….اصلا شک دارم تو مادرم باشی

 

مامان با پشت دست چنان محکم توی دهنم زد که مزه خونو احساس کردم …… فقط همین جمله را گفت

حقا که بی چشمو رویی و بعد از اتاقم رفت …نه اینجا دیگه جای من نبود …حداقل حالا نه ….حالا باید هر چی زودتر از اینجا دور میشدم
کولمو از رو شونه راستم انداختم رو شونه چپمو یه بار دیگه اینطرفو اونطرفو نگاه کردم
از دست خودم عاصی شدم

آخه احمق با مامانت لج کردی با خودت که لج نکردی چرا ماشینتو نیاوردی

موضوع اصلی این نبود

موضوع این بود که نمیدونستم کجا برم

خونه کورش عمرا چون با مامانش رودر بایستی داشتم

بچه ها هم حوصلشونو به هیچ وجه نداشتم ….میمونه مائده

گوشیمو از جیبم کشیدم بیرون و شمارشو گرفتم

سلام

سلام مائده جون خوبی ؟

سلام خانمی ممنون……شما چطوری؟

حوصله احوالپرسی نداشتم برا همین یه راست رفتم سر اصل مطلب

ممنون …….تو الان کجایی

خونم …چطور مگه

ساکت شدم

الو ملیسا

مائده راستش

ملیسا جان اتفاقی افتاده

آره………باید ببینمت

الان

آره

آخه دارم شام درست میکنم واسه شب مهمون داریم……..میخوای تو بیا خونمون

من که منتظر همین حرف بودم پیشنهادشو روی هوا زدم.

-آره آره اینطوری بهتره….مزاحم نیستم

…نه قربونت برم ……یادداشت کن : خیابان ….

 

***

 

سلام عزیزم چه عجب یادی از من کردی…….. به چهره آرامش بخش مائده نگاه کردمو بی اختیار بغضم ترکید

مائده دستپاچه شد و گفت

وای ملیسا چی شد؟

 

من حرف بدی زدم….ملیسا جونم … ….. منو تو بغلش گرفت و من خودمو خالی کردم فقط خدا را شکر کردم که مائده تو خونه تنها بود و گرنه اگه کسی منو تو این حال و روز میدید فکر میکرد دیوونم

بالاخره بعد از اینکه فین فینم تموم شد و دماغمو با سر شونه مائده پاک کردم آروم شدم

ملی جان نمیخوای حرف بزنی برام

صورت مهربونو آرومش باعث شد با بغض گفتم

ملی مامانم داره دیوونم میکنه داره مجبورم میکنه زن پسر دوستش بشم …من از پسره متنفرم

مائده با شنیدن حرفام لبخند مهربونی زد و گفت : اوه حالا همچین گریه میکنی فکر کردم نشوندنت پای سفره عقد…..پاشو خانومی دست و صورتتو بشور …الان بابامو مهمونامون میرسند

وای ….من میرم

کجا ؟

 

بهشون میگم من خودم تو را دعوت کردم واسه شام بیای اونا هم خوشحال میشند

بدو تنبل خانم…….. بهترین فکری که به ذهنم میرسید این بود که از جنگ روانی داخل خونمون چند روزیو دور باشم

تا درست تصمیم بگیرم …اما به خواست مائده با بابا تماس گرفتمو و گفتم چند روزی با دوستام میرم شمال ویلامون

اگرچه میدونستم واسه بابا این چیزا مهم نیست ولی مائده اونقدر اصرار کرد تا به بابا زنگ زدم……. لباسام مناسب خونه ی مائده اینا نبود

برای همین ترجیه دادم با مانتوم باشم که مائده فهمید و یه تونیک گلبهی ناناز با یه شال همرنگش واسم اورد

صد بار هم تاکید کرد که تا حالا نپوشیدتش و چقدر به من میاد و فیت تنمه

 

یه تک زنگ زده شد و بعد صدای باز شدن در حیاط اومد

مائده با خنده بلند شد و گفت

بدو بدو بابامو عمه اینا اومدند

باشه ……….. اه…عمه ….وای نکنه متین و مادرش باشند

خاک تو سر بد شانسم کنند

من اگه شانس داشتم که اسممو شانس الله میذاشتند

ملیسا جان کجا موندی

همراه مائده دم در ایستادم

بابا جان مائده کجایی؟

متین پشت سر دایش بود گفت

اه اه اگه میدونستم هنوز بیداری اصلا نمیومدم

با دیدن من جملش نیمه کاره موند و با تعجب به من نگاه کرد

سلام ………….

سلام دخترم

مائده با لبخند گفت

سلام بابا معرفی میکنم…ملیسا جان دوستم….امشب برای شام با اجازه شما دعوتش کردم…….. پدرش بوسه ای روی سرش زد و گفت

قربونت عزیزم کار خوبی کردی …..شما تو این خونه سرور منید

بعدم رو به من گفت : خوش اومدی دخترم

ممنون من با مادر متین هم روبوسی کردم و به متین فقط یه سلام دادم

که اونم با صدای آرومی جوابمو داد

به دنبال مائده وارد آشپزخونه شدم

بمیری مائده چرا نگفتی پسر عمتم هست

وا……خوب فکر نمیکردم واست مهم باشه

مهم نیست …..ولی …..

نمیدونستم چی بگم برای همین بیخیال شدم

برو بشین پیش بقیه تا ازت پزیرایی کنم

نه اینجا راحتم

وای ملیسا خجالت میکشی

نخیرم

وای دروغ نگو

سینی و از دستش گرفتمو گفتم

من و خجالت بده اصلا خودم میبرم

آفرین …دختر شجاع……… با سینی وارد پذیرایی شدم

پدر مائده با خنده گفت : دخترم چرا شما……شما بفرمایید بشینید …مائده باز تنبل بازی دراورد

مائده کنارم ایستادو گفت

نه بابا خود ملیسا اصرار داشت سینیو بیاره

محکم پاشو لگد کردم و زیر لب گفتم

خفه بمیر…… وای خدا حالا بقیه مخصوصا متین فکر میکنند واسه چی من اصرار داشتم سینی را بیارم….وای خدا الان متین فکر میکنه دارم از دیدنش ذوق مرگ میشمو میخوام جلب توجه کنم

برای همین سریع گفتم

از بس مائده جان تعارف کرد اعصابم خورد شد خواستم بهش نشون بدم که من اصلا اهل رودربایستی نیستم

بعدم سینی و ول دادم تو بغل مائده و گفتم

بیا بگیر خوبیم بهت نیومده

مائده غش کرد از خنده و گفت

وای ملی …الان دقیقا مشخصه به خونم تشنه ای

دقیقا

کنار مادر متین نشستم

مادرش اونقدر مهربونو خانم بود که تو دلم صدها بار حسرت خوردم که کاش منم مادری مثل اون داشتم

مادرش برام پرتقال پوست گرفت و چنان با محبت به من خیره شد که بی اختیار بغض کردم

مائده با خنده گفت

وای ملی فردا خونه متین اینا سمنو پزونه تو هم باید بیای

اما …آخه

مائده جان خانم احمدی تو این مراسما اصلا بهش خوش نمگذره پس اصرار نکن

به سمت متین برگشتمو اخم کردم

منظورم این نبود که

مادر متین گفت

عزیزم من قول میدم بهت خوش بگذره ………….حتما بیا

باشه

ممنون

 

شام خوشمزه مائده در فضایی دوستانه و جو مهربون خانوادگی آنها صرف شد

اونقدر بین خوردن شام خندیدمو و کیف کردم که دلم درد گرفته بود

وای مائده دستپختت عالیه……..فکر نمیکردم توی هم نسلیای من دختری باشه که بلد باشه غذا درست کنه

پوزخند صدا دار متین درست رفت رو اعصابم

برگشتمو به متین گفتم

مشکلیه

متین یکم خودشو جمع و جور کرد و گفت

نه چطور مگه

هیچی همین جوری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄

بچه مثبت | قسمت دهم ◄
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت یازدهم به شکل پی دی اف | حجم هشتصد کیلو بایت ◄

35 ◄ اشمولی پشمولی

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت دهم

[ad_1]

هنوز پام به خونه نرسیده بود که دم ساختمون ماشین آرشامو دیدم

اه …حوصله این یکیو اصلا ندارم

اومدم برگردم که مامان مچمو گرفت و صدام کرد

برگشتم و به مامان که دم در ورودی با لبخند نگام میکرد نگاه کردم

تا حالا یاد ندارم مامان برای استقبال از من اومده باشه

واقعا این کارش نوبر بود

سلام

سلام عزیزم بیا تو

 

نه بابا …کاش آرشام همش میومد خونمون تا مامان من یکم مهربون میشد

با ابروهای بالا پریده نگاهش کردم و یه پوزخند تحویلش دادم

مامان جان کشته مرده این ابراز محبتتم

مامان بی توجه به حرفم دستش رو پشت کمرم گذاشت و تقریبا هلم داد توی خونه ………..

آرشام و مامانش همراه با مهلقای عزیز تر از جانم که میخواستم سر به تنش نباشه روی مبلها لمیده بودند و مشغول خوردن میوه ها بودند.

مامان زیر گوشم گفت

حواست به رفتارت باشه

خیلی سرد با همه سلام احوالپرسی کردمو گفتم

با اجازه برم لباسامو عوض کنم

یه دقیقه کمتر دیدنشونم غنیمتی بود

با برگشتن دوباره ام به سالن مهلقا که مشغول حرف زدن بود ساکت شد و مامان با هیجان ساختگی به سمت من برگشت و گفت

ملیسا عزیزم ….ببین مهلقا جان چه پیشنهادی داد…….. دلم میخواست بگم به من چه پیشنهادش بخوره تو سرش …اما در عوض لبخند تصنعی زدمو و کنار مامان نشستمو خودمو آماده ی شنیدن نشان دادم

 

مهلقا جون میگه چند روز تعطیلی رو بریم ویلای کیش

چون اونجا……. عق…….واقعا این حرف نمیزد نمیشد بمیره با این پیشنهاداتش

وسط حرف مامان پریدمو گفتم

وای مامان چرا الان داری بهم میگی

مامان چشماشو ریز کرد و گفت

چطور مگه

از طرف دانشگاه دارم میرم اردوی چند روزه

آرشام سریع گفت

کجا؟

به تو چه پسره پر رو  ……..حالا چی بگم

 

یهو یاد حرفای مائده افتادمو و گفتم

مشهد از اینور اونور صدای کجا گفتن بلند شد

با اعتماد به نفس خاصی پای راستمو روی پای چپم انداختمو گفتم

مشهد دیگه

مامان که از تعجب چشاش قدر گردو شده بود سریع خودشو جمع و جور کرد و گفت

خیلی خوب حالا هر جا ….فردا کنسلش کن

نمیشه ………..چون من به دوستام قول دادم ……………. مامان انگار زمانو مکان از دستش در رفت چون مهلقا و بقیه را فراموش کرد و رو به من با صدای بلندی گفت

شما خیلی بی جا کردید

مامان چرا زور میگی نمیتونم بیام چون نمیخوام بیام

….تو ….

مهلقا بین حرفای مامان پرید و گفت

اما ملیسا جان ما این سفرو به خاطر تو و آرشام ترتیب دادیم

با حرص گفتم

شما لطف کردید اما واقعا نمیتونم دل دوستامو بشکنم

پس خود به خود رفتن ما هم منتفیه

به سمت آرشام که بعد از گفتن این حرف با پوزخند نگام میکرد برگشتمو گفتم

 

هر جور راحتید………… با گفتن با اجازه به سمت اتاقم رفتم

قیافه مامان جوری بود که کارت میزدی خونش در نمیومد

هنوز دو دقیقه نبود که توی اتاقم نشسته بودم که دو تا تقه به در خورد

و بعد صدای آرشام که گفت

اجازه هست

بفرمایید

وارد اتاق شد و کنارم روی تخت نشست

بی مقدمه گفت

چرا از من بدت میاد؟

 

به صورت در همش نگاه کردمو گفتم

اینطوریا نیست

پس چطوریاس؟

راستش من دفعه قبلم بهت گفتم موضوع تو نیستی من کلا با ازدواج مخالفم چه برسه تو این سن و سال …من هنوز بچم

قبول …..اما قرار شد بهم فرصت بدی….تو ازم فرار میکنی

حوصله مسخره بازیو ندارم

این مسخرس که من عاشقت شدمو و قصد دارم کاری کنم که تو

بسه تو رو خدا…..من نمیخوام کاری که دوست ندارم انجام بدم

خیلی خوب راجع به کیش اومدن اصراری ندارم اما میخوام بدونم واقعا داری با دوستات میری مشهد

آره من و یلدا و احتمالا شقایق

و این مشهد رفتنت به خاطر شرطبندی بچگانت که نیست؟

 

با حرص بهش توپیدم

نخیر ضمنا اگه سوالاتت تموم شد شرطو کم کن میخوام بخوابم

خندید و لپمو کشید و گفت

اخما و فحشاتم نانازه

عق …برو بیرون بچه پرو

 

اکی هانی ….بای

***

با رفتن آرشام از اتاقم نفس آسوده ای کشیدم و فکر کردم حالا با قضیه مشهد چه کنم

حالت خوبه ملی

 

آره چطور مگه

 

آخه این حرفا چیه که میزنی؟

شقایق شلوغش نکن……ببین منو یلدا که موافقیم و میریم ….اما تو اگه دوست نداری میتونی نیای

خدایا من آخرش از دست تو دیوونه میشم

تو دیوونه بودی عزیزم…..حالا آخرش چیکار میکنی میای یا نه؟

 

میخوام برم پیش مائده ثبت نام کنم

نخیر ….خودتو یلدا برید من حوصله این مسافرتا رو ندارم

اکی اگه پشیمون شدی بهم بزنگ

نازنینم میاد ؟

اصلا بهش نگفتم چون میدونم نمیاد

خیلی خوب اسم منم بنویس

دنیا دیده بهتر از ندیدس

آ…قربونت بره …..باشه دختر گلم من رفتم

زهر مار وایسا منم بیام ….یلدا کجاس ؟

خونشون…..نمیدونه میخوایم بریم ..میخوام سوپرایزش کنم

مائده از آمدنمون خیلی اظهار خوشنودی کرد و قرار مدارا گذاشته شد

 

یلدا از خوشحالی روی پا بند نبود

شقایق یکم دمغ بود و خودم هم تو فکر

مامانم حتی به خودش زحمت نداد باهام خداحافظی کنه

بابا فقط گفت : حسابتو پر کردم …… و سوسن صد بار اشک تو چشماش جمع شد و گفت

خانم جان التماس دعا ……از امام رضا بخواه منو هم بطلبه ….. صد بار هم بهم گفت

امام رضا دوستت داشته که طلبیدست

توی ترمینال ایستاده بودیم که مائده و متین همراه یه خانم میانسال با چهره خیلی مهربون به ما نزدیک شدند

مائده با دیدنم سرعت قدمهاش را تندتر کرد و خودش را به ما رسوند و مرا محکم در آغوش گرفت

وای ملیسا جان نمیدونی چقدر خوشحالم که تو و دوستای گلتم میاید

ممنون

با شقایق و یلدا هم دست داد و گفت

راستی معرفی میکنم عمم مریم جون که از مادری چیزی برام کم نذاشته

خوشبختم ….. لبخند مهربانی زد و گفت

منم همینطور بچه ها تو خونه خیلی ازت تعریف میکنند مشتاق بودم ببینمت

بچه ها از گلی خودشونه

چی شد …بچه ها ….منظورش چیه مگه متینم ……… به سمت متین که کمی دورتر از ما ایستاده بود برگشتم برام سری به نشانه سلام تکان داد و سریع نگاهش را دزدید

بعدم با یه قدم بلند به سمت ما آمد و سلام کرد

همگی جوابش را دادیم و با شنیدن صدای دوستای مائده که به سمت ما آمدند متین دوباره به جای اولش برگشت

 

مادر متین آدم واقعا تو دل برویی بود توی همان زمان کم خودش را توی دل همه ما جا کرد

موقع خداحافظی هم قران روی سر ما گرفت و ما از زیر آن گذشتیم و وارد اتوبوس شدیم

هنوز پایم را روی پله اول نگذاشته بودم که متین صدام کرد

ببخشید خانم احمدی یه لحظه

به یلدا که از بس با آرنجش به پهلویم میزد پهلویم سوراخ شد و ابروهایش که به حالت بامزه ای بالا پایین میرفت اخمی کردمو و کنار متین رفتم

 

با من کاری داشتید

بله …میخواستم ازتون خواهش کنم مواظب مائده باشید اون آسم داره و باید اسپریش همیشه همراهش باشه اما از اونجایی که حواسش به همه چیز هست غیر از سلامتی خودش کم میشه همراهش ببره

دست توی جیبش کرد و دوتا اسپری به من داد و گفت

لطفا اینا همیشه همراهتون باشه

باشه حتما

فقط لطفا به خودش نگید من بهتون دادم

یعنی دروغ بگم

لبخند با نمکی زد و گفت

اصلا …فقط حقیقتو بهش نگید

خوبه …اینم یه جورشه

خوب با اجازتون

اه …راستی منو اونجا حتما دعا کنید

سرشو بالا اورد و نگاه سیاهش را روانه نگاهم کرد

بی اختیار گفتم

حتما ….. برای اولین بار این من بودم که نگاهم را از چشمانش گرفتم و گفتم

خداحافظ…. آرام زمزمه کرد به سلامت مراقب خودت باش

 

**

یلدا از بس بهم متلک پروند دیگه از کوره در رفتمو و دو تا فحش آبدار بهش دادم

شقایق سرشو از وسط دوتا صندلی جلو آورد با خنده گفت

حالا چرا قاطی میکنی ؟

 

خوب راست میگه بچم …وقتی اومدی تو اتوبوس لپات گل انداخته بود

زهر مار آخه چرا باید سرخ بشم وقتی که اون فقط ازم خواسته مواظب دختر داییش باشم

خوب دو حالت داره یکی اینکه تو راست میگیو اون فقط خواسته تو مواظب مائده باشی پس سرخ شدنت نشون میده تو عصبانی شدی و حسودیت شده

و حالت دوم اینکه تو داری خالی میبندی و بچه مثبت کلاس حرف از دلدادگیو این شر و ورا زده

و از اونجایی که تو خیلی خجالتی و خانمی سرخ و سفید شدی که البته این حالت یه جورایی تخیلی به نظر میرسه حالت اول بیشتر با عقل جور در میاد

 

ضمنا چرا این شازده پسر از کس دیگه ای نخواسته مواظب دختر دائیش باشه ؟

 

با خنده گفتم

 راست میگی با عقل اما تو که عقل نداری عزیزم

ضمنا اونش دیگه به شما مربوط نیس

 

یلدا غش غش خندید و گفت

ولی خدایی اگه شما دوتا بخواید با هم ازدواج کنید چه شود مثل اینه که یخ و آتیش کنار هم باشند

میشه لطفا نظریاتتونو برا خودتون نگه دارید

اولا من هیچ وقت ازدواج نمیکنم ..دوما اگه یه زمانی خر شدمو خواستم ازدواج کنم برای همسرم معیارای مخصوص به خودمو دارم که به احتمال صد و یک درصد  تو هیچ بنی بشری پیدا نمیشه

 

شقایق به حالت مسخره ای یه دفترچه یاداشت بیرون کشید و گفت

بفرمایئد سرورم معیارای خاصتونو بگید یاداشت میکنم

تا براتون یه صفرشو سفارش بدیم

چیو یاداشت میکنی؟

 

شقایق رو به مائده که صندلی خودشو ترک کرده بود و کنار شقایق که خالی بود نشست گفت

معیارای خانم برای همسر آیندشون

ای بمیری شقایق

خوب بگو عزیزم تا یاداشت کنم

با حرص گفتم

خیلی مسخره ای

مائده گفت : مسخره چیه …خوب هر کسی یه چیزایی را میپسنده و دوست داره همسرش به اونا عمل کنه

جالبه برام بدونم بقیه معیاراشون چیه

 

از جمله خود تو بچه پررو

خودت اول بگو مائده جون برا منم جالبه معیارای تو رو بدونم

شقایقو یلدا با هیجان به مائده خیره شدند …. مائده یکم سرخ شد

خندم گرفت حالا انگار ما خاستگاراشیم

آروم گفت

خوب من مهمترین شرطم اینه که همسرم با من صادق باشه بهم وفادار باشه و دوسم داشته باشه

خیلی برام جالب بود چون فکر میکردم الان بگه با ایمان باشه و نماز بخونه و فلان جور لباس بپوشه و چه میدونم از این حرفا

رو به شقایق گفتم :

حالا نوبت توه

خوب شوهر من باید آدم اجتماعی …جذاب …خوشتیپ …مهربون …عاشق…تحصیل کرده….پولدار….با.

 

وسط حرفش پریدمو گفتم

استپ بابا حالا تا فردا میخواد از شوهر خیالیش واسه ما حرف بزنه

مگه چشه …حسود

همگی خندیدیم و رو به یلدا گفتم

وشما ؟

خوب ….من با نظر مائده جون و شقایق موافقم ….هر دوتاشون نظریات منو گفتند

اوه بپا رو دل نکنی

تو نگران نباش حالا نوبت خودته

خوب من …من دوست دارم کسی که میخواد شوهر من باشه آدم خیلی خاصی باشه کسی که مثل هیچ کس نباشه….یه شخصیت پیچیده و غیر قابل پیشبینی…کسی که هر کارش واسم یه سوپرایز باشه

مائده گفت:-جالبه…..تا حالا به این چیزا فکر نکرده بودم

شقایق گفت :شوهرتم مثل خودت باید خل و چل باشه

 شاید

بیچاره آرشام …هیچ شانسی نداره

چیه یلدا جون اگه انقدر دلت واسش میسوزه میخوای تو یه شانسی بهش بده

گمشو …..خیلی خری ملی به نظر من آرشام میتونه هر دختریو خوشبخت کنه

مائده گفت : ای ملیسای بلا قضیه این آرشام خان چیه؟

 

قبل از اینکه دهن باز کنم

شقایق گفت :یه بچه پولدار تحصیلکرده خوشتیپ و جذاب و مهربونو اجتماعی و چند تا نقطه که عاشق این دیوونه شده و ملیسا هم بهش محل سگم نمیده

بی ادب….انگار آرشام خیلی با معیارای تو هم جوره

چه میشه کرد …..شایدم من معیارامو از روی اون نوشتم

خیلی خری

میدونم اونقدر تو سر و کله هم زدیم و چرت و پرت گفتیم که نفهمیدیم چطور زمان گذشت و ما به یه رستوران بین راهی رسیدیمو و راننده برای ناهار نماز نگه داشت

 
همه بچه ها به غیر از من و شقایق وضو گرفتند که نماز بخونند

یلدا رو به ما گفت : ملی من اول نماز و بعدا ناهار تو چی ؟

 

با لودگی گفتم منم اول نماز بعد از ناهار

شقایق زد پس سرمو گفت : خالی نبند بچه….تو اصلا میدونی نماز ظهر چند رکعته ؟

آره خوب 4 رکعته …..ضایع شدی عزیزم…..دینی سوم ابتدایی داشتیم

مائده دوباره با اون لبخند نمکیش جلو اومد و گفت

ملیسا جون اگه دوست داشته باشی من بهت نماز خوندنو یاد آوری میکنم

درحالی که از دست شقایق تا حد مرگ عصبانی بودم که منو رسوای عالمم کرد با اون صداش که انگار بیستا بلندگو قورت داده رو به مائده گفتم

اگه بشه که عالیه

بعدم یه بشکون خفن از بازوی شقایق گرفتم ؛ که صدای آخش بلند شد

 

مائده به صورت ام پی تیری  برامون از نماز و قوانینش گفت و بعدم هر سه تا مون مشغول خواندن نماز شدیم

نماز حس قشنگی برام داشت احساس کردم که از نظر معنوی رشد کردم

واسه ناهار اومدیم همبر بخریم که مائده سه پیچ شد از غذای اون بخوریم

کوکو سیبزمینی و گوجه خیار شور با نون باگت و سس قرمز خیلی چسبید و ما همه به مائده گفتیم که دستپختش فوق العاده است

بعد ناهارم سوار اتوبوس شدیم و یه چرت مشتی تا خود مشهد زدیم

مسافرخونه کوچکی که یه طبقه اش کلا برای اکیپ ما شده بود زیاد تمیز نبود

اگه مامانم میفهمید میخوام همچین جایی بمونم دوتا سکته رو شاخش بود

من و یلدا و شقایق و مائده توی یه اتاق بودیم

از همون اول من و شقایق سر تخت کنار پنجره دعوامون شد و کار به گیس و گیس کشی هم رسید و این وسط مائده و یلدا هم از بس خندیده بودند سرخ شده بودند

آخر سر هم شقایق کوتاه اومد و من تخت کنار پنجره را اشغال کردم

مائده با هیجان گفت : بچه ها یکی یکی بریم غسل زیارت بگیریمو اگه موافق باشید همین امشب بریم حرم

شقایق گفت: حالا چه عجله ای داری؟

مائده گفت : دل تو دلم نیست برای دیدن امام رضا

بعدشم من بعد ناهار خوب استراحتمو کردم و اصلا خسته نیستم

خوب کی با من میاد

شقایق گفت:من که خوابم میاد

یلدا هم سریع رفت سراغ چمدونش که وسایلشو برداره بره غسل کنه

و من هم بلاتکلیف اون وسط ایستادم

ملیسا جان تو میای؟

خوب…باشه میام

فقط در مورد غسل زیارت

برات توضیح میدم

 

***

 

قبل از اینکه از وارد صحن بشیم مائده گفت

ملیسا چون اولین بارته میای اینجا هرچی دوست داری به خدا بگو

میگند هر چی آرزو کنی البته اگه معقول باشه براورده میشه

وارد که شدیم به گنبد طلایی خیره شدمو و تو دلم گفتم

خدایا نمیدونم چی بخوام ……..منو از این بلاتکلیفی و بی هدفی تو زندگیم در بیار

بی اختیار اشک چشمانم را پر کرد

مائده دستم را گرفت و به سمت تابلویی که بالایش تنوشته بود اذن دخول رفتیم و مائده با آن صدای آرامش شروع به خواندن کرد

و من فارق از همه جا هنوز چشمم به آن گنبد طلایی بود و به کوه آرامشی که در قلبم ایجاد میشد فکر میکردم

واقعا که تا به حال این حس را تجربه نکرده بودم

انگار دنیایی که در آن بزرگ شده بودم با اینجا ملیونها کیلومتر فاصله داشت

تنها جمله ای که به ذهنم رسید این بود

خدایا شکرت

انقدر به هممون خوش گذشته بود که هیچ کدوم میلی برای برگشتن نداشتیم

سرزمین موجهای آبی پارک ملت و شهربازی بزرگ مشهد و مرکز خریدای زیادی که رفتیم در کنار زیارت امام رضا که هر روز سه بار انجام میدادیم خیلی هممونو شارژ کرده بود

 

مائده واسه خرید لباس سوغات متین از من کمک خواست و من عین …..تو گل موندم

 

بین سلیقه منو متین یه دنیا فرق بود اما مائده جوری دستمو برای انتخاب باز گذاشت که بی خیال سلیقه متین شدمو و به سلیقه خودم پیرهن آستین سه ربع شکلاتی کرمی را براش انتخاب کردم که یکم جذب تن هم بود

مائده هم انگار از سلیقه من خوشش اومده بود که لبخندی زد و در جواب سوال من که پرسیده بودم چطوره؟ گفت : عالیه

برای عمه اش هم یه سجاده ی بزرگ و قشنگ خرید و رو به من گفت

تو واسه خونوادت چیزی نمیخری؟

از سوالش خندم گرفت تصور اینکه برای مامانم یه سجاده سوغات ببرم و اون با دیدنش شکه بشه باعث شد غش غش بخندم

 

واسه مامان یه تاپ صورتی خوشکل و واسه بابا یه ست کمربند چرم خریدم

 

واسه نازی و کورش و بهروزم که با زنگ زدن مدامشون جویای حالمون بودند و هر از گاهی هم دو سه تا متلک کلفت بارمون میکردند هم سه تا کیف پول خوشکل چرم خریدم

 

شقایق با خنده گفت

هی بچه پولدار دارم کم کم آفسوس میخورم که چرا همراتون اومدم

اگه نمیومدم تو واسم از این کیف خوشکلا میخریدی

 

دو تا کیف پول دیگه هم دور از چشم شقایق واسه شقایق و یلدا خریدم تا بعد از برگشتن به عنوان یادگاری این سفر بهشون بدم

برای سوسن یه چادر نماز و یه سجاده خریدم همون روز مائده به سرفه افتاد و رنگش کبود شد

انقدر سرفه کرد که اشک از چشماش اومد با دست گلوشو فشار میداد

از جیب کولم سریع اسپریشو دراوردمو دادم دستش اما نمیتونست درست نگهش داره برای همین سریع گذاشتم تو دهنش و چندبار فشارشش دادم

نفساش با اینکه هنوز تند بود اما سرفش قطع شد و کم کم حالش بهتر شد

بعد از نیم ساعت شد همون مائده قبلی…. گفت

شانس اوردم اسپری داشتی خودم اسپریامو فراموش کردم بعد به من خیره شد و گفت

الهی بمیرم تو هم آسم داری؟

 

حرف تو حرف اوردم و با چرت وپرت گفتم از گفتن حقیقت تفره رفتمو و خدا را شکر مائده هم پیگیر قضیه نشد

 

دعای وداعو خوندیم و همگی با چشم گریون سوار اتوبوس شدیم تو این مدت پدر و مادرم حتی یک بار سراغم را نگرفتند و این برام سنگین بود وقتی میدیدم خانواده یلدا و شقایق و مائده هر روز با آنها در تماسند و من مثل بچه های یتیم حتی یک تماس هم از جانب خونوادم نداشتم

 

در عوض آرشامو و کورشو نازنین هر روز یه تماس رو شاخشون بودو سوسن هم یه بار زنگ زده بود

کنار مائده نشسته بودم و به تیرهای چراغ برق که سریع از کنارشون میگذشتیم خیره بودم که گوشیش زنگ خورد

به به سلام به داداشی خودم

شستم خبر دار شد که متینه

خوبید شما مامان چطوره؟

 

….

ممنون

آهان گفتم چقدر عزیز شدمو که آقا برام زنگ زده

……..

برو بچه خودتو سیاه کن

اوهوم

……………

نه نمیتونم

……………..

دقیقا

………………

لبخند عمیقی زد و رو به من گفت

 

آقا متینه سلام میرسون

 

شکه نگاهش کردم و به زور گفتم

سلامت باشند

نمیدونم متین تو گوشی چی گفت که صدای خنده مائده بلند شد و گفت

خوب مگه چی شده ………..باشه بابا نزن غلط کردم 

…………………………

باشه …سلام برسون

متین بود

ای وای خاک تو سرم با این حرف زدنم واقعا به قول لاکپشت تو کتاب ابتداییمون نفرین بر دهانی که بی موقع باز شود

مائده کمی متعجب نگام کرد و گفت

آره گفتم که

 

ای بمیری ملی ….خاک عالم واقعا که انگار پسر خالم بود که گفتم متین لااقل یه آقا تنگش میچسبوندم که حالا چشمای شکه مائده را مشاهده نمیکردم

 

اومدم بحثو عوض کنم که دقیقا گند زدم تو کل بحث

 

خوب چه خبرا

مائده در حالی که بی اختیار خندش گرفته بود با نیش باز گفت

سلامتی

دلم میخواست همچین کلمو بکوبم تو سقف که درجا ضربه مغزیشمو تموم

 

مائده اینبار در حالی که هنوز لبخند از لبش نرفته بود گفت

ملیسا بودن با تو آدمو سر کیف میاره …..خوشبحال کسی که تو رو بدست میاره

خوب خدا را شکر بحث خود به خود عوض شد

خوب دقیقا این نظریه که من راجع به تو دارم

نه خارج از شوخی

منم شوخی نکردم من …به نظرم تو بهترین همسر و بهترین مادر میشی کاش من پسر بودم اونوقت یه ثانیه هم ولت نمکردم

مائده غش غش خندیدو گفت

گفته باشم من قصد ازدواج ندارم ..میخوام درس بخونم

 

به جهنم بذار بترشی…………چه نازیم میکنه

 

هیچوقت فکر نمیکردم بادختری مثل مائده با این حجاب و با این طرز فکر انقدر صمیمی بشم

 

به کورش زنگ زدمو ازش خواستم بیاد ترمینال دنبالمون

چون هم دلم براش تنگ شده بود و هم حوصله اینکه به عباس زنگ بزنمو نداشتم

 

