شبتون خووووش

[ad_1]

user_send_photo_psot

*********◄►*********

?امشب نگاه کن به اطرافت
?به خوشبختی هایت
?به کسانی که می دانی
?دوستتـــــــــــ دارند
?وبه خدایی که
?هرگزتنهایت نخواهد گذاشت

شبتــــــون آروووووم
?

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع

★شاید درکش سخت باشد★

[ad_1]

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

الاغی دعاکرد
صاحبش بمیرد تا از زندگی خرانه خود خلاصی یابد
صاحب، فکر الاغ راخواند و گفت: ای خر، بامرگ من، شخص دیگری تو را میخرد وصاحبت می شود
برای رهایی خویش، دعاکن که از خریت خود بیرون شوی

از مثنوی معنوی مولانا

همه ازادی میخواهند بی انکه بدانند اسارت چیست
اسارت به میله های دورت نیست
به حصارهای دورتفکرت است

*~~~*****~~~*

استادی میگفت: صبهاکه دکمه های لباسم رامیبندم به این فکر میکنم که چه کسی انهارا باز خواهد کرد؟؟ خودم یامرده شورم؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
دنیاهمین قدرغیرقابل پیش بینی است… به انهائی که دوستشان دارید بی بهانه بگوئید دوستت دارم

بگوئید: دراین دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید
به دلتان … بگوئید: گاهی فرصت باهم بودنمان کوتاهتر از عمر
شکوفه هاست

بگوئید: بودن هاراقدربدانیم، نبودن هاهمین نزدیکی است

*~~~*****~~~*

ازتحمل که گذشتم به تحمل خوردم
دردم این بود که ازیارخودی گل خوردم

حرفی ازعقل بداندیش به یک مست زدند
!باختم
اخربازی، همگی دست زدند

*~~~*****~~~*

[ad_2]

لینک منبع

زود

[ad_1]

khengoolestan_axs

..♥♥………………

چقدر زود دیر شد
انگار همین دیروز بود که گفت

با دنیا هم عوضت نمیکنم
اما دنیا او را عوض کرد

..♥♥………………

16 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

دنیای کوچک

[ad_1]

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

ای کاش میدانستم دنیایش چقدر کوچک بود

وقتی بهم گفت به اندازه دنیا دوستت دارم

^^^^^*^^^^^

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

زیادی نباش

[ad_1]

♦♦—————♦♦

برای انسان ها همانقدر باش که برای تو هستند

بیشتر که باشی مایه سوء تفاهم
وخیلی چیزای دیگه میشوید

♦♦—————♦♦

khengoolestan_axs

اشتراک دهنده: سحر

[ad_2]

لینک منبع

زندگــــے…

[ad_1]

khengoolestan_axs

*********◄►*********

چــــــــــــــقدر دیـــــــــــر میفهمیم کــــــہ
زنــــــدگــــے

همین روزهاییســـــــت
کہ منتظر گذشتنش
هستیمـــــــــــ

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع

حیوان عشق

[ad_1]

khengoolestan_axs

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

توعشق مثل زنبورنباش
که کارت باهاش تموم شد بری
تو عشق مثل ماهی باش
که بدون اب نمیتونه زندگی کنه

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

44 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع