امروز

[ad_1]

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

روزتون پر از
عشق و امید

امیدوارم خداوند
برای امروزتون
اتفاقهای
خوب وخوش
رقم بزنه و حال
دلتون
مثل گل
تازه وباطراوت باشه

*!^^!^^^^!^^!*

[ad_2]

لینک منبع