بازم اونقدر با بچه ها گفتیمو خندیدیم که نفهمیدیم کی به تهران رسیدیم

همین که وارد ترمینال شدیم متینو کورشو کنار هم دیدم که مشغول صحبت بودند

 

با دیدنمون هر دوتاشون کنارمون اومدند و قبل از هر عکسالعملی کورش محکم بغلم کرد و گفت

دلم برات تنگ شده بود زلزله

 

با اینکه این چیزا بین طبقه ما عادی بود ولی به قدری جلوی متین خجالت کشیدم که احساس کردم از عرق شرم لبریزم……نمردیمو یه بار طعم خجالتم چشیدیم

 

کورش یلدا و شقایقو هم بغل کرد

و به مائده سلام کرد

 

مائده هم با همان لبخند مهربون و بدون اینکه به کورش نگاه کنه جوابش داد

سرمو چرخوندمو به متین نگاهی کردمو سلام کردم

سریع نگاشو دزدیدو گفت

سلام

به مائده سلام کرد و حالشو پرسیدو زیارت قبول گفت

انقدر کارش بهم برخورد که اگه انقدر خانمیت و صبر نداشتم با مخ میرفتم تو صورتش فقط مائده زیارت رفته بود و ما اونجا بوق بودیم

پر روی ….بی ادب …امل

یلدا جفت پا پرید تو افکارمو گفت

کجایی تو ده دفعه صدات زدم

همین جام بریم دیگه

کورش هنوز زیر چشمی به مائده نگاه میکرد که یکی زدم پس سرشو گفتم یالا راه بیوفت

 

از مائده و متین خداحافظی کردیمو متین در طول این مدت حتی یه نگاه هم بهم ننداخت

با دیدن 206 کورش باعث شد شکه نگاهش کنیم

چیه خوب

شقایق گفت : ماشینت کو

همینه دیگه

زهر مار ماشین خودتو میگم

 

آهان اون دلمو زد عوضش کردم

 

شقایق با حرص گفت

اسکولمون کردی ؟

 

من غلط بکنم ………حالا بدویین سوار شین و فوضولی نکنید

بعدم آروم طوری که فقط من بشنوم گفت

همش زیر سر توه که فرناز احمق انقدر منو تیغید که مجبور شدم ماشینمو بفروشم

 

به من چه ……خودت گند زدی …..حالا بچه را سقط کرد؟

آره یه هفته میشه

 

سوار که شدیم کورش گفت

ولی خدایی اون دختره فامیل متین چه تیکه ای بود

 

شقایق با هیجان گفت

تازه بدون روسری ندیدیش

زهر مار شقایق……کورش تو هم بهتره سرت به کار خودت باشه

میگم ملی تو که سر متین شرط بستی منم سر

 

ا…بسه دیگه هر چی بهت هیچی نمیگم …مائده اهل این حرفا نیست

تو از کجا میدونی ؟

میدونم دیگه

مگه متین هست؟

نه ….مگه نمیبینی بعد این همه وقت محل سگم بهم نداد

 

آهان پس بگو از کجا دلت پره ؟

کورش بحث این حرفا نیس …..مائده خیلی ماه و خانومه ضمنا دوستمه …..نمیخوام اذیتش کنی

اذیت کدومه یه دوستی ساده

خودتو سنگ رو یخ نکن

امتحانش ضرر نداره

به جهنم….اگه بعدا این متین غیرتی که من دیدم خونتو ریخت مقصر خودتی

 

 

اکی حرص نخور پوستت زشتتر از الانش میشه

مگه پوست من چشه؟

چشم نیست گوشه

مسخره

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄

بچه مثبت | قسمت نهم ◄
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت دهم به شکل پی دی اف | حجم هفتصد کیلو بایت ◄

40 ◄ چِل شدم

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت نهم

[ad_1]

دو تا تقه به در زدمو در رو باز کردم

سلام

سهرابی با دیدنم پوفی کشید و کتابیو که تو دستش بود تقریبا پرت کرد روی میز و با صدای نسبتا بلندی گفت

 

چه سلامی خانم محترم …………این چه وضع کلاس اومدنه …..ایندفعه چه بهونه ای میخواین جور کنین؟

 

واقعا اگه به نظرت این کلاس انقدر مسخره و پیش پا افتادست که ارزش سر وقت اومدنو نداره نیا خانم …نیا سر کلاس ………………………کلاس من حرمت داره……………بفرمایید بیرون و این ترمم درسو حذف کنید وگرنه خودم با صفر میندازمت

اوه مای گاد این دیگه امروز چشه مثل س. پاچه میگیره…………………مرتیکه جلوی بقیه سنگ روی یخم کرد

 

هنوز به چشماش خیره بودمو و هیچ صدایی هم غیر از نفس زدنهای عصبی اون نمیومد……………..نه اینطوری نمیشد منم باید حالشو میگرفتم

 

تو اگه استاد بودی و عقده ای نبودی نباید برای پنج دقیقه دیر اومدن سر کلاست به هزار جور دروغ متوسل شد

حرف دهنتونو بفهمید خانم محترم

 

تو بفهم ………….چطور غرور یه دانشجو رو جلوی همکلاسیهاش خورد میکنی واقعا برات متاسفم ……………..معلومه که حذف میکنم چون حتی یه لحظه هم نمیخوام ریخت نحستو ببینم

در و محکم بستم و در حالی که اشکام در اومده بود به سمت ماشینم دویدم

حوصله هیچ کسو هیچ چیو نداشتم ……………تقصیر خود خرمه کاش اصلا نرفته بودم ………….حداقل یه غیبت خورده بودم بهتر از این گند بود

گوشیم مرتب زنگ میخورد

 

با عصبانیت موبایلم را از ماشین بیرون انداختم

 

چی شده ملیسا خانم

اصلا حوصله هیچ کسیو ندارم سوسن هیچکس مزاحمم نشه

ملیسا

مگه با تو نیستم؟

بله خانم حتما

داخل اتاقم رفتم و با مشت به جون خرس پشمی بزرگ گوشه اتاقم افتادم ……انقدر زدمش که به نفس نفس افتادم و افسوس خوردم که چرا به جای این خرس سهرابی جلوی دست و بالم نبود تا لهش کنم

 

سر میز نشستم و سوسن کباب شامیهای خوشمزه اش را گذاشت روی میز

غیر از دوتا لیوان آب پرتقال توی کافی شاپ هیچ چیز دیگه ای نخورده بودم

دو سه تا لقمه بیشتر نخورده بودم که بابا رسید مثل همیشه جواب سلامم را با تکان دادن سرش داد و روبروم نشست

رو به سوسن گفت : خانم کجاند

حمامن

بابا برای خودش لقمه ای گرفت و خورد

غذامو تموم کردمو بلند شدم

بابا رو به من گفت:بشین….ملیسا با تعجب نشستمو گفتم

بله با من کاری داری؟

این استادتون کی بود ؟

کی؟

همون که امروز باهاش بحثت شده؟

کی بهتون گفته

خوب معلومه اون کورش دهن لق

 

نگرانت بود گفت تلفن همراهت و تلفن اتاقتو جواب ندادی ……ناراحت بودیو و اعصابت خورد بود بعدم ماجرا را تعریف کرد

خیلی خوب .حالا اسمشو واسه چی میخوای؟

خوب معلومه میخوام یه درس حسابی بهش بدم

لازم نکرده پدر من…….من خودم از پس خودم بر میام

اگه برمیومدی که مثل بچه ها قهر نمیکردی بیای خونه

حالا هر چی…… نیازی نمیبینم شما خودتونو درگیر این موضوع کنید

خوب این نظر توه. نه من

با عصبانیت از جام بلند شدمو گفتم

آره ….راست میگید تو این خونه تنها چیزی که مهم نیست نظر منه

خواستم از آشپزخونه بزنم بیرون که مامان با اون حوله ی کلاهیش جلوی راهمو گرفتو گفت

باز چی شده ؟

با گفتن

خدایا منو بکشو راحتم کن به سمت اتاقم رفتم تا به کورش زنگ بزنمو فحش کشش کنم

 

 یعنی خاک بر سرت ملیسا خوب فامیل سهرابیو میگفتی تا بابات حالشو بگیره

کورش من میگم نره تو میگی بدوش

موضوع اینه که من نمیخوام پدر مادرم توی تمام مسائلم دخالت کنند

از بس خری

مرسی واقعا

نه دیگه بهت برنخوره…………..بابات داره روشنفکر بازی در میاره میخواد حمایتت کنه اون وقت تو میگی چرا من بهش ماجرا را گفتم

