شبتون خووووش

[ad_1]

user_send_photo_psot

*********◄►*********

?امشب نگاه کن به اطرافت
?به خوشبختی هایت
?به کسانی که می دانی
?دوستتـــــــــــ دارند
?وبه خدایی که
?هرگزتنهایت نخواهد گذاشت

شبتــــــون آروووووم
?

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع