شیرینی

[ad_1]

khengoolestan_axs

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

وقتے زندگے شیرین است و
ندایے بہ شما بگوید کہ این شیرینے
نمےتواند دوام داشتہ باشد

بہ خود بگویید
شاید قرار است
شیرین تر از این بشود

*!^^!^^^^!^^!*

ندرو متیوس

[ad_2]

لینک منبع