باشه…من خر پس لطفا دور من یکیو خط بکش دلیلی نداره با یه خر دوست باشی

 

کورش که دید بهم برخورده گفت

من تو را با دنیا عوض نمیکنم………..خیلی خوب معذرت ،  نباید به بابات میگفتم

دیگه تکرار نشه لطفا

چشم…. برای عوض کردن بحث گفتم

فرناز چیزی بهت نگفت؟

نه فعلا

اکی من کار دارم

خوب به من چه ؟

یعنی خداحافظ

خوب مثل آدم بگو
کورش جون ببخشید مزاحمت شدم خداحافظ

اوه اوه نچایی کورش جون ….ببخشید که گند زدی با اون کار کردنتا

اه…چقد پیله ای من که معذرت خواهی کردم

باشه معذرت خواهیتو میپذیرم کنیزک……..فدام بشی کورش جان ………….همیشه مزاحم بدون نقطتم(مراحم)……بای………اوه راستی کاش دیگه ریخت نحستو نبینم

 

کورش خندید و گفت

آهان حالا شدی ملی خودم…………مرسی ارباب …بای

با اراده ای محکم رفتم در آموزش گروه تا درسی که با سهرابی داشتم حذف اضطراری کنم

 

هنوز منتظر بودم تا نوبتم بشه که متین رسید و ازم خواهش کرد چند دقیقه وقتمو در اختیارش بذارم

 

بابا با ادب

 

با هم رفتیم بیرون ساختمان و روی یه نیمکت با بیشترین فاصله ممکنه نشستیم

نخورمت یه وقت

خوب راستش میخواستم باهاتون درباره دکتر سهرابی صحبت کنم

دلم نمیخواد ازش چیزی بشنوم

بله…کاملا درکتون میکنم ……راستش دیروز من با ایشون درمورد رفتارشون با شما صحبت کردم

نه بابا داستان داره جالب میشه

خوب

راستش ایشون از رفتارشون پشیمون شدند ….اما از نظر ایشون رفتار شما هم درست نبوده

داشتم دوباره جوش میاوردم

که سریع گفت

البته منظورم فقط از نظر دکتره نه نظر خودم یا بقیه …..شاید اگه اونطوری با من حرف میزد چه بسا بدتر از شما جوابشو میدادم

 

اوه اوه …چه بسات تو حلقم

میدونید که فقط همین یه درس نیست که با دکتر سهرابی ارائه میشه

منظور؟

چرا شما انقدر سریع جبهه میگیرید بذارید عرایضم تموم بشه بعد

بله البته بفرمایید

شما بیاید و بزرگی کنید و ببخشیدشون …من باهاشون صحبت کردم خودش میدونه کارش نادرست بوده حداقل باید میذاشت اول شما دلیل دیر اومدنتون بگید ………..اما خوب شما هم خوب جلوی دانشجوها شستیدشون

منظورش از شستیدشون این بود که قهوه ایش کردم

حقش بود

یکم منطقی باشید تا ترم آخر هر ترم یه جورایی با این استاد درگیریم

من همه اینا را میدونم اما حالا کاریه که شده

 

نه دیگه شما میتونید با یه عذر خواهی درستش کنید

از جا بلند شدمو گفتم

عمرا منو عذر خواهی

شما کاملا هم بی تقصیر نبودید حداقل به احترام کوچیک و بزرگتری

 

وای خدا چقدر این پسره فک میزد یکی نیست بهش بگه تو چرا کاسه داغتر از آش شدی..ولی خدایی بیراهم نمیگفت …..هر ترم باهاش یه درس داشتیم و مطمئنا این سهرابی عقده ای پدر منو در میاورد

من باید فکر کنم ……….اما میتونم دلیل اینکه دنبال کارای من هستید را بدونم

 

بدون اینکه نگام کنه گفت

دلیل خاصی نداره بالاخره من و شما همکلاسی هستیم

ای تو اون روح دروغگو یعنی مگه بقیه همکلاسیش نیستند چرا خودشو هیچ وقت درگیر کارای بقیه نمیکنه

امیدوارم از کار من برداشتی نکنید خانم احمدی

ای خاک بر سرت کنند اخه تو عددی هستی که من در رابطه باهات برداشتی داشته باشم با حرص گفتم

 

مثلا چه بر داشتی؟

 

هیچی …با اجازتون فعلا امیدوارم تصمیمتون عاقلانه باشه و آینده نگر هم باشید ….خداحافظ

به سلامت

بچه پروی …بی…بی …بی…چه میدونم بی چی

 

 

لعنت بهت متین که باز ذهن و فکر منو انقدر درگیر حرفات کردی

آنقدر کلافه بودم که حتی حوصله خوردن غذا را هم نداشتم از اونطرف مامان درباره مسافرت تفریحی با خانواده آرشام صحبت میکرد

که این یکی دیگه خارج از تحملم بود برای همین بدون هیچ درگیری لفظی با مامان نشستمو سرمو با دیدن تلوزیون گرم کردم.

پس از دو سه روز خود درگیری و حبس کردن خودم تو اتاقم ،بالاخره تصمیم گرفتم که با سهرابی صحبت کنم و تا اونجایی که مقصر بودم ازش عذر بخوام

واقعا برای خودم هم رسیدن به این نتیجه جای تعجب داشت

انقدر خودم را میشناختم که بدونم سر هر موضوعی به راحتی کوتاه نمیام اما تنها چیزی که ازش مطمئن بودم این بود که تو تصمیمم حرفای متین بی تاثیر نبود

دم در اتاق سهرابی ایستادمو دوتا نفس عمیق کشیدم

یک دو سه …حالا …….دوتا تقه به در زدم

بفرمائید اه اه چه صدای نکره ای هم داره…………. در و باز کردمو وارد شدم

شاید اگه میخواستم جون بدم راحتتر از این بود که بخوام از این یالغوز عذر خواهی کنم

سهرابی سرش را از روی برگه های روی میزش بلند کرد و متعجب نگاهم کرد

قطعا اونم باورش نمیشد من اینجا باشم

….برای….برای….

وای خدا من اینجا چه غلطی میکنم

بازم لعنت بهت متین

سهرابی زودتر به خودش اومد و گفت

بفرمائید با من کاری داشتید

سلام

جهنم الضرر

سلام ببخشید من……راستش ……………خوب

یه نفس عمیق کشیدمو گفتم

بابت رفتارم سر کلاس معذرت میخوام

سهرابی سرشو پائین انداخت و گفت

منم یه عذر خواهی بهتون بدهکارم حق با محمدی بود ….منم یکم تند رفتم

اولا یکم نه و خیلی دوما محمدی….اوه متین خودمونو میگه قوربونم بره ..اومده از من دفاع کرده

اشکال نداره …….با اجازه استاد

اومدم بیام بیرون که گفت

سر کلاس که تشریف میارید ؟

خاک تو سرت پس چرا دوساعت برات خودمو کوچیک کردم

با اجازتون

لبخند پهنی زد و گفت

لطفا به موقع بیاید……. نیشتو ببند اکله

 

حتما …خداحافظ

در اتاقشو که بستم تازه تونستم نفس بکشم

 

همین که وارد کلاس شدم متین به طرفم اومد اوه مای گاد اینم یه چیزیش میشه ها
آروم سلام کرد و گفت

خانم احمدی میشه لطف کنید جزومو بهم بدید

جزوه………….وای خاک عالم…. جزوش مگه دسته منه

انگار از مکث طولانیم فهمید تازگیا آلزایمر گرفتم برای همین گفت

توی کافی شاپ بهتون دادم که

اوه بله بله الان براتون میارم

یادم اومد گذاشته بودم تو کمدم تو دانشکده

سریع اسیر رفتم برش داشتم و بهش دادم ……..وای خدا قرار بود چهارشنبه پسش بدم

 

اه همش تقصیر کورش با اون گنده کاریاش……اصلا یادم رفت ازش در رابطه با تصمیم فرناز بپرسم

 

ببخشید دیر شد یکم ذهنم آشفته بود یادم رفت بهتون بدم

اشکالی نداره البته قابلتونم نداشت

ممنون

ضمنا کار درستی کردید با استاد صحبت کردید ……..میدونستم عاقلتر از این حرفایید که با یه لجبازی بچگونه چند ترم اعصاب خودتونو داغون کنید

 

بچگانه …..چی گفت

قبل از اینکه جوابشو بدم رفت سر جاش نشست و منم آروم نشستم و رفتم تو فکر

اکیپ بچه ها با دیدنم سر کلاس سهرابی سنگکوب کردند

کورش به سمتم اومد وگفت

ملی تو اینجا چیکار میکنی …………؟

وا جای سلامته….خوب اومدم کلاس

ولی

 

با ورود استاد و برخاستن بچه ها ، دوستام مثل منگولا نگام میکردند و آخر تمرگیدند سرجاشون

 

سهرابی با دیدنم چنان لبخندی زد که چشام راست ایستاد اخمی کردم و سرمو به ورق زدن جزوه سفیدم گرم کردم

 

کل یک ساعت و نیم را به پر حرفیهای سهرابی گوش کردمو و با خسته نباشید استاد سریع وسایلمو جمع کردم تا قبل از سوال پیچ کردن بچه ها جیم بشم یه جورایی روم نمیشد بگم من اول از سهرابی عذر خواهی کردم انگار واسم افت داشت

 

قضیه چی بود ؟

به یلدا که یه دستشو به کمر زده بود و مثل نامادری سیندرلا به من نگاه میکرد لبخندی زدمو گفتم

قضیه چیه؟

 

آهان یعنی قضیه نداره که تو بعد از فحش کش کردن استاد امروز اومدی سر کلاسش و یارو با لبخندایی که واست میزد و لاوایی که میترکوند

 

اخمامو کشیدم تو همو وسط حرفش پریدمو گفتم

اه یلدا چرا شر و ور میگی

 

کورش که معلوم بود داره از فوضولی میترکه گفت

کافی شاپ مهمون من …..بریم؟

 

قبل از هر حرفی نازنین پرید وسط و گفت

بریم

نازنینو هل دادم اونطرفو گفتم

اه…نازی خیلی جُلی…..من نیستم میخوام برم خونه

نازنین لب برچید و گفت

جل خودتی …..صدقه سر تو و فوضولی کورش بعد عمری این خسیس میخواست مهمونمون کنه تو نذاشتی

کورش گفت

ای نازی نامرد …حرومت باشه اونهمه مهمونیایی که منو تیغیدید

بهروز گفت

هوی چه خبرته یه بار که بیشتر مهمونی ندادی

ببخشید اونوقت خودتون چند بار ما را مهمون کردید آقا بهروز؟

من که

اه ای درد بگیرید همتون ….سرم رفت ..مثل گدا گشنه ها رفتار میکنید

رو به شقایق که همچنان در حال نطق قراش بود گفتم

اکی پس شما تا با هم کل کل میکنید من برم خونه

شقایق رو به من گفت : صبر کن ببینم …کجا…. هی خونه خونه میکنه ….حالا خوبه همش از خونه فراریه ها

خیلی خوب بریم

همین که از ساختمان دانشکده بیرون اومدیم مائده را دیدم که با دوتا دختر دیگه مشغول صحبت بود با دیدنم دستش را برام تکون داد و به سمتم اومد

منم از بچه ها جدا شدم و کنارش رفتم یلدا و شقایقم باهام اومدند و نازیم گفت ما میریم کافی شاپ زود بیاید

مائده با خوش رویی با هر سه ما دست داد و احوالپرسی کرد و من یلدا و شقایقو بهش معرفی کردم

بعد از تعارفات معمول مائده رو به من گفت

ملیسا جان خوب شد دیدمت …..پانزدهم تا بیستم تعطیلی رسمیه ….برنامه خاصی که نداری؟

نمیدونم…چطور مگه

-من و چندتا از دوستام میخوایم یه اتوبوس کرایه کنیم و بریم مشهد تو و دوستاتم اگه میتونید بیاید هم میریم زیارتو هم خیلی خوش میگذره

نمیدونستم چه جوابی بهش بدم تا حالا تو عمرم مشهد نرفته بودم

اصلا خونواده من به جز جاهای تفریحی و تجاری جای دیگه ای نرفته بودند

به بیان ساده من و چه به مشهد ….اونم واسه زیارت …منی که یه نماز دو رکعتیم بلد نبودم بخونم

یلدا و شقایقم مثل من لال مونی گرفته بودند

مائده با لبخند گفت

میخواید به خونوادهاتون خبر بدید و تا آخر این هفته خبرم کنید

حتما

من که از اولم میدونستم جوابم منفیه نمیدونم چرا رک و راست بهش نگفتم نمیام

مائده خداحافظی کرد و پیش دوستاش برگشت و ما سه تا هم در سکوت به سمت کافی شاپ راه افتادیم

آخر سر هم یلدا سکوتو شکست و گفت

خیلی دلم میخواد برم مشهد …کوچیک که بودم رفتم و الان هفده ساله که آرزوم شده برم ……ملی نظرت چیه ؟

معلومه …نه …آخه …..بی خیال

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

بچه مثبت | قسمت هشتم ◄
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت نهم به شکل پی دی اف | حجم شیصد کیلو بایت ◄

31 ◄ بیشتر و بیشترش کن

[ad_2]

لینک منبع

بچه مثبت | قسمت هشتم

[ad_1]

وای ملیسا چه رویی داری دختر

ملی حالا دختره کیه متین بود

چرا هر چی اشاره بهت میکردم نیومدی

به سمت بچه ها برگشتمو و گفتم

چه خبرتونه هی پشت سر هم سوال میپرسید

دختره دختر داییش بود

یلدا گفت:حتما نامزدشم بود

نه بابا……با هم خواهر و برادر ند یه جوارایی چون مامانه متین به هر دوشون شیر داده

کورش خندید و گفت

مامان من به منم دلش نیومده شیر بده اونوقت مامان این پسره همزمان دو نفرو ساپورت میکرده

خلاصه با شوخی و مسخره بازی به دانشکده برگشتیم

فرناز دم کلاس کشیک میکشید تا مارا دید آینه ی جیبیش را تو کیفش شوت کرد و اومد

 

کورش باید باهات حرف بزنم و بدون اینکه حتی منتظر جوابی از کورش باشد دست اونو گرفت و کشید

یلدا آروم گفت : از این دختره متنفرم

شقایق و نازی هم با سر حرف اونو تایید کردند

بهروز اروم گفت : دختره عوضی اونقدر عشوه خرکی میاد که حالت تهوع بهم دست میده….نمیدونم چرا کورش انقدر بهش رو میده

شقایق چشماشو ریز کرد و گفت : یعنی با کورش چیکار داره؟

بی خیال بریم تا استاد نیومده

بعد هم خودم یکراست وارد کلاس شدم

وسطای کلاس بود که کورش وارد کلاس شد با نگاه اول بهش متوجه شدم شدیدا عصبانیه

شقایق آروم گفت معلوم نیست دختره ایکبیری چی بهش گفته ؟

 

استاد گفت :ساکت چه خبره؟

 

تا آخر کلاس ساکت نشستیم و همین که استاد از کلاس خارج شد به طرف کورش حمله کردیم

چی شد ؟

فرناز چیکارت داشت ؟

هی با تو هستما کورش با حوصله دفترش را در کیفش گذاشت و زیپش را بست و از جا بلند شد

ملی باید باهات حرف بزنم

چی شده؟

 

کورش کلید ماشینش را به بهروز داد و گفت : ماشینم امروز دستت باشه من با ملی میرم

 

بهروز با خوشحالی کلید و قاپید و گفت : بچه بزنید بریم ددری

یلدا و شقایق هم که اخمهای درهم کورشو دیدند سریع همراه بهروز رفتند

نازیم که زودتر از همه با بهروز همراه شد

با کورش به سمت ماشین حرکت کردیم

هیچ حرفی نمیزد و تمام طول مسیر تو فکر بود ….. همین که سوار ماشین شدیم آروم گفت

برو یه جای خلوت ………… بی هدف شروع به حرکت کردم

چی شده کورش؟

ملی یه گو.هی خودم که هیچ جوره نمیشه جمعش کرد

چی کار کردی؟

من خر…من…..من

اه تو چی؟

زهر مار انقدر وسط حرفم نپر تا بگم

سکوت کردم ….چند لحظه گذشت تا گفت

فرناز حاملست

خوب این که سوپرایز نیست همچین دختری……صبر کن ببینم نکنه از تو

آره من خر همون بعد از ظهری روزی که از توچال برگشتیم دانشگاه خواستم برسونمش خونشون که گفت برم خونشونو اصرار کرد
کسیم خونشون نبود و …..خوب اونم رفت واسم شربت بیاره

وای کورش نگو مثل دخترای چشم و گوش بسته شربت و خوردی که نمیدونستی چی توشه و بیهوش شدیو

بسه دیگه …. من کی همچین حرفی زدم ……اون فقط با نوع لباس پوشیدنو عشوه هاش تحریکم کرد

خاک تو سرت

گفتم بهت که فحشم بدی

پس چیکار کنم

چه میدونم یه راهنمایی

برو بگیرش

چی میگی

چیه چرا تعجب کردی ؟

اون حتی باکره هم نبود چطور من

وای خدا نگو که از خنده دلدرد گرفتم

اون حتی اگه باکره ام بود تو اهل ازدواج و این حرفا نیستی

خوب تو که میدونی بگو چه غلطی بکنم

بسپارش به من

فقط احتمالا یه بیست  – سی  ملیونی واست آب میخوره

به جهنم تو بگو 100 ملیون فقط از شرش خلاصم کن دختره احمق میگه تا هفته دیگه بهت وقت میدم بیای خاستگاری

حالا تو مطمئنی حاملس؟

جواب آزمایشش که اینطوری میگفت

شاید جعلی باشه….یا مال تو نباشه

نباید بذارم مامان اینام چیزی بفهمند ….میفهمی که

 

 

***

 

ملیسا جون بهاره گفت کارم داشتی

 

به قیافه غرق در آرایشش خیره شدمو گفتم

آره فرناز جون میای با هم یه سری بریم کافی شاپ نزدیک دانشگاه

نگاهی الکی به ساعتش کرد و لبهاشو غنچه کرد و گفت

اوم………..خوب …………میشه بدونم چیکارم داری؟

دلم میخواست پشت گردنشو با دست چپم بگیرمو و با دست راستم دو تا کف گرگی برم تو صورتش و بعدم با کله بزنم تو دماغ عملیشو و ……اوه اوه چقدر خشن………..نه بیخیال

 

در رابطه با موضوع تو و کورشه

 

همچین نیشش باز شد انگار با این گندی که زده باید اسکار هم بهش داد

 

خوب…………ولی……من که حرفامو با خودش زدم و اونم پذیرفته

 

نه بابا ………شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

میدونم ……خود کورش ازم خواهش کرده حرفای آخرو باهات بزنم

باشه ….بریم

همچین مثل جت راه افتاد که وقتی به کافی شاپ رسیدیم نفس نفس میزدم………خاک بر سر دو دستی بازومو چسبید

اه …ولم کن من که فرار نمیکنم

با هم وارد کافی شاپ شدیمو یه جای پرت طبقه دوم نشستیم

خوب

به صورت منتظرش نگاه کردم

 

خوب بریم سراغ مرحله اول نقشه یعنی مطمئن شدن

از اونجایی که می دونستم فرناز هر چی تو مغز پوکش میگذره تو چشماشم میشه دید گفتم

خوب ما باید اول مطمئن بشیم که تو حامله ای و مهمتر از همه بچه مال کورشه

بدون هیچ ترسی گفت

باشه فردا میریم آزمایش ………..چه میدونم دی ان ای و از این کوفتا

 

خوب پس واقعا بچه مال کورشه

مرحله دوم مقدمه چینی

 

خیلی خوب………خود کورشم قبول داره بچه مال اونه …اما

اما چی؟

خونوادش بد کوفتاییند

یعنی چی؟

 

بیچاره کورش دیروز غیر مستقیم به پدرش گفته میخواد با دختر دوست باباهه ازدواج نکنه و یکی دیگه را میخواد ندیدی چه قشقرقی به پا شد

 

چشمای بابا قوریش را ریز کرد و گفت

مگه باباش میخواد اون با کسه خاصی ازدواج کنه؟

خودمو هیجان زده نشون دادمو گفتم

آره باباش میخواد به زور شوهرش بده….ا نه یعنی زنش بده …طرفم از این خر پولاس که

گارسون وسط حرفم پرید و در حالی که نیشش تا بناگوشش باز بود گفت

سلام ملی خانم چی سفارش میدین

 

خاک تو سر این بچه ها کنند از بس تو این کافی شاپ کوفتی اسممو بلند بلند صدا کردند اینم فهمیده……….جدی نگاش کردمو گفتم دو تا آب پرتقال …………از فرنازم نظر نپرسیدم اصلا کارد بخوره تو شکمش

 

گارسون رفت و من دوباره رفتم تو دور خالی بندی

آره …میگفتم ….دختره دختر شریک باباشه فکر نکن مالیه ها خیلیم بیریخته ولی تا دلت بخواد خونه و ملک داره

کورشم دوسش داره؟

نه بابا مگه کورش آدمه که کسیو دوس داشته باشه اون فقط فکر ارثه باباشه آخه باباش گفته اگه با محبوبه…..همون دختر پولداره دیگه ……..ازدواج نکنه از ارث مرث خبری نیست و کورش باید بره گدایی؟

 

نه بابا

جون شما

پس من چی …..یعنی تکلیف منو این بچه چی میشه

 

آخ نگو که جیگرم برای مظلومیت تو یکی کباب شد ………….پرو

مرحله سوم تیر خلاص

 

فرناز من طرف توم هر چی باشه ما هم جنسیم ،  منم چند بار موقعیت حالای تو را داشتم

( البته به گور بابام خندیدم اگه همچین گ.ه هایی بخورم  )

  به نظر من که حقتو ازش بگیر و خودتم از شر این بچهه خلاص کن

 

با ناراحتی نگام کرد و گفت

چطوری؟

به راحتی برو بهش بگو 30 ملیون بده تا بچه را سقط کنم و بعدم برو بچه را بنداز و با پولتم یه حال اساسی کن

اما آخه من کورشو دوس دارم

ای خاک تو سرت دو ساعته دارم فک میزنما

گارسون سفارشا را آورد و من یه نفس تا ته لیوانو سر کشیدمو و فرناز هم فقط به دستاش خیره شده بود

 

فرناز جون عشق و عاشقی کیلو چند ……..وقتی باباش از ارث محرومش کرد با این پسر تن پروری هم که من میبینم باید بری کلفتی تا از گشنگی نمیری

وای خدا اگه کورش بفهمه پشت سرش چی گفتم خفم میکنه

 

از من گفتن بود تو با کورش به هیچ جا نمیرسی

(چرا به یه جا میرسی به کجا؟ خونه پدر پسر شجاع…اوا خاک بر سرم اون که زن داره ای فرناز شوهر دزد)

 

مرسی از راهنماییت من میخوام یکم فکر کنم

باشه گلم ………فکراتو بکن

از جاش بلند شد و گفت:من میرم خونه کلاسو نمیام

 

اکی

 

حالا نه اینکه حضور نداشته باشه بار علمی کلاس کم میشه

 

بای

های…آخ جون رفت و آب میوه را هم نخورد ………………..کوفتم خورد دختره چشم سفید

آب پرتقالو خوردمو سریع خودمو به کلاس رسوندم …..وای خدا بازم سهرابی رفته سر کلاس و من دیر رسیدم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

نویسنده : ریما | الف.ستاری

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

بچه مثبت | قسمت اول ◄

بچه مثبت | قسمت دوم ◄

بچه مثبت | قسمت سوم ◄

بچه مثبت | قسمت چهارم ◄

بچه مثبت | قسمت پنجم ◄

بچه مثبت | قسمت شیشم ◄

بچه مثبت | قسمت هفتم ◄

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

دانلود قسمت اول به شکل پی دی اف | سیصد کیلو بایت ◄

دانلود این قسمت دوم به شکل پی دی اف | هشتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت سوم به شکل پی دی اف | هفتصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت چهارم به شکل پی دی اف | شیصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت پنجم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت شیشم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هفتم به شکل پی دی اف | پونصد کیلو بایت ◄

دانلود قسمت هشتم به شکل پی دی اف | حجم پونصد کیلو بایت ◄

48 ◄ دیری دی دینگ

[ad_2]

لینک منبع